PL EN


2016 | 2(16) | 19-34
Article title

Polscy menedżerowie wobec teorii organizacji i zarządzania

Content
Title variants
EN
Polish Managers and the Theory of Organisation and Management
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor skupia się na socjologicznej analizie empirycznych badań nad polskimi menedżerami prowadzonymi w strategii ilościowej oraz jakościowej. Główną tezą artykułu jest niedocenienie, a nawet bagatelizowanie procesu kształcenia, a także banalizowanie kwestii samorozwoju. Autor próbuje dokonać wstępnej syntezy badań oraz wskazać na zasadnicze elementy teorii organizacji, które dają się wykorzystać w pracy menedżera. Osobnym, bardzo istotnym zagadnieniem poruszanym w referacie jest kwestia umiejętności stosowania wiedzy w praktyce zarządzania. Autor konfrontuje opinie menedżerów z analizą zawartości grup dyskusyjnych na jednym z portali zawodowych, badaniami terenowymi nad polskimi menedżerami, a także z raportami Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
EN
The author concentrates on the sociological analysis of empirical research on Polish managers conducted in quantitative and qualitative strategies. The main thesis of the article is that the process of education is underestimated or even ignored, and so is the question of self-development. The author attempts to preliminarily synthesise the research and indicate the main elements of the Theory of Organisation that may be used in managerial activities. A separate question, yet a very important one, treated in the article is the one of implementing the knowledge in the practice of management. The author confronts managers’ opinions with an analysis of the contents of the discussion groups on one of the professional websites, field research on Polish managers, and the reports of the Polish Accreditation Commission.
Year
Issue
Pages
19-34
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
 • Banaszak, S. (2006). Menedżerowie w strukturze społecznej. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania.
 • Banaszak, S. (2011). Edukacja menedżerska w społeczeństwie współczesnym. Studium teoretyczno-empiryczne. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Banaszak, S. (2013). Zarządzanie oświatą w turbulentnym otoczeniu. Studia Edukacyjne, 27.
 • Drucker, P.F. (1992). Menedżer skuteczny. Warszawa: Czytelnik.
 • Durkheim, E. (1999). O podziale pracy społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • The Economist (2001). Churning at The Top. The Economist, March 17.
 • Galbraith, J.K. (1973). Społeczeństwo dobrobytu. Państwo przemysłowe. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Kmita, J. (1975). Wykłady z logiki i metodologii nauk. Warszawa: PWN.
 • Kołodziej-Durnaś, A. (2012). Kultura organizacji – idea i instrumentalizacja. Socjologiczne studium krytyczne. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Kotarbiński, T. (1961). Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk. Wyd. 2.Wrocław–Warszawa–Kraków: Ossolineum.
 • Kozyr-Kowalski, S. (2005). Uniwersytet a rynek. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Mills, C.W. (1965). Białe kołnierzyki: amerykańskie klasy średnie. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Mintzberg, H. (2005). Managers not MBAs. A Hard Look at the Soft Practice of Managing and Management Development. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers.
 • PKA (2007). Działalność Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Ocena kierunków studiów. ASPRA-JR. Warszawa.
 • Sobol, E. (red.) (1995). Menedżer (hasło), Manager (hasło), Dyrektor (hasło). W: Słownik wyrazów obcych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Szymczak, M. (red.) (1993). Menedżer (hasło), Manager (hasło), Dyrektor (hasło). W: Słownik języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-23872c1d-d443-4874-bc33-ec3189aca607
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.