PL EN


2016 | 12 | 3 | 8-30
Article title

Patriotyzm według Józefa Marii Bocheńskiego

Content
Title variants
EN
Patriotism according to Józef Maria Bocheński
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem tego artykułu jest zwrócenie uwagi na zagadnienie patriotyzmu, tak jak było ono postrzegane przez Józefa Marię Bocheńskiego – polskiego filozofa, duchownego i żołnierza. Najpierw zostaje pokrótce przedstawiona postać J. M. Bocheńskiego oraz jego wspomnienia z okresu dzieciństwa – opisujące między innymi rodziców i rodzeństwo. Następnie opisane zostaje przedwojenne pojmowanie patriotyzmu w Polsce, które miało wpływ na ukształtowanie się poglądów Bocheńskiego w tym obszarze. Dalej zostaje opisana struktura patriotyzmu, którą prezentuje myśliciel oraz jego wie¬lo¬wątkowość i obowiązki jakie posiada każdy człowiek wobec swojej ojczyzny. W zakończeniu wskazuje się, że jest to próba rekonstrukcji drobnego frag-mentu z bogatej twórczości myśliciela.
EN
The aim of the article is to draw attention to the problem of patriotism as it was perceived by Józef Maria Bocheński – a Polish philosopher, priest, and soldier. First, the figure of J. M. Bocheński is concisely sketched, as well as his reminiscences from childhood – evoking among other his parents and siblings. Then, the understanding of patriotism in the pre-1939 Poland is pre¬sented since it influenced Bocheński’s views in that area. Next, following Bocheński’s texts, the structure of patriotism is shown, including its multi-layered characteristic and the duties each man has towards his country. In the conclusion it is put forward that the article is an attempt to reconstruct only a little part of the rich work of the thinker.
Year
Volume
12
Issue
3
Pages
8-30
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
References
 • Baranowski M., Pedagogika do użytku seminaryów pedagogicznych i nauczycieli szkół ludowych, Warszawa-Lublin-Łódź-Poznań-Kraków 1921.
 • Bocheński J., De Virtute Militari – zarys etyki wojskowej, Kraków 1993.
 • Bocheński J., Ku filozoficznemu myśleniu – wprowadzenie do podstawowych pojęć filozoficznych, Warszawa, 1986 r.
 • Bocheński J., Patriotyzm, męstwo, prawość żołnierska, Warszawa-Komorów 1999.
 • Bocheński J., Sto zabobonów, Kraków 1994.
 • Bocheński J., Wspomnienia, Kraków 1994.
 • Danek A., Podręcznik katolickiego żołnierza, „Rycerz Lepanto” 2007, nr 2, s. 9.
 • Dziemianko Z., Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych przez polskie organizacje przysposobienia wojskowego w dwudziestoleciu mię¬dzy¬wojennym, „Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeń¬stwa” 2008, nr 1.
 • Encyklopedia Powszechna Ilustrowana, Tom III, Warszawa 1911.
 • Kosiński W., Pedagogika podręcznik dla wychowawców i nauczycieli, Poznań-Warszawa, 1918.
 • Policki K., Filozofia człowieka we wczesnej twórczości J. I. M. Bocheńskiego OP, Wrocław 2005.
 • Sadowski J., Oblicza patriotyzmu, Kraków 2009.
 • Schrade U., Międzywojenna polska myśl narodowa, Kraków 2004.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-23353151-96d4-4c62-afec-1aadd904815f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.