PL EN


Journal
2015 | 3 | 350
Article title

Cykl koniunkturalny a aktywność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce

Title variants
EN
Business Cycle and Innovation Activity in Polish Industrial Enterprises
RU
Конъюнктурный цикл и инновационная активность промышленных предприятий в Польше
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł zawiera analizę wpływu różnych faz cyklu koniunkturalnego na aktywność innowacyjną polskich przedsiębiorstw przemysłowych. Analiza jest oparta na rachunku prawdopodobieństwa (modelowanie probitowe) i wykonana na podstawie badań ankietowanych przeprowadzonych na dużej grupie w latach 2007–2012, z uwzględnieniem 18 wymiarów (atrybutów) działalności innowacyjnej. Z oszacowanych modeli wynika, że aktywność innowacyjna przedsiębiorstw w fazie ożywienia (prosperity) jest znacząco wyższa niż w czasie recesji i stagnacji. Wyniki badania nie potwierdziły zatem hipotezy stawianej w literaturze o wzmożonej aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw w okresie recesji lub stagnacji i o antycyklicznym charakterze tej działalności. Ustalenia te należałoby uwzględnić w programowaniu polityki państwa w zakresie wspierania procesów innowacyjnych.
EN
The paper includes the analysis of the impact of various phases of business cycle on innovation activity of Polish industrial enterprises. The analysis is based on the probability calculus (probit models), using data collected in a survey made in a large sample of enterprises in the years 2007–2012, considering 18 dimensions (attributes) of innovation activity. The estimated models suggest that innovation activity of enterprises during the boom (prosperity) is significantly more intensive than during the recession or stagnation. The results of the examination do not confirm the hypothesis formulated in the literature according to which enterprises tend to intensify their innovative activity during the recession or stagnation and that innovation activity, therefore, acts anticyclically. These findings should be taken into consideration in programming the governmental policy to support innovation processes.
RU
Статья содержит анализ влияния различных фаз конъюнктурного цикла на инновационную активность польских промышленных предприятий. Анализ сделан исходя из теории вероятности (побитовое моделирование) и подготовлен на основании анкетных исследований, проведенных на большой группе промышленных предприятий в 2007- 2012 гг. с учетом 18-ти измерений (атрибутов) инновационной деятельности. Результаты показали, что инновационная активность предприятий в фазе оживления (prosperity) значительно выше, чем во время рецессии и стагнации. Это означает, что результаты исследования не подтвердили гипотезу, которая содержится в литературе относительно повышенной инновационной активности предприятий в период рецессии или стагнации и относительно антицикличного характера этой деятельности. Эти выводы следовало бы учесть в программировании политики государства в области поощрения инновационных процессов.
Keywords
Contributors
 • Dr hab. Arkadiusz Świadek, prof. UZ (Zakład Innowacji i Przedsiębiorczości, Uniwersytet Zielonogórski)
References
 • Aghion P., Saint-Paul G., Uncovering Some Causal Relationships Between Productivity Growth and the Structure of Economic Fluctuations: A Tentative Survey, „Labour” 1998, 12(2).
 • Archibugi D., Filippetti A., Frenz M., The Impact of the Economic Crisis on Innovation: Evidence from Europe, „Technological Forecasting & Social Change” 2013, nr 80(7).
 • Barrett C.W., Musso C.S., Padhi A., Upgrading R&D in a Downturn, „The McKinsey Quarterly” 2009, nr 2.
 • Canton E., Uhlig H., Growth and the Cycle: Creative Destruction versus Entrenchment, „Journal of Economics” 1999, nr 69(2).
 • Clark J., Freeman C., Soete L., Long Waves, Inventions, and Innovations, „Futures” 1981, nr 13(4).
 • D’Estea P., Iammarinob S., Savonac M., von Tunzelmannc N., What Hampers Innovation? Revealed Barriers versus Deterring Barriers, „Research Policy” 2012, vol. 41, nr 2.
 • Dominiak J., Churski P., Rola innowacji w kształtowaniu regionów wzrostu i stagnacji gospodarczej w Polsce, „Studia Regionalne i Lokalne” 2012, nr 4.
 • Etzkowitz H., Leydesdorff L., The Dynamics of Innovation: From National Systems and ‘‘Mode 2’’ to a Triple Helix of University-Industry-Government Relations, „Research Policy” 2000, nr 29.
 • Francois P., Lloyd-Ellis H., Animal Spirits through Creative Destruction, „The American Economic Review” 2003, nr 93(2).
 • GUS, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009–2011, „Informacje i Opracowania Statystyczne”, Warszawa 2012.
 • Jasiński A.H., Innowacyjność w gospodarce Polski. Modele, bariery, instrumenty wsparcia, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014.
 • JRC, Cincera M., Cozza C., Tübke A., Voigt P., Doing R&D or Not, That is the Question (in a Crisis…), IPTS Working Paper on Corporate R&D And Innovation, nr 12/2010.
 • Komisja Europejska, Innovation Union Scoreboard 2013, http://ec.europa.eu, 26.09.2013.
 • Madrid-Guijarro A., García-Pérez-de-Lema D., Van Auken H., An Investigation of Spanish SME Innovation during Different Economic Conditions, „Journal of Small Business Management” 2013, nr 51(4).
 • Malerba F., Orsenigo L., Schumpeterian Patterns of Innovation, „Cambridge Journal of Economics” 1995, nr 19.
 • Marceau J., Divining Directions for Development: a Co-operative Industry-Government-Public Sector Research Approach to Establishing R&D Priorities, „R&D Management” 2002, nr 32.
 • OECD, Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, wyd. 3, Paryż 2005.
 • OECD, Policy Responses to the Economic Crisis: Investing in Innovation for Long-Term Growth, Paris 2009.
 • Paunov C., The Global Crisis and Firms’ Investments in Innovation, „Research Policy” 2011, nr 41.
 • Pavitt K., The Nature of Technology, w: Technology, Management and Systems of Innovation, red. K. Pavitt, Edward Elgar, Cheltenham 1999.
 • Schumpeter J., Business Cycle. A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process, McGraw-Hill Book Company, New York, Toronto, London 1939.
 • Shleiffer A., Implementation Cycles, „The Journal of Political Economy” 1986, nr 94(6).
 • Soete L., Challenges for Making European Research an Engine of Competitiveness, Presented at Vinnova Workshop: How Can a Future Era Support and Stimulate Research, Innovation, and Sustainable Economic Growth in Europe?, Berlin 2009.
 • Stanisz A., Przystępny kurs statystki, tom 2, Statsoft, Kraków 2007.
 • Stiglitz J., Endogenous Growth and Cycles, NBER Working Paper nr 4286, 1993.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-238f04d6-419a-4f10-a053-a7b9117d913a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.