Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 10 | rb.ujw.pl/local

Article title

Krytycznie o regulacji normatywnej umowy o pracę na czas określony

Authors

Content

Title variants

EN
A critique of the normative regulations of a temporary employment contract

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Umowa o pracę na czas określony stanowi odstępstwo od reguły zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony i korzystanie z tej formy zatrudnienia wymaga obiektywnego uzasadnienia. Ustawodawca polski, pomimo licznych nowelizacji prawnej regulacji umowy o pracę na czas określony, nadal nie wymaga każdorazowego wskazywania przyczyny dla jej zawarcia, chyba że strony chcą uniknąć wliczania okresu zatrudnienia na podstawie danej umowy lub też konkretnej umowy do limitów kodeksowych. W wyniku nowelizacji obowiązującej od 22 lutego 2015 r. stworzono sztuczny podział umów na czas określony, który nie znajduje uzasadnienia systemowego. Nadto bezzasadnie wprowadzono sztywną regulację ograniczeń ilościowych i czasowych pracowniczego zatrudnienia terminowego, co nadmiernie ograniczy w przyszłości korzystanie z tego rodzaju umów, nakładając równocześnie na pracodawców zbyt dużą odpowiedzialność za weryfikację ilości i łącznej długości wszystkich wcześniej zawieranych umów terminowych. Ustanowienie z mocy prawa wypowiadalności umów o pracę na czas określony przy równoczesnym braku konieczności uzasadnienia tej czynności nie sprzyja zachowaniu trwałości umowy terminowej.
EN
A temporary employment contract is a departure from the employment rule on the basis of an indefinite duration contract and use of that form of employment requires objective justification. Despite the numerous legal amendments to the fixed-term employment contract, the Polish legislature still does not need to indicate the reasons for its conclusion, unless the parties wish to avoid a counting period of employment under a given contract or a specific agreement to code limits. As a result of the amendment effective from 22 February 2015, an artificial division of fixed-term contracts was established, which is not systematically justified. In addition, rigid regulation of quantitative and temporal restrictions on the term employment was imposed unreasonably, which would unduly restrict the use of such contracts in the future, imposing too much responsibility on employers for verifying the quantity and the total length of all previously concluded terms contracts. Establishing by law the ability to terminate a fixed-term employment contract without the need to justify this action does not favor maintaining the durability of the term contrac.

Year

Issue

10

Pages

rb.ujw.pl/local

Physical description

Contributors

author
  • Uniwersytet Zielonogórski

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-237bbed0-d40a-4a14-bddc-c37d7ab4e316
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.