PL EN


2017 | 13. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości | 41-52
Article title

Entrepreneurship in Small Towns in the Region of Łódź in the Assessment of Business Owners

Authors
Content
Title variants
Conference
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The main aim of this article was to learn the opinions of entrepreneurs of the smallest towns in the Łódź region (of no more than 5,000 inhabitants) on the conditions under which they pursue their own business. In particular, closer analysis referred to: cost of running own business, current conditions for establishing and running a company, barriers to starting a business, as well as the prospects and possibilities for further development. The research was carried out through questionnaire interviews, on a group of 300 respondents, who in the smallest towns in the region of Łódź run a registered business. The study, although of the sounding nature, showed that respondents generally poorly assess the con- ditions for running own business. Still, they show considerable optimism, particularly with regard to the possibility of improving the conditions in which they operate and of increasing the profitability of the company. The position expressed by the respondents creates a positive image of a small town, where the entrepreneurship has a chance to develop, provided that it will be stimulated by individual decisions of entrepreneurs, not by “necessity” or the situation of “no way out”.
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzenne
References
 • Bassaj, M. (2003). Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich Małopolski w ocenie drobnych przedsiębiorców. W: A. Czudca (red.), Regionalne uwarunkowania ekonomicznego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. [Nonagricultural economic activity in rural areas of Małopolska in the assessment of small entrepreneurs.]
 • Bukraba-Rylska, I. (1993). Szanse i bariery aktywizacji obszarów wiejskich przez turystykę. W: K. Duczkowska-Małysz (red.), Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. W stronę wsi wielofunkcyjnej. Warszawa: PAN, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa. [Opportunities and barriers to rural activation through tourism.]
 • Grzegorzewska-Mischka, E. (2010). Współczesne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH [Contemporary determinants of entrepreneurship development in Poland.]
 • Grzybek, M. (2003). Destymulanty rozwoju przedsiębiorczości w agrobiznesie w wojojewództwie podkarpackim. W: A. Czudca (red.), Regionalne uwarunkowania ekonomicznego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. [Destimulants of entrepreneurship development in agribusiness in the Podkarpackie Voivodeship.]
 • Kaczor-Pańków, G. (1993). Psychospołeczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości. W: K. Duczkowska-Małysz (red.), Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. W stronę wsi wielofunkcyjnej. Warszawa: PAN, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa. [Psychosocial conditions of entrepreneurship development.]
 • Kłodziński, M. (2016). Bariery rozwoju obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem sektora małej i średniej przedsiębiorczości. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, CLXVII, 285–301, Warszawa. [Barriers to rural development, with particular emphasis on the small and medium enterprise sector.]
 • Korcelli, P. (2008). System osadniczy Polski – tendencje i uwarunkowania przemian. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 31 [Polish settlement system – tendencies and conditions of change.]
 • Kulawiak, A. (2011). Zmiana lokalnych społecznych uwarunkowań rozwoju gospodarczego Łodzi w latach 2002–2010 w świetle badań łódzkich przedsiębiorców. W: B. Namyślak (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Zmiany funkcjonalno-przestrzenne miast i obszarów wiejskich. Wrocław: Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, t. 2. [The change of local social determinants of Łódź’s economic development in the years 2002–2010 in the light of research of Łódź entrepreneurs.]
 • Kulawiak, A. (2013). Społeczne uwarunkowania rozwoju sektora usług w małych miastach. Przykład Uniejowa. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 15. [Social determinants of service sector development in small towns. The example of Uniejów.]
 • Kurczewska, A. (2013). Przedsiębiorczość. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, [Entrepreneurship.]
 • Lichniak, I. (2011). Determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza, SGH [Determinants of entrepreneurship development in Poland.]
 • Majkut, R. (2014). Przedsiębiorczość w świetle uwarunkowań interdyscyplinarnych. Warszawa: CeDeWu. [Entrepreneurship in the light of interdisciplinary conditions.]
 • Marks-Bielska, R., Kisiel R. (2003). Możliwości i bariery rozwoju przedsiębiorczości na terenach popegeerowskich. W: A. Czudca (red.), Regionalne uwarunkowania ekonomicznego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. [Opportunities and barriers to the development of entrepreneurship in the areas of former state owned farms.]
 • Suliborski, A., Kulawiak, A. (2006). Przedsiębiorca jako uczestnik i twórca procesów transformacji. Przykład Łodzi. W: A. Jewtuchowicz, A. Suliborski (red.) Przestrzenne zróżnicowanie procesów transformacji społeczno-gospodarczej w regionie łódzkim. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. [Entrepreneur as participant and creator of transformation processes. The example of Łódź.]
 • Wierzbicki, J. (2011). Prawno-administracyjne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. W: I. Lichniak (red.), Determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza, SGH. [Legal and administrative determinants of entrepreneurship development in Poland.]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-233baa68-8327-4845-b962-b671f75cb878
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.