PL EN


2020 | vol. 64, nr 1 | 16-29
Article title

The relationship between earnings management and the financial performance of an enterprise – evidence from the Warsaw Stock Exchange

Content
Title variants
PL
Zarządzanie zyskiem a finansowe dokonania przedsiębiorstw – odniesienie do spółek akcyjnych notowanych na GPW W Warszawie
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Modern business practice is increasingly emphasizing the problem of discrepancies between the information needs of the company’s stakeholders and the quality of the reported results of the business entity. This phenomenon is accompanied by the temptation to overexpose this information, which shows the potential and the past, current and future results of the company in a better light in the eyes of its stakeholders, while at the same time hindering the perception of the processes reflecting its potential weaknesses. The main goal of the paper is to examine the relationship between accrual-based earnings management and the financial performance of industrial joint-stock companies listed on the Warsaw Stock Exchange in 2002-2017. From the perspective of research methodology, the Dechow, Sloan and Sweeney model was used to extract individual subcategories of accruals. In turn, a modified version of the Jamkarani and Hozi model was used to assess the impact of discretionary accruals on shaping the ROA and ROE values. Other conducted analyses were based on the ordinary-least-square regression (OLS), ANOVA tests, correlation matrix and descriptive statistics of tested variables.
PL
Współczesna praktyka gospodarcza coraz częściej akcentuje problem rozbieżności między potrzebami informacyjnymi interesariuszy przedsiębiorstwa a jakością raportowanych dokonań jednostki gospodarczej. Zjawisku temu towarzyszy pokusa nadmiernego eksponowania tych informacji, które ukazują potencjał działania oraz przeszłe, bieżące i przyszłe wyniki przedsiębiorstwa w lepszym świetle, a jednocześnie utrudnią dostrzeże nie zjawisk i procesów odzwierciedlających jego potencjalne słabości. Zasadniczym celem artykułu jest zbadanie zależności zachodzącymi między praktykami z zakresu zarządzania zyskiem (typu rachunkowego) a finansowymi dokonaniami przemysłowych spółek akcyjnych notowanych na GPW w Warszawie w okresie 2002-2017. Do ekstrakcji poszczególnych subkategorii korekt memoriałowych wykorzystano model Dechow, Sloana i Sweeney. Z kolei do oceny wpływu korekt dyskrecjonalnych na kształtowanie wartości współczynników ROA i ROE użyto zmodyfikowanej wersji modelu autorstwa Jamkarani i Hozi. Całość badań dopełniają analizy miar dyspersji, testy ANOVA, czy też analizy korelacji liniowej Pearsona.
References
 • Awais, M., Hunjra, A. I., Butt, S., and Ijaz, I. (2016). Earnings management and organizational performance: Pakistan vs India. Basic Research Journal of Business Management and Accounts, 4(9), 211-220.
 • Buhovac, A. R., and Groff, M. Z. (2012). Contemporary performance measurement systems in Central and Eastern Europe: A synthesis of the empirical literature. Journal of East European Management Studies, (17), 68-103.
 • Davidson, S., Stickney, C. P., and Weil, R. L. (1987). Accounting: The language of business. Sun Lakes: Thomas Horton and Daughters.
 • Dechow, P., Sloan, R. G., and Sweeney, A. P. (1995). Detecting earnings management. The Accounting Review, 70(2), 133-168.
 • DeFond, M. L., and Park, C. W. (1997). Smoothing income in anticipation of future earnings. Journal of Accounting and Economics, 23(2), 115-139.
 • Hassan, M., and Ahmed, M. (2012). A review of dominant and emerging issues in corporate earnings management. Southern Business Review, 35(1), 15-36.
 • Healy, P. M., and Wahlen, J. M. (1999). A review of the earnings management literature and its implications for standard setting. Accounting Horizons, 13(4), 365-383.
 • Huang, X., and Sun, L. (2017). Managerial ability and real earnings management. Advances in Accounting, (39), 91-104.
 • Jamkarani, R. G., and Hozi, T. (2016). Relationship Between the Accrual-Based Earnings Management and Future Financial Performance. International Business Management, 10(6), 1013-1019.
 • Kohlbacher, M., and Reijers H. A. (2013). The effects of process-oriented organizational design on firm performance. Business Process Management Journal, 19(2), 245-262.
 • Kołosowska, B., Chojnacka, E., Tokarski, A., and Tokarski M. (2012). Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business.
 • Krajewski, M., (2012). Kierunki oceny zarządzania wynikiem finansowym przedsiębiorstw. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, XLVI, 1 Sectio H, 107-113.
 • Lopes, A. P. (2018). Audit quality and earnings management: Evidence from Portugal. Athens Journal of Business & Economics, 4(2), 179-192.
 • McKee, T. H. (2005). Earnings Management. An Executive Perspective. Indianapolis: Thomson.
 • Niemiec, A. (2016). System pomiaru dokonań w przedsiębiorstwach, Warszawa: CeDeWu.
 • Piosik, A. (2016). Kształtowanie wyniku finansowego przez podmioty sprawozdawcze w Polsce, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Ronen, J., and Yaari, V. (2008). Earnings Management: Emerging Insights in Theory, Practice, and Research. New York: Springer.
 • Schipper, K. (1989). Commentary on Earnings Management. Accounting Horizons, (3), 91-103.
 • Świderska, G., and Więcław, W. (2012). Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości. Warszawa: Difin.
 • Umobong, A., and Ogbonna G. N. (2017).The Effect of Income Smoothing and Earnings Quality on Financial Performance of Firms. International Journal of Business & Law Research, 5(1),17-29.
 • Wójtowicz, P. (2010), Wiarygodność sprawozdania finansowego wobec aktywnego kształtowania wyniku finansowego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-23a075a7-d6f8-4b86-8b8b-7fb35573b436
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.