PL EN


2017 | 102 | 53-67
Article title

Polityka Unii Europejskiej w zakresie świadczenia usługi roamingu regulowanego w telefonicznych sieciach ruchomych

Content
Title variants
EN
The European Union’s Policy in the Field of Regulated Roaming in Mobile Telecommunication
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dodatkowe opłaty związane z korzystaniem z usługi roamingu stanowią jedną z ostatnich „granic”, której Europejczycy muszą stawić czoła podczas podróżowania w Europie. Ponieważ istnienie tej dodatkowej opłaty utrudnia działalność gospodarczą i rozwój wspólnego rynku, Unia Europejska przyjęła szereg regulacji mających na celu obniżenie ceny roamingu. Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem 2015/2120, począwszy od 15 czerwca 2017 r., operatorzy komórkowi nie będą mogli pobierać żadnych dodatkowych opłat za roaming wewnątrz Unii Europejskiej, za wyjątkiem sytuacji objętych klauzulą „fair use”. Oprócz obniżenia cen dla klientów, aktywność Unii Europejskiej ma inne konsekwencje dla rynku telekomunikacji mobilnej. Eliminacja dodatkowego zysku z tytułu świadczenia roamingu sprawia, że międzynarodowe fuzje stają się mniej atrakcyjne dla europejskich operatorów. Do tej pory łączące się podmioty mogły korzystać z dodatkowego dochodu i, podobnie jak przedsiębiorstwa zintegrowane pionowo, mogły uniknąć podwójnej marginalizacji, nieefektywnej substytucji czy też wprowadzić lepszą koordynację działań. Unia Europejska chce obniżyć ceny płacone przez klientów przy jednoczesnym zachowaniu krajowych operatorów, zapobiegając oferowaniu przez największych międzynarodowych operatorów usług ogólnoeuropejskich. Jednocześnie, przyjęta polityka znacznie zmniejsza przychody europejskich operatorów, co może mieć negatywny wpływ na wprowadzenie nowych technologii w komunikacji elektronicznej i w konsekwencji spowalniać rozwój. Komisja Europejska musi zdawać sobie sprawę z wszystkich możliwych konsekwencji swojej polityki w celu uniknięcia potencjalnych pułapek, które mogą wystąpić w przyszłości.
EN
The additional cost of roaming is one of the last “borders” Europeans have to face when traveling across Europe. Because the existence of this extra fee hinders business and development of the Common Market, the European Union has been actively regulating this matter in order to reduce the prices. In accordance with the most recent Regulation 2015/2120, starting from June 15th 2017 mobile operators will not be allowed to charge any extra fees for roaming within the Union, save for the “fair use clause”. Apart from the obvious result of lowering the costs for clients, this type of interference has other consequences for the market of mobile telecommunications. The elimination of the extra profit earned on roaming makes international mergers less attractive for European operators. Previously, merged entities could benefit from additional income and, akin to vertically integrated companies, could avoid double marginalization, inefficient substitution and take advantage of better coordination. However, the European Union wanted to reduce the prices paid by customers while at the same time preserving regional, national operators and preventing biggest multinational companies from offering pan-European services. This policy has significantly reduced the revenue of European operators, which can have a negative impact on the introduction of new technology in electronic communication, thus slowing down development. The European Commission has to be aware of all the possible consequences of its policy in order to avoid the potential pitfalls that may occur in the future.
Year
Volume
102
Pages
53-67
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego
References
 • Akty prawne:
 • Rozporządzenie (WE) nr 717/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach telefonii ruchomej wewnątrz Wspólnoty oraz zmieniające dyrektywę 2002/21/WE.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 544/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 717/2007 w sprawie roamingu w publicznych sieciach telefonii ruchomej wewnątrz Wspólnoty oraz dyrektywę 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii.
 • Dyrektywa 2014/61/WE w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiające środki dotyczące dostępu do otwartego Internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii.
 • Postanowienie Prezesa UKE, DRTD-SMP-6043-4/06 (28) z 27 marca 2007 r.
 • Komunikat Komisji, Wytyczne w sprawie analizy rynku i ustalania znaczącej pozycji rynkowej w ramach porządku regulacyjnego Wspólnoty w sprawach sieci i usług w sprawach sieci i usług łączności elektronicznej (Dz. Urz. UE z 11.07.2002, C 165/6, pkt 27).
 • Telia i Telenor, COMP/M.1439 z 13 października 1999 r.
 • Telia i Sonera, COMP/M2803 z 10 lipca 2002 r.
 • Vodafone Airtouch i Mannesmann, COMP/M.1795 z 12 kwietnia 2000 r.
 • Vodafone Airtouch i Eircell, COMP/M.2305 z 2 marca 2001 r.
 • Opracowania:
 • Dziomdziora Wojciech, Uwagi do projektu rozporządzenia o jednolitym rynku telekomunikacyjnym, IKAR 2014/1 (3).
 • Infante Jorge, Vallejo Ivan, Regulation of international roaming in the European Union – Lessons learned, Telecommunications Policy 2012/36.
 • Kawka Inga, Roaming międzynarodowy we wspólnotowym prawie łączności elektronicznej, w: Stanisław Biernat, Sławomir Dudzik (red.), Przepływ osób i świadczenie usług w Unii Europejskiej. Nowe zjawiska i tendencje, Warszawa 2009.
 • Stolarski Konrad, Zakaz nadużywania pozycji dominującej na rynkach telekomunikacyjnych w prawie Unii Europejskiej, Warszawa 2015.
 • Sutherland Ewan, International Mobile Roaming in Africa, LINK Public Policy Research Paper, marzec 2010/10.
 • Wach Marlena, Regulacje roamingu międzynarodowego – nowe możliwości czy wyzwania?, IKAR 2013/8 (2).
 • Wach Marlena, Regulacyjne i cywilnoprawne aspekty roamingu międzynarodowego, Warszawa 2013.
 • Strony internetowe:
 • http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/roaming/; stan na 1.03.2016 r.
 • http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-152_pl.pdf; stan na 1.03.2016 r.
 • http://europa.eu/rapid/press-release_IP-05-161_en.htm?locale=FR; stan na 1.03.2016 r.
 • http://europa.eu/rapid/press-release_IP-07-1113_en.htm; stan na 1.03.2016 r.
 • http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/com/com_com(2004)0759_/com_com(2004)0759_pl.pdf; stan na 1.03.2016 r.
 • http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2007/382177/IPOL-ITRE_NT(2007)382177_EN.pdf; stan na 1.03.2016 r.
 • http://www.gsma.com/publicpolicy/wp-content/uploads/2012/11/gsma-deloitte-impact-mobile-telephony-economic- growth.pdf; stan na 1.03.2016 r.
 • http://info.ovum.com/uploads/files/Ovum_Telecoms_Media_and_Entertainment_Outlook_2015.pdf; stan na 1.03.2016 r.
 • http://ir.kpn.com/phoenix.zhtml?c=69978&p=irol-presentations; stan na 1.03.2016 r.
 • http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1547704; stan na 1.03.2016 r.
 • http://ssrn.com/abstract=1550264; stan na 1.03.2016 r.
 • http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/mobile-white-paper-c11-520862.html; stan na 1.03.2016 r.
 • http://www.juniperresearch.com/researchstore/strategy-competition/mobile-roaming/regulations-opportunities-emerging-sectors; stan na 1.03.2016 r.
 • http://www.statista.com/statistics/221386/revenue-of-top-20-european-telecommunication-operators/; stan na 1.03.2016 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-238bf834-c242-4f86-9213-c0fc04c4f227
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.