PL EN


2016 | 6 | 59-69
Article title

Obowiązek szkolny i obowiązek nauki jako realizacja konstytucyjnego prawa do nauki

Authors
Content
Title variants
EN
The obligation of attending school and the compulsory education as a realization of the constitutional right to education
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia problematykę obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w polskim systemie prawnym. Autorka omawia instytucję prawa do nauki, odwołując się do regulacji konstytucyjnych, skupiając się zwłaszcza na elementach składowych tego prawa. Następnie przedstawia instytucję obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki, odwołując się przede wszystkim do regulacji ustawowych. Na koniec przedstawione zostają wyniki badań przeprowadzonych przez Helsińską Fundację Praw Człowieka, które stanowią podstawą wniosków na temat egzekwowania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz błędów władzy publicznej w tym zakresie.
EN
The article presents the problem of compulsory education and obligatory education in the Polish legal system. The author discusses the institution of the right to education, referring to constitutional regulations, focusing especially on components of this law. Then, the author presents the institution of compulsory schooling and learning requirement, referring primarily to enactment regulations. At the end we present the results of research conducted by the Foundation for Human Rights, which constitute the basis for conclusions about the enforcement of compulsory education and learning, and errors in the obligation of public authorities in this regard.
Year
Issue
6
Pages
59-69
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Uniwersytet Wrocławski pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
References
 • Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Państwa z dnia 16 lutego 1976 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalonej przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r. (Dz.U. 1976 nr 7 poz. 36)
 • Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1921 nr 44 poz. 267)
 • Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483)
 • Ustawa z dnia 22 lipca 1952 r. - Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowe (Dz.U. 1952 nr 33 poz. 232)
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425)
 • Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012
 • Burczak K., Łacińskie sentencje i powiedzenia prawnicze, Warszawa 2007
 • Feinberg W., Soltiz J. F., Szkoła i społeczeństwo, Warszawa 2000
 • Garlicki L., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2003
 • J. Ciechanowski, E. Czyż, E. Szewczyk (red.), Prawo do nauki. Raport z monitoringu. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2002
 • Jarosz-Żukowska S., Żukowski Ł., Prawo do nauki i jego gwarancje, [w:] Jabłoński M. (red.) Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym, Wrocław 2014
 • Kalina-Prasznic U. (red.), Encyklopedia prawa, Warszawa 2005
 • Kledzik P., Problematyka statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego jako wierzycieli w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym obowiązków o charakterze pieniężnym – wybrane zagadnienia, „Przegląd Naukowy Disputatio” 2015, t. XX, nr 2
 • Komarnicki W., Ustrój państwowy Polski współczesnej. Geneza i system, Kraków 2006
 • Kozłowska B., Przeprowadzanie postępowania egzekucyjnego w administracji, Radom 2006
 • Miaskowska–Daszkiewicz K., Egzekucja administracyjna obowiązku szkolnego, „Studia Gdańskie” 2010, t. VII
 • Sawuła R., Żukowski Ł., Postępowanie administracyjne, egzekucyjne oraz postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, Przemyśl 1999
 • Sztejna P., Prawne aspekty obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, Sulechów 2005 19. Zajadło J. (red.), Łacińska terminologia prawnicza, Warszawa 2013
 • Żyra M. (red.), Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2014/2015. Opracowanie Głównego Urzędu Statystycznego, Warszawa 2015
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISBN
2084-1426
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2345c14b-3f05-4738-8e48-9e4ea22a1e77
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.