PL EN


2012 | 6 | 117-123
Article title

Современная паремиология и её соотношение с другими научными дисциплинами

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Modern paremiology and its connections with other scientific disciplines
PL
Współczesna paremiologia i jej związki z innymi dyscyplinami naukowymi
Languages of publication
RU
Abstracts
EN
The very peculiarity of paremiological units and the fact that many scholars have developed an interest in this rich and intriguing lexical and factual material resulted in a wealth of interdisciplinary research. The present-day paremiology finds common ground with such disciplines as phraseology, semantics, logic, ethnography and cultural studies, literary studies, textology, onomastics, teaching methodology, sociolinguistics, psycholinguistics, translation studies or gender studies. Interdisciplinary research has a chance of effectively dealing with the many complex problems connected with how proverbs function in the present-day social and cultural conditions.
PL
Specyfika językowa jednostek paremiologicznych oraz zainteresowanie badaczy tym niezwykle bogatym i ciekawym materiałem faktograficznym zaowocowały pojawieniem się różnorodnych badań interdyscyplinarnych. Współczesna paremiologia znajduje wspólną płaszczyznę naukową z takimi dyscyplinami, jak frazeologia, semantyka i logika, etnografia i kulturologia, literaturoznawstwo, tekstologia, onomastyka, metodyka nauczania, socjolingwistyka, psycholingwistyka, teoria i praktyka przekładu, genderologia. Badania interdyscyplinarne mogą skutecznie rozwiązać liczne i złożone problemy związane z funkcjonowaniem jednostek paremiologicznych w nowych realiach społeczno-kulturowych.
Year
Issue
6
Pages
117-123
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
  • Uniwersytet Szczeciński
References
  • T. Szutkowski, Przysłowie właściwe jako centralna jednostka w systemie paremiologicznym, [w:] Słowo. Tekst. Czas, t. 10: Jednostka frazeologiczna w tradycyjnych i nowych paradygmatach naukowych, M. Aleksiejenko, H. Walter (red.), Szczecin 2010.
  • М. А. Алексеенко, Ещё раз о нерешённых проблемах фразеологии, [в:] Slavica Stetinensia 1998, nr 8.
  • G. Szpila, Krótko o przysłowiu, Kraków 2003.
  • М. А. Черкасский, Опыт построения функциональной модели одной частной семиотической системы (пословицы и афоризмы), [в:] Паремиологический сборник, ред. Г. Л. Пермяков, Москва 1978.
  • В. И. Даль, Пословицы русского народа, Москва 2004.
  • Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich, t. 1, red. J. Krzyżanowski, Warszawa 1969.
  • Т. Шутковски, Паремийные единицы с ономастическим компонентом в современных русском и польском языках, Щецин 2010.
  • Н. А. Максимчук, Фразеоним как функциональная ономастическая единица, [в:] Русский язык: исторические судьбы и современность. Труды и материалы III Международного конгресса исследователей русского языка, сост. М. Л. Ремнёва и А. А. Поликарпов, Москва 2007.
  • Р. А. Чаурина, Грамоте учиться – всегда пригодится. Справочно-практическое пособие по русскому языку на материале пословиц и поговорок народов мира, Москва 2001.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-4557
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2392af9b-c35e-4eb5-936c-fe0fa63856cc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.