PL EN


2017 | 8 | 22 | 91-107
Article title

Brexit a wymiana handlowa Wielkiej Brytanii: wnioski dla Polski

Authors
Content
Title variants
EN
BREXIT AND INTERNATIONAL TRADE OF GREAT BRITAIN: LESSONS FOR POLAND
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
CEL NAUKOWY: W artykule podjęto analizę struktury handlu zagranicznego Wielkiej Brytanii i Polski w celu odpowiedzi na pytanie, czy Brexit wywoła negatywne konsekwencje dla brytyjskiego handlu zagranicznego oraz czy Polska może w przyszłości podążyć drogą wyznaczoną przez Brytyjczyków. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Zawarte wnioski zostały sformułowane na podstawie przeglądu dorobku nauki, danych ze źródeł wtórnych, w tym w szczególności raportów i analiz publikowanych przez Bank Światowy oraz Ministerstwo Rozwoju RP i Główny Urząd Statystyczny RP. PROCES WYWODU: Wywód oparto na analizie dostępnych danych statystycznych handlu zagranicznego Wielkiej Brytanii i Polski. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Udział Unii Europejskiej w strukturze geograficznej handlu Wielkiej Brytanii jest znacznie niższy niż w przypadku Polski. Brytyjskie przedsiębiorstwa prowadzą aktywną działalność handlową poza Unią Europejską, głównie w USA i Azji. Polski handel zagraniczny jest natomiast zdominowany przez Unię Europejską, będącą odbiorcą blisko 80% polskiego eksportu towarowego oraz 70% eksportu usług. Choć w strukturze geograficznej polskiego handlu zagranicznego dominują Niemcy, to brytyjski rynek zbytu jest jednym z ważniejszych dla polskich eksporterów, dlatego ewentualne pogorszenie warunków wymiany handlowej może stanowić istotny problem dla wielu polskich przedsiębiorstw. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej będzie miało negatywny wpływ na jej handel zagraniczny, a w konsekwencji sytuację gospodarczą, lecz z uwagi na duży udział krajów pozaunijnych w strukturze handlu zagranicznego skala tego wpływu będzie ograniczona. Może także ze względu na znaczenie rynku brytyjskiego dla polskich eksporterów przynieść w pewnym zakresie negatywne konsekwencje dla polskiego eksportu, dlatego polscy eksporterzy powinni poszukiwać alternatywnych rynków zbytu zarówno w UE, jak i poza UE. Ścisły stopień powiązania polskiej gospodarki z rynkiem UE poprzez strukturę handlu zagranicznego, a także bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce powodują natomiast, iż podążenie przez Polskę drogą Brytyjczyków przyniosłoby znacznie poważniejsze konsekwencje, a nawet być może całkowite załamanie się polskiej gospodarki.
EN
RESEARCH OBJECTIVE: In the article is described structure analysis of the foreign trade of Great Britain and Poland, with purpose of the answer to a question, or Brexit he will cause negative consequences for the British foreign trade as well as whether Poland can in the future follow the British road. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: Applications entered into were based on the review of literature, analyses and reports, among others presented by the World Bank, Polish Ministry of Economic Development and Central Statistical Office of Poland. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The thesis was based on analysis of the literature on the subject, but above all on analysis of the statistics data. RESEARCH RESULTS: The participation of the European Union in the geographical structure of the trade of Great Britain is lower than in case of Poland. British enterprises are active at the non‑EU markets, mainly in the USA and Asia. The Polish foreign trade is dominated by the European Union, being a recipient close the 80% of the Polish export of goods and the 70% of the export of services. The Great Britain is one of important markets for Polish exporters, therefore possible worsening conditions of the trade exchange can be the relevant problem for many Polish enterprises. CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: Due to the participation of non‑EU countries in the structure of the foreign trade, the scale of negative influence will be limited. Brexit can also due to the significance of the British market for Polish exporters bring negative consequences for the Polish exporters, therefore they should seek alternative markets both in the EU as well as outside the EU. However the scale of connections of the Polish economy with the European Union causes, that following by Poland the road of British would cause very serious and negative consequences, and perhaps total breakdown of the Polish economy.
Year
Volume
8
Issue
22
Pages
91-107
Physical description
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-23336bbc-f6aa-4e99-bcdf-002b6c17f3ba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.