PL EN


2013 | 1(83) | 30=35
Article title

Uwarunkowania formalnoprawne przygotowania budowalnego procesu inwestycyjnego

Authors
Content
Title variants
EN
Formal and Legal Conditions of Real Estate Predevelopment
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie najważniejszych uwarunkowań wynikających z przepisów prawnych, które determinują sposób postępowania inwestora w przygotowaniu procesu inwestycyjnego. Artykuł został opracowany w ramach projektu badawczego „Instytucjonalne uwarunkowania działalności inwestycyjnej w Polsce w kontekście zarządzania publicznego na przykładzie wybranych miast” ze środków NCN.
EN
The objective of the article is the presentation of the most important legal conditions which determine the way of an investor’s acting the in predevelopment phase of an investment process. The article is the part of the research project ‘Institutional conditions of investment activity in Poland in the context of public management as exemplified by selected cities” funded by NCN .
Year
Issue
Pages
30=35
Physical description
Dates
published
2013-03-30
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
References
 • Adamczyk W. i inni, Podręcznik dla inwestorów przedsięwzięć infrastrukturalnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2011.
 • Behrens W., Hawranek P., Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasibility, UNIDO, Warszawa 1993.
 • Biliński T., Struktura i uwarunkowania współczesnego procesu inwestycyjno – budowlanego, Przegląd Budowlany 11/2010.
 • Bryx M., Matkowski R., Inwestycje w nieruchomości, Poltext, Warszawa 2001.
 • Cymerman R. i inni, Planowanie przestrzenne dla rzeczoznawców majątkowych, zarządców oraz pośredników w obrocie nieruchomościami, Wydawnictwo EDUCATERRA, Olsztyn 2006.
 • Flak W., Inwestor, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2007.
 • Kietlński W. i inni, Proces inwestycyjny w budownictwie, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2007.
 • Niewiadomski Z. (red.), Prawna regulacja procesu inwestycyjno-budowlanego. Uwarunkowania. Bariery. Perspektywy, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2009.
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenny (Dz . U. z 2003r . nr 80 poz. 717).
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 1997 r. 115 nr poz. 741 z późn.zm.).
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz 1227 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. nr 162 poz. 1568 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 89 poz. 414 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, (Dz. U. 1960 nr 30 poz. 168 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 nr 62 poz. 627).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływa na środowisko (Dz. U. z dnia 12 listopada 2010 r.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U z 2003r. nr 120 poz.1133).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-233aef95-9b73-47b7-8031-a2eb6ce4434a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.