PL EN


2017 | 2(33) | 115-128
Article title

Ekologiczny rozwój gospodarki szansą na wzrost zatrudnienia w Unii Europejskiej

Authors
Content
Title variants
EN
Ecological development of the economy as an opportunity for employment growth in the European Union
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ochrona środowiska i utrzymanie konkurencyjności UE na rynku światowym mogą iść w parze, a polityka ochrony środowiska może odgrywać kluczową rolę w tworzeniu miejsc pracy i pobudzaniu inwestycji. Ekologiczny wzrost gospodarczy wymaga opracowania zintegrowanej polityki prawnej i instytucjonalnej, wspierającej zasady zrównoważonego rozwoju środowiska. Ekologiczne innowacje mogą być realizowane i eksportowane, zwiększając konkurencyjność Europy i poprawiając jakość życia Europejczyków. Uczciwość ma nadrzędne znaczenie w tym kontekście.
EN
The environmental protection and maintaining the competitiveness of the EU on the world market can go hand in hand, and the environmental policy can play a key role in creating jobs and stimulating investment. Ecological growth requires the development of an integrated legal and institutional policy, supporting the principles of environmental sustainability. Eco-innovation can be realized and they can increase the Europe’s competitiveness and improve the quality of life of Europeans. Honesty is of paramount importance in this context.
Year
Issue
Pages
115-128
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
References
 • Budziński, A. (1992). Współpraca Polski i Wspólnot Europejskich w dziedzinie ochrony środowiska oraz ekologiczne następstwa Jednolitego Aktu Europejskiego i ich konsekwencje dla Polski, „Prace i Materiały SGH”, nr 62.
 • Dobrowolski, G. (2005). Wprowadzenie do źródeł prawa ochrony środowiska Wspólnot Europejskich, „Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu”, nr 1, s. 7–13. ISSN 1734-7017.
 • Dobrzański, P. (2010). Wzrost zrównoważony a ochrona środowiska, [w:] M. Winiarski (red.), Podstawowe aspekty polityki gospodarczej, t. 1: Gospodarka: innowacje i rozwój. Materiały z seminarium naukowego, s. 25–34.
 • Juros, H. (1998). Ochrona środowiska naturalnego a redefinicja państwa, [w:] R. Sobański (red.), Prawa człowieka w państwie ekologicznym, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej. ISBN 8370721168.
 • Klimas, B., Czapka, M. (2011). Rozwój i konkurencyjność gospodarki jako wyzwanie dla polityki państwa w sferze społecznej, [w:] A. Organiściak-Krzykowska, B. Balcerzak-Paradowska (red.), Społeczno-ekonomiczne problemy regionów, Warszawa– Olsztyn: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. ISBN 9788361125488.
 • Korneta, K. (2015). Zachowania konsumpcyjne dzieci, „Journal of Modern Science” 1/24, s. 351–362. ISSN 1734-2031.
 • Korzeniowski, P. (2004). Ochrona środowiska w projekcie Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, „Przegląd Legislacyjny” 11/5, s. 51–70. ISSN 1426- -6989.
 • Kulesza, C. (2004). Prawo krzywdzące przedsiębiorców. Wybrane aspekty integracji państwa w sferę wolności działalności gospodarczej, Białystok: Temida 2.
 • Lonc, E. (2004). Ekologia a ochrona środowiska. Ochrona środowiska, „Prawo i Polityka”, nr 2, s. 2–9. ISSN 2080-5799.
 • Mik, C. (2000). Europejskie prawo wspólnotowe: zagadnienia teorii i praktyki, t. 1, Warszawa: C.H. Beck. ISBN 8371105991.
 • Nawrot, O., Sykuła, S., Zajadło, J. (red.) (2012). Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawa, Warszawa: C.H. Beck. ISBN 9788325531409.
 • Sitek, M. (2014). Prawne i instytucjonalne podstawy modelu zrównoważonej konsumpcji w optyce 7. programu działania UE na rzecz ochrony środowiska do roku 2020, „Journal of Modern Science” 4/23, s. 231–247. ISSN 1734-2031.
 • Sitek, M. (1999). „Sustainable development” – ciągły czy zrównoważony rozwój?, „Pań- stwo i Prawo”, nr 2, s. 82–83. ISSN 0031-0980.
 • Skrętowicz, B., Kożuch, J. (2013). Przedsiębiorstwa innowacyjne w Polsce w świetle wspólnotowego badania innowacyjności (CIS), [w:] A. Organiściak-Krzykowska (red.), Współczesne aspekty rynku pracy, Warszawa–Olsztyn: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. ISBN 978-83-61125-85-3.
 • Skubisz, R., Skrzydło-Tafelska, E. (red.) (2003). Prawo europejskie. Zarys wykładu, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. ISBN 8322721420.
 • Smit, H., Herzog, P. (1990). The law of the European Economic Community. A comment on the EEC Treaty, New York: M. Bender.
 • Wierzbowski, M. (red.) (1998). Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN. ISBN 8386702354.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-2031
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-23581d76-c325-45bc-97f2-836dae04004c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.