Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 1(51) | 217-235

Article title

PRZEMYSŁ CZWARTEJ GENERACJI (INDUSTRY 4.0) – WYZWANIA DLA BADAŃ W KONTEKŚCIE MIĘDZYNARODOWYM

Content

Title variants

EN
The Fourth-Generation Industry (Industry 4.0) – Challenges to Research in the International Context

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem artykułu jest zaproponowanie umocowanych teoretycznie ram koncepcyjnych dla badania wpływu czwartej rewolucji przemysłowej na konkurencyjność firm w kontekście międzynarodowym. W badaniu wykorzystano jakościową metodę opisową odwołującą się do krytycznej analizy krajowych i zagranicznych opracowań w zakresie czwartej rewolucji przemysłowej i dokonano krótkiego przeglądu wybranych ujęć teoretycznych z zakresu konkurencyjności międzynarodowej pod kątem ich przydatności do badania współpracy między zagranicznymi partnerami działającymi w realiach przemysłu 4.0. Głównym rezultatem analizy jest: – przybliżenie aktualnej, acz słabo naukowo rozpoznanej, tematyki przemysłu czwartej generacji; – na przykładzie relacji polsko-niemieckich, zidentyfikowanie wyzwań dla współpracy międzynarodowej z racji zmian zachodzących w ramach czwartej rewolucji przemysłowej. Jak dotąd, w polskiej literaturze naukowej nie podejmowano analizy tego procesu w kontekście międzynarodowym. Poza opisaniem specyfiki przemysłu 4.0, podkreślając korzyści i zagrożenia, które niesie, scharakteryzowano także wstępnie stan zaawansowania we wprowadzaniu rozwiązań czwartej rewolucji przemysłowej w Polsce i Niemczech. Prezentowane zagadnienia z racji ich aktualności i dynamiki rozwoju oraz bardzo słabego rozpoznania na gruncie naukowym wymagają pogłębionych badań. Uzyskane konkluzje mają znaczenie praktyczne, powalają bowiem na identyfikację i ocenę szans oraz zagrożeń dla kooperacji transgranicznej, jakie niesie przemysł 4.0. Podjęcie tematu nowego, słabo rozpoznanego, acz dynamicznie rozwijającego się i rodzącego różnorodne skutki, pozwala na zasygnalizowanie możliwych konsekwencji społecznych, stając się podstawą dla bardziej adekwatnej polityki społeczno-gospodarczej.
EN
An aim of the article is to propose the theoretically founded conceptual framework for surveying the fourth industrial revolution’s impact on firms’ competitiveness in the international context. In their research, the authors used the qualitative descriptive method referring to a critical analysis of national and foreign studies in the field of the fourth industrial revolution and they carried out a concise overview of the selected theoretical approaches as regards international competitiveness from the angle of their usefulness in surveying cooperation between foreign partners operating within the realm of Industry 4.0. The core result of the analysis is: - bringing closer the up-to-date though scientifically poorly recognised subject matter of the fourth generation industry; - based on the example of Polish-German relations, identification of the challenges to the international cooperation by reason of the changes occurring within the fourth industrial revolution. So far, there has not been undertaken in the Polish scientific literature an analysis of this process in the international context. In their article, the authors preliminarily characterised, besides the description of the specificity of Industry 4.0, emphasising the entailed benefits and threats, also the state of advancement in implementation of solutions of the fourth generation of industrial revolution in Poland and Germany. The presented issues, by reason of their topicality and development dynamics as well as very poor recognition on the scientific grounds, require in-depth research. The achieved conclusions are of the practical importance as they allow identification and evaluation of the opportunities and threats to crossborder cooperation entailed by Industry 4.0. The undertaking of a new, poorly recognised, though dynamically developing and giving birth to various consequences topic, allows indicating possible social consequences, being a base for a more adequate socioeconomic policy.

Year

Issue

Pages

217-235

Physical description

Contributors

author
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza

References

 • Alcácer J., Cantwell J., Piscitello (2016), Internationalization in the information age: A new era for places, firms, and international business networks?, “Journal of International Business Studies”, No. 47.
 • ASTOR (2015), W jakie technologie inwestują firmy produkcyjne? (raport), ASTOR.
 • Brandt M. (2016), Automatisierung bedroht Millionen Arbeitsplätze, http://ap-verlag.de/automatisierung-bedroht-millionen-arbeitsplaetze/23457/ [dostęp: 15.08.2016].
 • Choroś P., Owerczuk M. (2016), Przemysł 4.0 PL, Szansa czy zagrożenie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki?, Boston Consulting Group, Warszawa.
 • Chrzanowski A., Głażewska I. (2016), Wpływ rewolucji technologicznej na ewolucję strategicznych paradygmatów zarządzania przedsiębiorstwem, „Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula”, nr 2(48).
 • Cieślik A. (2000), Nowa teoria handlu zagranicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • BDI (2016), Das Modell Deutschland zukunftsfähig Machen, http://bdi.eu/artikel/news/das-modell-deutschland-zukunftsfaehig-machen/ [dostęp: 15.08.2016].
 • Deutschland liegt bei Industrie 4.0 vorn, Kopf-an-Kopf-Rennen um die digitale Vorherrschaf (2016), http://www.handelsblatt.com/technik/hannovermesse/deutschland-liegt-bei-industrie-4-0-vorn-kopf-an-kopf-rennen-um-die-digitalevorherrschaft/13469098.html [dostęp: 15.07.2016].
 • Dyer J.H., Sigh H. (1998), Relational view cooperative strategy and sources of interorganizational competitive advantage, “Academy of Management Review”, No. 23/4.
 • Elstner S., Schmidt Ch.M., Feld L.P. (2016), Arbeitspapier zum digitalen Wandel, Bedingt abwehrbereit: Deutschland im digitalen Wandel, Sachverstaendigenrat-Wirtschaft.
 • Godlewski A. (2016), Rewolucja przemysłowa 4.0 po niemiecku, https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/rewolucja-przemyslowa-niemcy--produkcja/ [dostęp: 15.07.2016].
 • Gracel J. (2016), Czwarta rewolucja przemysłowa–zmiana już tu jest, „Biznes i Produkcja”, nr 14.
 • Hermann M., Pentek T. (2015), Design Principles for Industrie 4.0 Scenarios: A Literature Review. Technische Universität Dortmund Fakultät Maschinenbau, “Working Paper”, No. 01.
 • Industrie 4.0, Trumpf will Werke in fünf Jahren digitalisieren (2016), http://www.handelsblatt.com/technik/hannovermesse/industrie-4-0-trumpf-will-werke-infuenf-jahren-digitalisieren/13470470.html [dostęp: 19.04.2016].
 • IFR (International Federation of Robotics) (2015), World Robotics 2015 (report), IFR, Frankfurt.
 • Kotler Ph., Keller K. (2009), The Marketing Management, 13th edition, Pearson Education Limited.
 • Kozielski R. (2012), Biznes nowych możliwości. Czterolistna koniczyna, nowy paradygmat biznesu, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Maślanek J. (2014), Przemysł 4.0 – rewolucja czy ewolucja?, http://www.wnp.pl/artykuly/przemysl-4-0-rewolucja-czy-ewolucja,236764.html [dostęp: 15.03.2016].
 • McKinsey (2016), Cyfrowa Polska (raport), McKinsey, Warszawa.
 • Micklethwait J., Wooldridge A. (2015), The Global Race to Reinvent the State, Penguin Press, London.
 • Morikawa M. (2016), Artificial intelligence and employment, http://voxeu.org [dostęp: 07.06.2016].
 • Owerczuk M. (2016), Technologia zmieni przemysł, http://www.rp.pl/Biznes/306239-841-Michal-Owerczuk-Boston-Consulting-Group-Technologia-zmieni-przemysl.html [dostęp: 15.06.2016].
 • Petters B. (2016), Kapitalstarke Unternehmen innovieren erfolgreicher und steigern ihren Wert beachtlich, https://www.iwkoeln.de/presse/gastbeitraege/beitrag/hanspeter-kloes-in-der-ihk-zeitschrift-arbeiten-in-der-digitalen-welt-261424 [dostęp: 07.06.2016].
 • Porter M. (1979), How Competitive Forces Shape Strategy, “Harvard Business Review”.
 • Porter M. (1985), The Competitive Advantage, The Free Press, London.
 • Porter M. (1990), The competitive advantage of nations, Macmillan, London.
 • Roland Berger (2016), The Industrie 4.0 transition quantified. How the fourth industrial revolution is reshuffling the economic, social and industrial model, Roland Berger, Monachium.
 • Schwab K. (2016), The Fourth Industrial Revolution, The World Economic Forum, Cologny.
 • Światowiec-Szczepańska J. (2012), Renta ekonomiczna a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa, „Ekonomista”, nr 2.
 • Wyżnikiewicz B. (red.) (2015), Współpraca gospodarcza Polska – Niemcy, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-237b8c1c-ff6c-48ed-b4ef-dd8fdc7f3397
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.