PL EN


2016 | Vol 1, No 2 (2016) - Perspektywy doskonalenia instrumentów wspomagających proces zarządzania | 54-63
Article title

Proces ciągłego doskonalenia przedsiębiorstwa

Content
Title variants
EN
Continuous improvement in enterprise
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy zastosowania koncepcji ciągłego doskonalenia w przedsiębiorstwach, od momentu jej wdrożenia aż do osiągnięcia fazy dojrzałości. Pokazuje jak stopniowe dążenie do doskonałości mogą wzmocnić przedsiębiorstwo. Najważniejszym celem artykułu jest prezentacja, innego od tradycyjnie przyjętych metod, sposobu wzmacniania pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Artykuł odpowiada na pytania: Czym jest kaizen? Jakie są jego kluczowe elementy? Jakie szanse i zagrożenia mogą spotkać organizacje chcące go wdrożyć? Teoretyczne rozważania na temat efektywności kaizen zostały zweryfikowane w oparciu o przykład minimalizowania strat i poprawy pozycji przedsię-biorstwa na rynku dzięki ciągłemu doskonaleniu.
EN
The article describes application of continuous improvement in enterprises. It shows how small steps and gradually pursuit to improvement can help the company to develop. The main aim of this article is to present way how to implement kaizen. The article comprehensively answers the questions: What is kaizen? What are the key elements? What are the opportunities and threats that organizations can meet? How to implement kaizen? Theoretical considera-tions on the effectiveness of kaizen and the practical example of minimization of losses and improvement of the posi-tion of company on the market thanks to continuous improvement.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
References
 • Cyfert, S. (2006). Strategiczne doskonalenie architektury procesów w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • Franke, E. (2016). Kaizen jako metoda ciągłego doskonalenia, służąca do pozyskiwania wiedzy w organizacji uczącej się. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, (87), 93-103.
 • Gorynia, M. (2002). Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • Grzybowska, K. (2010). Reorganizacja przedsiębiorstw. Zarządzanie zmianą organizacyjną. Poznań: Wyd. Politechniki Poznańskiej.
 • Imai, M. (2006). Gemba Kaizen. Zdroworozsądkowe, niskokosztowe podejście do zarządzania. Warszawa: MT Biznes Kaizen Institute.
 • Imai, M. (2007). Kaizen. Klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii. Warszawa: MT Biznes Kaizen Institute.
 • Kucińska–Landwójtowicz, A. (2015) Uwarunkowania rozwoju koncepcji ciągłego doskonalenia w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Pozyskano z: http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2015/T2/t2_0296.pdf. Data dostępu: 19.02.2017.
 • Kowalewski, M. (2016). Koncepcja kaizen i kaizen costing w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, (2 (80) Cz. 2 Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi), 277-284.
 • Krawiec, F. (2007). Zasadnicza zmiana droga sukcesu przedsiębiorstwa XXI wieku. Warszawa: Difin.
 • Łopatowska, J., Zieliński, G. (2012). Czynniki napędzające i spowalniające zmiany wpływające na ciągłe doskonale-nie jakości usług gastronomicznych. Pozyskano z: http://jmf.wzr.pl/pim/2012_3_1_24.pdf. Data dostępu: 19.02.2017.
 • Nowosielski, S. (2014). Ciągłe doskonalenie procesów w organizacji. Możliwości i ograniczenia. Nowe kierunki w za-rządzaniu przedsiębiorstwem – wiodące orientacje, 340, 303-317.
 • Ohno, T. (2007). Workplace Management. New York: McGraw-Hill.
 • Plinta, D., Banach, M. (2015). Ocena propozycji usprawnień produkcji. Zarządzanie przedsiębiorstwem/Polskie Towa-rzystwo Zarządzania Produkcją, 4, 15-19.
 • Stabryła, A. (2000). Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy. Warszawa–Kraków: PWN.
 • Urbaniak, M. (2010). Kierunki doskonalenia systemów zarządzania jakością. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Walentynowicz, P. (2016). Bariery zaangażowania pracowników w procesy ciągłego doskonalenia w przedsiębior-stwach stosujących lean management-wyniki pierwszego etapu badań. Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce-teoria i praktyka, (1), 53-65.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISBN
978-83-65173-78-2
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-23866e4e-003e-4360-8c96-fbdddc3fba25
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.