PL EN


2017 | 1(51) | 205-216
Article title

MEZZA NINE FI NANCE – ALTERNATYWNE ŹRÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW

Content
Title variants
EN
Mezzanine Finance as an Alternative Source of Enterprise Financing
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest prezentacja oraz charakterystyka rynku finansowania działalności inwestycyjnej przedsiębiorstwa kapitałem mezzanine. Mezzanine (z j. włoskiego: „półpiętro”) jest instrumentem finansowania strukturalnego i może stanowić alternatywę dla pozostałych źródeł kapitału dla podmiotów gospodarczych. W związku z tym, że finansowanie kapitałem mezzanine jest w Polsce relatywnie mało znane – co jest jedną z istotnych barier w rozwoju tego typu finansowania – w opracowaniu przedstawiono istotę tego rodzaju kapitału, umiejscowienie mezzanine wśród innych form finansowania, a także dokonano analizy rynku mezzanine finance w Europie. W opracowaniu wskazano także, że finansowanie mezzanine może być innowacyjną, dotychczas mało popularną w Polsce metodą finansowania działalności developerskiej. W branży tej kapitał mezzanine może stanowić alternatywę dla pozostałych zewnętrznych źródeł finansowania.
EN
An aim of the article is to present and characterise the market for financing enterprise’s investment activities by mezzanine capital. Mezzanine (in Italian, ‘intermediate floor’) is an instrument of structural financing and may be an alternative for other sources of capital for economic entities. Having in mind that financing with mezzanine capital is in Poland relatively recondite (what is one of core barriers in the development of such financing), the author in his study presented the essence of such a capital, location of mezzanine among other forms of financing as well as he carried out an analysis of the market for mezzanine finance in Europe. In his study, he also indicated that mezzanine finance may be an innovative, hitherto not popular enough in Poland method of financing developer activities. In this branch, mezzanine capital may be an alternative for other external sources of financing.
Year
Issue
Pages
205-216
Physical description
Contributors
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
References
 • Dąbkowski A. (2013), Fundusze mezzanine – narzędzie wykorzystywane w kryzysie, (w:) Kamiński T. (red.), Sektor finansów w rozwoju gospodarczym kraju – dylematy, kierunki zmian (cz. 1), Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, Warszawa.
 • Dąbkowski A. (2007), Źródła kapitału dla przedsiębiorstw, „Master of Business Administration”, nr 4.
 • European Acquisition Finance Debt Report 2011 (2016), http://www.dlapiper.com [dostęp: lipiec 2016).
 • Juszczyk S., Nagórka A. (2009), Finansowanie typu mezzanine jako rozwiązanie pośrednie między emisją akcji a kredytem bankowym, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej”, nr 78.
 • Koszt i ryzyko (2016), http://www.mezzanine.com.pl/ABC/koszt _ryzyko.html [dostęp: lipiec 2016].
 • Krupowicz R., Mezzanine Capital – sposób finansowania ryzyka projektów inwestycyjnych (2016), http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86197.asp?soid=7E-575A75D47E4D09BD63458F99C9D816 [dostęp: lipiec 2016].
 • Kuchciński A. (2014), Alternatywne źródła finansowania MSP, (w:) Krzysztofek A., Rogalska J. (red.), Współczesne problemy ekonomii, AT Wydawnictwo, Kraków.
 • Rosa A. (2009), Alternatywne instrumenty finansowania, (w:) Bielawska A. (red.), Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstw, C.H. Beck, Warszawa.
 • „Mezzanine finance” sposobem na finansowanie rozwoju przedsiębiorstw w warunkach podwyższonego ryzyka (2016), http://grantthornton.pl/publikacja/mezzanine-finance-sposobem-na-finansowanie-rozwoju-przedsiebiorstw-w-warunkach-podwyzszonego-ryzyka [dostęp: lipiec 2016].
 • Miedziocha P. (2011), Mezzanine finance –kapitał podwyższonego ryzyka, „Zeszyty Naukowe Studentów i Doktorantów Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie”, nr 2.
 • Mikołajczyk B. (2012), Finansowanie mezzanine europejskich MSP, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio H Oeconomia, Vol. XLVI, nr 4.
 • Rozwój finansowania mezzanine, http://www.mezzanine.com.pl/MNS/ [dostęp: lipiec 2016].
 • Sulima M. (2011), Pozyskiwanie przez spółkę długu podporządkowanego (mezzanine), (w:) Panfil M. (red.), Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków, Difin, Warszawa.
 • Waliszewski K. (2010), Finansowanie nieruchomości przez fundusze mezzanine, Miesięcznik Finansowy Bank, Warszawa.
 • Węcławski J. (2010), Debt Equity Swap i Debt Buy Backs jako instrumenty restrukturyzacji przedsiębiorstwa, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia”, Vol. XLIV, nr 2.
 • http://www.alebank.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2775:instrumenty-finansowania-nieruchomoci-pierwszy-w-polsce-funduszmezzanine-dla-rynku-nieruchomoci-zamierza-dofinansowa-inwestycje-deweloperskie&catid=235:fn-k3-&Itemid=257 [dostęp: lipiec 2016].
 • http://www.budownictwo.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/finansowanie-mezzanine-narynku-nieruchomosci-inwestor-zamiast-kredytu [dostęp: lipiec 2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-23902666-4eaa-44f4-b148-c69cf5043c66
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.