PL EN


2014 | 39 | 162-174
Article title

Polska gospodarka u progu 2014 roku – statystyczna analiza porównawcza w układzie międzynarodowym oparta na wybranych wskaźnikach makroekonomicznych

Authors
Content
Title variants
EN
The Polish Economy on the Threshold of 2014 – Statistical Comparative Analysis in an International Setup Based on Selected Macroeconomic Indicators
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule w sposób syntetyczny dokonano identyfikacji aktualnej kondycji polskiej gospo-darki. Analiza oparta została na podstawowych miarach statystycznych, zaczerpniętych z baz Eurostatu: PKB na mieszkańca wg parytetu siły nabywczej, wskaźnik zatrudnienia, wskaźnik bezrobocia, miesięczna płaca minimalna, miesięczna płaca minimalna jako % przeciętnego mie-sięcznego wynagrodzenia, poziom kosztów pracy, udział niskich płac wśród wszystkich pracują-cych. Synteza zorientowana została na te obszary gospodarki, które poddawane są nader często skrajnym ocenom, tworząc tym samym zwodniczą płaszczyznę poznawczą. Dyskusji poddany został potencjalny związek globalnego kryzysu gospodarczego z aktualnym stanem krajowej gospodarki. Ostateczne polska gospodarka sklasyfikowana została w grupie takich krajów, jak: Bułgaria, Rumunia, Litwa i Łotwa. Bardzo niska siła nabywcza, plasująca się znacznie poniżej średniej europejskiej, wielokrotnie zdystansowała ww. kraje od liderów rozwoju gospodarczego. Sytuacja ta ma swoje transparentne odzwierciedlenie w niskiej wartości PKB na mieszkańca wg parytetu siły nabywczej. Poważnym problemem hamującym rozwój polskiej gospodarki jest nie-korzystna sytuacja na rynku pracy. Problem dotyczy głównie niskiego wskaźnika zatrudniania oraz niskich wynagrodzeń. Polska nie predestynuje do grona krajów o wysokim rozwoju gospo-darczym. Poszukiwanie szans rozwojowych w tworzeniu konkurencji w ramach niskich kosztów pracy jest chybioną tezą, szkoda, że utrwalaną przez polskie elity rządzące. Sytuacja jest zła nieza-leżnie od przyczyn, ale jeszcze nie patowa. Polska gospodarka w opisie formułowanym na gruncie polityk publicznych przedstawiana jest w sposób skrajnie odmienny, a co gorsza – tworząc dua-lizm poznawczy w kontekście analiz naukowych.
EN
The article presents synthetic identification of the current condition of the Polish economy. The analysis is based on the fundamental statistical measures derived from the databases of Euro-stat: GDP per capita in PPS, employment rate, unemployment rate, monthly minimum wages, monthly minimum wage as a proportion of average monthly earnings (%), labour cost levels, low-wage earners as a proportion of all employees. The synthesis was focused on those areas of the economy that are subjected to extreme evaluations too often, thus creating a deceptive cognitiveplane. A potential relationship of the global economic crisis with the current state of the national economy has been discussed. Final Polish economy has been classified in the group of countries such as Bulgaria, Romania, Lithuania and Latvia. Very low purchasing power, far below the Euro-pean average, has repeatedly distanced the abovementioned countries from group economic devel-opment leaders. This situation has its effects in the low value of GDP per capita in purchasing power parity. A major problem hampering the development of the Polish economy is unfavorable situation on the labor market. The problem concerns mainly the low rate of employment and low wages. Poland is not predestined to the group of countries with high economic growth. The search for development opportunities by creating competition through the low labor costs is a misguided thesis, although unfortunately maintained by the Polish ruling elite. The situation is bad regardless of the cause, but not yet standoff. Polish economy in the description formulated on the ground of public policies is presented in a radically different manner, and what is worse creating a cognitive duality in the context of scientific analysis.
Year
Issue
39
Pages
162-174
Physical description
Contributors
 • Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim Katolicki Uniwersytet Lubelski
References
 • Czekaj J., 2010, Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na polską gospodarkę [w:] Globalizacja, kryzys i co dalej?, red. G.W. Kołodko, Poltext, Warszawa.
 • Dimian G. C., Ileanu B., Jablonský J., Fábry J., 2013, Analysis of European Labour Market in the Crisis Context, “Praga Economic Papers” No. 1/2013.
 • Fiedor B., 2010, Kryzys gospodarczy a kryzys ekonomii jako nauki, „Ekonomista” nr 4.
 • Frenkel R., 2013, Lessons from a Comparative Analysis of Financial Crises, “Compara-tive Economic Studies” No. 55.
 • Gołębiowski G., Kowalska A., 2007, Konkurencyjność gospodarki Polski i Estonii. Analiza porównawcza, „Współczesna Ekonomia” nr 4.
 • Gorynia M., Kowalski T., 2009, Nauki ekonomiczne a kryzys gospodarczy, „Studia Eko-nomiczne” nr 3–4 (LXII–LXIII ).
 • Kargul A., 2012, Ekonomia jako nauka w świetle światowych przemian społeczno- -gospodarczych, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” nr 14 – 2012/3.
 • Kozuń-Cieślak G. (red.), 2012, Światowy rynek kapitału. Wybrane zagadnienia, Difin, Warszawa.
 • Krajewska A., Krajewski S., 2006, Koszty pracy w Polsce – mity i fakty [w:] Annales, Etyka w życiu gospodarczym, t. 9, nr 1, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Za-rządzania, Łódź.
 • Nazarczuk J.M., 2013, Wpływ światowego kryzysu finansowego na gospodarkę Polski i jej regionów [w:] Wybrane aspekty rozwoju regionalnego, red. R. Kisiel, M. Wo-jarska, Fundacja „Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazu-rach”, Olsztyn.
 • Piątkowska A. (kier.), 2013, Polska 2013. Raport o stanie gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 • Roubini N., Mihm S., 2011, Ekonomia kryzysu, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Sajkiewicz A., 2000, Zasoby ludzkie w firmie, Poltext, Warszawa.
 • Earnings. Reference Metadata in Euro SDMX Metadata Structure (ESMS), http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/en/earn_esms.htm (stan na dzień 22.12.2013).
 • Employment rate, by sex, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&lan guage=en&pcode=tsdec420&tableSelection=3&footnotes=yes&labeling=labels&plugin=1 (stan na dzień 20.11.2013).
 • GDP per capita in PPS, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab= table&init =1&plugin=1&language=en&pcode=tec00114 (stan na dzień 20.11.2013).
 • Harmonised unemployment rate by sex, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do? tab=table&language=en&pcode=teilm020&tableSelection=1&plugin=1 (stan na dzień 20.11.2013).
 • Labour cost levels. Reference Metadata in Euro SDMX Metadata Structure (ESMS), http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/en/lc_lci_lev_esms.htm (stan na dzień 22.12.2013).
 • PKB według parytetu siły nabywczej walut, (słownik ekonomiczny), http://www. nbportal.pl/ pl/commonPages/EconomicsEntryDetails?entryId=44&pageId=608 (stan na dzień 22.12.2013).
 • Rozwój? Innowacje? Poczekamy. Bielecki ogłasza, że motorem gospodarki mają być niskie zarobki, a wzorem – Wietnam!, art. z dnia 27.09.2013, http://wpolityce.pl/artykuly/ 63385-rozwoj-innowacje-poczekamy-bielecki-oglasza-ze-motorem-gospodarki-maja-byc-niskie-zarobki-a-wzorem-wietnam (stan na dzień 30.12.2013).
 • Siła nabywcza mieszkańców Europy (Wyniki najnowszego raportu dotyczącego siły nabywczej mieszkańców Europy – „GfK Purchasing Power Index 2013”), komuni-kat prasowy z dnia 2 grudnia 2013 r., GFK, http://www.gfk.com/pl/news-and-events/press-room/press-releases/strony/sila-nabywcza-mieszkancow-europy.aspx (stan na dzień 29.12.2013)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-237b04c3-4a50-41ae-ae44-8842da01099c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.