PL EN


2015 | 4(42) | 67-73
Article title

Wykorzystanie zasobów pracy a płynność rynku pracy w ujęciu regionalnym w latach 2008–2013, z elementami prognozy do roku 2020

Title variants
EN
The Use of Labor Resources and the Liquidity of the Labor Market on a Regional Basis in the Period 2008–2013, with Elements of Forecast for 2020
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Możliwości rozwojowe poszczególnych regionów zależą od dostępnych zasobów, w tym zasobów pracy. Artykuł dotyczy porównania sytuacji na regionalnych rynkach pracy w Polsce w latach 2008 i 2013 m.in. z perspektywy ich płynności. Artykuł stara się odpowiedzieć na dwa pytania badawcze: Jaka jest sytuacja na regionalnych rynkach pracy w okresie spowolnienia wzrostu gospodarczego (2013 r.) w porównaniu do okresu szczytu koniunktury (2008 r.)? Na ile sytuacja na poszczególnych regionalnych rynkach pracy zmieni się pod wpływem zmian demograficznych do roku 2020? Dane statystyczne wskazują, że w roku 2013 przy niskim poziomie wzrostu gospodarczego występował rynek pracodawcy, cechujący się niską płynnością. Ze względów demograficznych sytuacja zmieni się do 2020 roku, kiedy zasoby pracy mogą stać się barierą wzrostu w większości regionów w Polsce.
EN
Possibilities of development of individual regions depend on the available resources, including labor resources. Article concerns the comparison of the situation on the regional labor markets in Poland in the years 2008 and 2013, among others, in terms of their liquidity. Article attempts to answer two research questions: What is the situation on regional labor markets in the period of economic slowdown (2013) compared to the period of the boom (2008)? As far as the situation in the individual regional labor markets will change under the influence of demographic change for 2020? Statistical data from the Statistical Yearbooks of Regions show that in 2013, with low economic growth performed an employer's market, characterized by low liquidity. Due to the demographic situation will change by 2020, when labor resources can become a barrier to growth in most regions in Poland.
Contributors
 • Politechnika Śląska
References
 • Belan P., Carre M., Gregoir S. (2010): Subsidizing Low-Skilled Jobs in a Dual Labor Market. „Labour Economics”, nr 17 (5), s. 776–788.
 • Cahuc P., Le Barbanchon T. (2010): Labor Market Policy Evaluation in Equilibrium: Some Lessons of the Job Search and Matching Model. „Labour Economics”, nr 17 (1), s. 196–205.
 • Kryńska E. (2001): Ruchliwość przestrzenna, międzyzakładowa i zawodowa w Polsce. [w:] E. Kryńska (red.): Stymulacja ruchliwości pracowniczej. Metody i instrumenty, Raport IPiSS, t. 20, Warszawa, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 • Kryńska E., Suchecka J., Suchecki B. (1998): Prognoza podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010. Studia i Materiały/Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa, IPiSS.
 • Kwiatkowski E. (2002): Bezrobocie. Podstawy teoretyczne. Współczesna Ekonomia, Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN.
 • Lipka A. (2002): Ryzyko personalne. Szanse i zagrożenia zarządzania zasobami ludzkimi. Człowiek w Firmie, Warszawa, „Poltext”.
 • McConnell C.R. (1984): Economics. Principles, Problems, and Policies. New York, McGraw--Hill.
 • McConnell C.R., Brue S.L. (1986): Contemporary Labor Economics. New York, McGraw--Hill.
 • Pissarides C.A. (2012): Teoria bezrobocia w stanie równowagi. Z. Matkowski (tłum.), Nobliści z Ekonomii., Warszawa, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
 • Sajkiewicz A., Sajkiewicz Ł. (2002): Nowe metody pracy z ludźmi. Organizacja procesów personalnych. Człowiek w Firmie, Warszawa, „Poltext”.
 • Tomé E. (2007): Employability, Skills and Training in Portugal (1988–2000 ): Evidence from Official Data. „Journal of European Industrial Training”, nr 31 (5), s. 336–357.
 • Zieliński M., Jonek-Kowalska I. (2011): Zmiany na regionalnych rynkach pracy w Polsce w latach 2006–2009. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 4 (26), s. 15–21.
 • Zieliński M., Jonek-Kowalska I. (2012): Zmiany struktury zatrudnienia i produktywności a wynagrodzenia w przekroju regionalnym w latach 2005–2010. „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy”, nr 2 (28), s. 41–47.
 • Zieliński M., Jonek-Kowalska I., Sojda A. (2014): Reakcje rynku pracy na zmiany koniunktury w dużych krajach Unii Europejskiej. „Ekonomista” (5), s. 761–772.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-23a577cb-8eea-4940-9f67-b2d434361abe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.