PL EN


2018 | 1/41 | 97-115
Article title

Wychowanie a wolność. Próba wglądu w myślenie pedagogiczne Józefa Tischnera

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Education and Freedom. An Attempt of Insights into Józef Tischner’s Pedagogical Thinking
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tekst pisany z perspektywy pedagogiki filozoficznej jest próbą wglądu w myślenie pedagogiczne jednego z filozofów wolności – Józefa Tischnera. Autorka stawia przed sobą zadanie wydobycia i odczytania ze źródłowych tekstów i wypowiedzi Tischnera znaczeń i sensu, jakie nadaje on wychowaniu i nauczaniu. Ma to służyć dwóm celom. Pierwszy z nich odpowiada na zapotrzebowanie pedagogiki, która szuka filozoficznych uzasadnień dla podejmowanej działalności pedagogicznej. Drugi cel ściślej wiąże się z zapotrzebowaniem filozofii; chodzi o sprawdzenie, w jaki sposób refleksja pedagogiczna wkomponowuje się w koncepcję filozoficzną autora Myślenia według wartości oraz co do niej wnosi. Uściślając ten drugi cel, Autorka chce szukać odpowiedzi na pytanie: czy pedagogia Tischnera jest konsekwentną aplikacją jego filozofii wolności, czy może tę filozofię poszerza i uzupełnia o aspekt pedagogiczny, niewidoczny z perspektywy samej filozofii.
EN
The text written from the perspective of philosophical pedagogy is an attempt to understand the pedagogical thought of one of the philosophers of freedom – Józef Tischner. The author poses the task of extracting the meanings and sense present in Tischner’s source texts and statements he gives to education and instruction. It serves two purposes. The first one responds to the needs of pedagogy, which seeks philosophical justifications for undertaken pedagogical activity. The second one is more closely related to the need of philosophy; it is about checking how the pedagogical reflection fits into the philosophical concept of the author of “Thinking by values” and what it brings to it. By specifying the second goal, the author wants to look for the answer to the question: is Tischner’s pedagogy a consistent application of his philosophy of freedom, or does it extend this philosophy and supplement it with pedagogical aspect, invisible from the perspective of philosophy itself.
Year
Volume
Pages
97-115
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński
References
 • Bonowicz, Wojciech. Tischner. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2001.
 • Filek, Jacek. Filozofia jako etyka. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2001.
 • Galarowicz, Jan. Ks. Józef Tischner. Kraków: Petrus, 2013.
 • Przekonać Pana Boga. Z ks. Józefem Tischnerem rozmawiają Dorota Zańko i Jarosław Gowin. Kraków: Wydawnictwo Znak, 1999.
 • Spotkanie. Z ks. Tischnerem rozmawia Anna Karoń-Ostrowska. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2008.
 • Tischner, Józef. Etyka solidarności. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2000.
 • Tischner, Józef. Filozofia dramatu. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2006.
 • Tischner, Józef. Myślenie według wartości. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2002.
 • Tischner, Józef. Rozmowy z dziećmi. Kazania niecodzienne. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2010.
 • Tischner, Józef. Świat ludzkiej nadziei. Kraków: Znak, 2000.
 • Tischner, Józef. „Z problematyki nauczania”. Znak 7/8 (1968): 903–913.
 • Tischner, Józef. „Z problematyki wychowania chrześcijańskiego”. Znak 11 (1966): 1335–1345.
 • Wajsprych, Danuta. Pedagogia agatologiczna. Studium hermeneutyczno-krytyczne projektu etycznego Józefa Tischnera. Toruń–Olsztyn: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011.
 • Walczak, Paweł. Wychowanie jako spotkanie. Józefa Tischnera filozofia człowieka jako źródło inspiracji pedagogicznych. Kraków: Impuls, 2007.
 • Wrońska, Katarzyna. „Człowiek w doświadczeniu wielowymiarowej transcendencji”. W: Antropologiczna pedagogika ogólna, red. Marian Nowak, Piotr Magier, Iwona Szewczak, 175–188. Lublin: Wydawnictwo KUL i Wydawnictwo GAUDIUM, 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-23449b18-d230-46ea-be49-22bea21539e5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.