PL EN


2012 | 1 | 6 | 58-73
Article title

Usługi oparte na przetwarzaniu danych geografi cznych

Content
Title variants
EN
Services based on processing geographical data
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł omawia warunki prawne świadczenia usług opartych na przetwarzaniu danych geografi cznych (Location Based Services LBS). Wskazuje w jaki sposób pozyskiwane są dane o położeniu geografi cznym urządzeń mobilnych, bez których świadczenie usług LBS nie byłoby możliwe. Artykuł identyfi kuje i omawia zależności pomiędzy sposobem pozyskiwania danych o położeniu geograficznym a regulacjami prawnymi, które mają zastosowanie do danego przypadku.
EN
Article discusses legal conditions for provision of services based on processing location data (Location Based Services LBS). Article indicates how geographic data concerning location are gathered, which are necessary for the provision of LBS. Identifi ed and discussed are problems of relationships between methods of gathering data on geographical location and legal regulations applied to specifi c cases of service provision.
Year
Volume
1
Issue
6
Pages
58-73
Physical description
Dates
published
2012-12-07
Contributors
  • Instytut Nauk Prawnych PAN
References
  • Gołaczyński J. (red.), Kowalik-Bańczyk K., Majchrowska A., Świerczyński M., Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Komentarz, Oficyna, 2009
  • Piątek S., Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, Warszawa 2005
  • Rogalski M. (red), Kawałek K., Prawo telekomunikacyjne, Komentarz, LEX 2010
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-233629f1-bf10-4a0b-b79a-0f0d394a8269
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.