PL EN


2015 | 42 | 378-398
Article title

Tranzycyjny kapitał kariery absolwentów szkół wyższych w Polsce – wybrane aspekty teoretyczne i empiryczne

Content
Title variants
EN
Career Capital of University Graduates in Poland in the Phase of Transition into the Labour Market – Selected Theoretical and Empirical Aspects
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wybranych aspektów przejścia absolwentów szkół wyższych na rynek pracy w ujęciu teoretycznym oraz zaprezentowanie danych statystycznych i wyników badań diagnostycznych nad tzw. tranzycyjnym kapitałem kariery. W trakcie analizy podjętego tematu weryfikacji poddano hipotezę twierdzącą, że pomimo pogarszającej się sytuacji absolwentów szkół wyższych w Polsce na rynku pracy inwestycje w budowanie tranzycyjnego kapitału edukacyjnego skutkują bardziej wymiernymi korzyściami w procesie przechodzenia na rynek pracy. W opracowaniu, po syntetycznym przedstawieniu istoty i rodzajów tranzycyjnego kapitału kariery, zaprezentowane zostały wybrane teorie opisujące wchodzenie młodych osób na rynek pracy. W dalszej części analizie poddano tranzycyjny kapitał edukacyjny w aspekcie ilościowym oraz jakościowym. Całość kończy syntetyczne podsumowanie przeprowadzonych rozważań.
EN
The aim of this study is:  to present selected, theoretical aspects of the university graduates’ transition into the labour market,  to present the statistical data and the results of diagnostic research on the socalled transitional career capital. The hypothesis Despite the deteriorating situation of university graduates in Poland on the labour market, the investments in creating transitional capital of education have a result in more measurable benefits in the case of transition into the labour market was verified during the undertaken subject analysis. After the synthetic presentation of the nature and types of transitional career capital, this study presents selected theories describing the young people’s entering into the labour market. The following part includes the analysis of transitional education capital, taking into consideration its quantitative and qualitative aspects. All conducted consideration ends up with synthetic summary.
Year
Issue
42
Pages
378-398
Physical description
Contributors
 • Katedra Makroekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Bańka A., 2005, Kapitał kariery – uwarunkowania, rozwój i adaptacja do zmian organi-zacyjnych oraz strukturalnych rynku pracy [w:] Z. Ratajczak, A. Bańka, E. Turska, Psychologia pracy i organizacji w okresie zmian systemowych, Wydawnictwo Nau-kowe UŚ, Katowice.
 • Bańka A., 2006, Psychologiczne doradztwo karier, Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, Poznań.
 • Barwińska-Małajowicz A., 2012, Polskie migracje zarobkowe na początku XXI wieku – znaczenie sieci migracyjnych, „Gospodarka Narodowa” nr 7–8/2012, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Barwińska-Małajowicz A., 2013, Start zawodowy absolwentów szkół wyższych w Polsce i Niemczech. Analiza porównawcza w ujęciu ogólnokrajowym i regionalnym, Ce-DeWu, Warszawa.
 • Bauman Z., 1994, Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, Instytut Kultury, Warszawa.
 • Bauman Z., 2006, Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Bourdieu P., 1982, Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft, Suhrkamp, Frankfurt/M.
 • Boylan R.D., 1993, The Effect of the Number of Dilplomas on Their Values, „Sociology of Education” vol. 66.
 • Christakis N.A., Fowler J.H., 2011, W sieci. Jak sieci społeczne kształtują nasze życie, Wyd. Smak Słowa, Sopot.
 • Dobija M., Dobija D., O naturze kapitału, http://janek.ae.krakow.pl/~zkrach/.
 • Gmerek T., 2005, Edukacyjne kredencjały i sukces życiowy młodzieży współczesnej [w:] R. Leppert, Z. Melosik, B. Wojtasik, Młodzież wobec niegościnnej przyszłości, Wyd. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław.
 • Grabher G., Stark D., 1997, Zorganizowana i organizująca różnorodność: teoria ewolucji, analiza sieci koordynacji i postsocjalizm, Zeszyty Seminaryjne, nr 2, Centrum Studiów nad Gospodarką i Administracją Publiczną Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Granovetter M.S., 1973, The strength of weak ties, The American Journal of Sociology, 78 (6).
 • Grodzicki J., 2003, Rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarki globalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Jeruszka U., 2011, Efektywność kształcenia w szkołach wyższych, „Polityka społeczna” nr 1, IPiSS,Warszawa.
 • Kivinen O., Ahola S., 1999, Higher Education as Human Risk Capital, „Higher Education”, no 38.
 • Klein, M., 2010, Mechanisms for the Effect of Field of Study on the Transition from Higher Education to Work. Working Papers, 130, No. 30.
 • Korea as a Knowledge Economy. Evolutionary Process and Lessons Learned. Overview, 2006, Bank Światowy.
 • Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności w II kwartale 2014 roku, 2014, GUS, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy, Warszawa.
 • Łukaszewicz G., 2009, Kapitał ludzki organizacji. Pomiar i sprawozdawczość, PWN, Warszawa.
 • Marchewka K., 2000, Główne nurty w teorii kapitału, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, nr 3/2000.
 • Melosik Z., 2009, Uniwersytet i społeczeństwo. Dyskursy wolności, wiedzy i władzy, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
 • Melosik Z., 2013, Edukacja uniwersytecka i procesy stratyfikacji społecznej, „Kultura – Społeczeństwo – Edukacja” nr 1 (3), Adam Mickiewicz University Press, Poznań.
 • Piróg D., 2011, Wybrane teorie przechodzenia absolwentów szkół wyższych na rynek pracy w warunkach gospodarki opartej na wiedzy, „Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego” nr 23.
 • Piróg D., 2013, Wybrane determinanty tranzycji absolwentów studiów wyższych na rynek pracy [w:] Dylematy współczesnego rynku pracy, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Raport dobrych praktyk edukacyjnych, Szkoła się opłaca, 2012, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa.
 • Rocznik statystyczny pracy 2012, GUS, Warszawa 2014.
 • Rożnowski B., 2009, Przechodzenie młodzieży z systemu edukacji na rynek pracy w Polsce, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Scott J., 2000, Social network analysis. A handbook, Sage Publications, London.
 • Spöhr H., 2010, Zukunftsvorstellungen von Oberschülern in Mwanza, Tansania, Berliner Beiträge zur Ethnologie, t. 22, Berlin.
 • Szopik-Depczyńska K., Korzeniewicz W., 2011, Kapitał ludzki w modelu wartości przedsiębiorstwa [w:] „Gospodarka. Zarządzanie. Środowisko”, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 24, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Sztumski W., 2006, Turboświat i zasada odśpieszania, „Problemy Ekorozwoju, Vol. 1, No. 1, Politechnika Lubelska, Lublin.
 • Taghizadegan R., Kapital und Wohlstand, Institut für Wertewirtschaft, Wien, http:// wertewirtschaft.org/analysen/Kapital.pdf
 • Thurow L., 1972, Education and Social Policy, „The Public Interest”.
 • Turska E., 2014, Kapitał kariery ludzi młodych. Uwarunkowania i konsekwencje, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Weiss A., 1995, Human Capital vs. Signalling Explanations of Wages, “Journal of Economics Perspectives”, 9(4).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2379ec7e-d88b-4eb3-bf7e-cbbe2f12900a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.