PL EN


2014 | 1(35) | 89-97
Article title

Devolution in the Italian Healthcare System. The Role of Regions in Organizing Healthcare after 2001

Authors
Title variants
PL
Dewolucja we włoskim systemie opieki zdrowotnej. Rola regionów w organizowaniu opieki zdrowotnej po 2001 roku
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
A very important act reforming healthcare in Italy was the Act of 23 December 1978, which initiated devolution of competence in the matter of healthcare, with the transfer of administrative and legislative functions in this field to regions. As a result of this reform, Italy underwent a transfer from the insurance model of healthcare financing to the model of national healthcare service. Other changes concerning, first of all, the form of the regional state and broadening regional autonomy were introduced by the Constitutional Act No. 3 of 18 October 2001, amending Title V of the Constitution and concerning the status of regions, provinces and communes. As a result of these reforms, it is regions that currently represent the most important level of administration between the central government and communes. The main result of the process of federalism is how the regions were granted authority to allocate owned funds in the healthcare system in the manner that they consider most appropriate for funding basic levels of services (LEA) in their territory, as well as the management of the organization of healthcare in their local area in the way that meets the requirements of the population living there.
PL
Bardzo ważnym aktem reformującym opiekę zdrowotną we Włoszech była ustawa z dnia 23 grudnia 1978 roku, którą zapoczątkowano dewolucję kompetencji w materii ochrony zdrowia, z przekazaniem regionom funkcji administracyjnych i legislacyjnych w tym zakresie. W wyniku tej reformy Włochy przeszły od ubezpieczeniowego modelu finansowania opieki zdrowotnej do modelu narodowej służby zdrowia. Kolejne zmiany, dotyczące przede wszystkim formy państwa regionalnego i poszerzenia autonomii regionalnej wprowadzone zostały w drodze ustawy konstytucyjnej nr 3 z dnia 18 października 2001 roku, która zmieniała Tytuł V Konstytucji i dotyczącej statusu regionów, prowincji i gmin. W rezultacie przeprowadzonych reform to regiony obecnie stanowią najważniejszy szczebel administracji pomiędzy rządem centralnym a gminami. Zasadniczym efektem procesu federalizmu jest przyznanie regionom kompetencji do alokacji posiadanych przez nie środków na opiekę zdrowotną w taki sposób jaki ich zdaniem jest najbardziej odpowiedni dla finansowania podstawowych poziomów świadczeń na ich terytorium, a także zarządzanie organizacją ochrony zdrowia na własnym terenie w sposób który odpowiada wymogom zamieszkującej je zbiorowości.
Keywords
Contributors
 • Poznan University of Medical Sciences
References
 • Balboni, E. 2001. “Il concetto di “livelli essenziali e uniformi” come garanzia in materia di diritti sociali.” Istituzioni del federalismo. Rivista di studi giuridici e politici (6): 1103–1111.
 • Banchero, A. 2004. “Comuni, Regioni e livelli essenziali sociosanitari.” In La sanita italiana tra livelli essenziali di assistenza, tutela della salute e progetto di devolution atti del Convegno, Genova, 24 febbraio 2003, edited by R. Balduzzi, 41–56. Milano: Giuffre.
 • Banchero, A. 2008. “I livelli essenziali delle prestazioni nell’ambito dei servizi alla persona: dalla tutela della salute alla protezione sociale.” Quaderni regionali no. 27 (2): 461–483.
 • Bojek, E. 2007. “Doktrynalne determinacje włoskich koncepcji podziału terytorialnego państwa.” Studia Erasmiana Wratislaviensia no. 1:136–154.
 • Bokszczanin, I. 2007. “Proces decentralizacji w Republice Włoskiej.” Przegląd Sejmowy no. 15 (6): 109–133.
 • Brożyniak, J., J. Iłżecka, M.J. Jarosz, Z. Orzeł, and V. Siwińska. 2008. “Modele systemów opieki zdrowotnej w Polsce i wybranych państwach europejskich.” Zdrowie Publiczne no. 118 (3): 358–367.
 • Buzzanca, A. 2006. Tutela urgente alla salute e liste di attesa aspetti civili, penali e amministrativi. Milano: Giuffre.
 • Calvetta, B. 2005. “Sanità e devolution nel nuovo progetto di riforma del titolo 5 della Costituzione.” Ragiusan (249/250): 452–454.
 • Cassese, S., and M. Catenacci. 2006. Dizionario di diritto pubblico. Milano: Giuffre.
 • Cavalieri, M., and C. Guccio. 2009. “Effects of Decentralization and Cost Containment Policies on the Public Share of Health Expenditure in Italy.” Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze no. 68 (1): 35–68.
 • Celotto, A. 2002. “La materia sanitaria nell’ambito delle competenze legislative regionali del nuovo art. 117 Cost.” L’Arco di Giano. Rivista di medical humanities (32): 31–38.
 • Contini, G. 2009. “Na marginesie 60. rocznicy uchwalenia Konstytucji Republiki Włoskiej.” In Toruńskie studia polsko-włoskie V, edited by C. Bronowski and Z. Witkowski, 49–70. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Cuocolo, L. 2004. “I livelli essenziali delle prestazioni. Spunti ricostruttivi ed esigenze di attuazione.” In La sanita italiana tra livelli essenziali di assistenza, tutela della salute e progetto di devolution atti del Convegno, Genova, 24 febbraio 2003, edited by R. Balduzzi. Milano: Giuffre.
 • Cuocolo, L. 2005. La tutela della salute tra neoregionalismo e federalismo profili di diritto interno e comparato. Milano: Giuffre.
 • Cuocolo, L. 2008. “I rapporti Stato — Regioni in materia farmaceutica, tra diritti costituzionali e contenimento della spesa.” Quaderni regionali no. 27 (1): 33–50.
 • D’Auro, A. 2002. “La finanza locale tra federalismo fiscale e devolution regionale.” Il Fisco (40): 6373.
 • De Negri, A. 2011. “Livelli essenziali di assistenza e livelli essenziali di informazione.” In La sanità in Italia organizzazione, governo, regolazione, mercato prefazione di Franco Bassanini, edited by C. De Vincenti, R. Finocchi Ghersi and A. Tardiola. Bologna: il Mulino.
 • De Roberto, A. 2006. “La salute nella Costituzione.” In La tutela della salute tra tecnica e potere amministrativo, edited by M. Andreis. Milano: Giuffre.
 • Deias, F. 2007. “I livelli essenziali di assistenza. Concetti generali, normativa di riferimento, esperienze comparate.” Sanità pubblica e privata (1): 9–19.
 • di Arcidiacono, L., A. Carullo, and G. Rizza. 2005. Diritto costituzionale. Bologna: Monduzzi.
 • Fattore, G., and A. Torbica. 2006. “Inpatient Reimbursement System in Italy: How Do Tariffs Relate to Costs? ” Health Care Management Science no. 9 (3): 251–258.
 • France, G., and F. Taroni. 2005. “The Evolution of Health-Policy Making in Italy.” Journal of Health Politics, Policy and Law no. 30 (1–2): 169–187.
 • Jorio, E. 2005. Diritto sanitario. Milano: Giuffre.
 • Kolwitz, M. 2010. “Polski system ochrony zdrowia — perspektywy i możliwości zastosowania systemów ochrony zdrowia innych państw Unii Europejskiej.” Annales Academiae Medicae Statinensis no. 56 (3): 131–143.
 • Lazzaro, F.M. 2004. “Il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza nel quadro della riforma tributaria.” In La sanita italiana tra livelli essenziali di assistenza, tutela della salute e progetto di devolution atti del Convegno, Genova, 24 febbraio 2003, edited by R. Balduzzi. Milano: Giuffre.
 • Lorencka, M. 2005. “Włoskie państwo regionalne.” Przegląd Sejmowy (4): 53–83.
 • Luciani, M. 2002. “I diritti costituzionali tra Stato e Regioni (a proposito dell’art. 117, comma 2, lett. m della Costituzione.” Politica del diritto no. 33 (3): 345–360. doi: 10.1437/8132.
 • Maino, F. 1999. “La regionalizzazione della sanità italiana negli anni novanta.” Il Politico (4): 583–621.
 • Maino, F. 2003. “La sanità fra Stato e regioni.” il Mulino no. 52 (1): 100–107. doi: 10.1402/8251.
 • Maio, V., and L. Manzoli. 2002. “The Italian Healthcare System: WHO Ranking versus Public Perception.” Pharmacy and Therapeutics no. 27 (6): 301–308.
 • Mattioni, A. 2004. “La devolution: esigenze di autonomia ed esigenze di uniformità nella tutela della salute.” Ragiusan (239/240): 6–7.
 • Mattioni, A. 2012. “Il diritto alla salute e il paradosso del Titolo V.” L’Arco di Giano. Rivista di medical humanities (69): 41–54.
 • Morana, D. 2006. “Tutela della salute.” In Il diritto amministrativo dopo le riforme costituzionali, edited by G. Corso and V. Lopilato, 264–308. Milano: Giuffre.
 • Nosewicz, A. 2009. “Pozycja regionów we włoskiej koncepcji podziału terytorialnego państwa.” In Toruńskie studia polsko-włoskie V, edited by C. Bronowski and Z. Witkowski, 81–104. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Panzera, C. 2010. “I livelli essenziali delle prestazioni tra sussidiarietà e collaborazione.” Le Regioni (4): 941–957.
 • Pedaci, V. 2009. “Atti politici e funzionari regionali alla luce della riforma costituzionale del 2001.” L’amministrazione italiana no. 64 (6): 791–794.
 • Pinelli, C. 2006. “I livelli essenziali delle prestazioni.” In Il diritto amministrativo dopo le riforme costituzionali, edited by G. Corso and V. Lopilato. Milano: Giuffre.
 • Reviglio, F. 2000. “Healthcare and Its financing in Italy: Issues and Reform Options.” IMF Working Paper (WP/00/166): 1–27.
 • Scuto, F. 2010. “The Italian Parliament Paves the Way to ‘Fiscal Federalism.’” Perspectives on Federalism no. 2 (1): 67–88.
 • Silano, V. 2004. “Narodowa Służba Zdrowia we Włoszech — stan obecny i przyszłość.” In Zdrowie publiczne w zmieniającej się Europie i w Polsce, edited by J. Nosko, 316 s. Łódź: Oficyna Wydawnicza IMP im. prof. J. Nofera.
 • Stornaiuolo, G. 2002. “La “devolution” nella sanità.” Rivista economica del Mezzogiorno no. 16 (1/2): 29–64. doi: 10.1432/6804.
 • Struska, D. 2008. Między unitaryzmem a federalizmem. Ewolucja współczesnej myśli i praktyki ustrojowej Włoch. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Torbica, A., and G. Fattore. 2005. “The “Essential Levels of Care” in Italy. When Being Explicit Serves the Devolution of Powers.” The European Journal of Health Economics no. Suppl: 46–52. doi: 10.1007/s10198–005–0318-x.
 • Tubertini, C. 2008. Pubblica amministrazione e garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni. Bologna: Bononia University Press.
 • Urbaniak, M. 2009. “Prawo do ochrony zdrowia w Konstytucji Republiki Włoskiej.” Prawo i Medycyna no. 11 (1): 45–59.
 • Vaccaro, V. 2004. “Sulla devolution in materia sanitaria.” Ragiusan (239/240): 8–11.
 • Witkowski, Z. 2004. Ustrój konstytucyjny współczesnych Włoch w aktualnej fazie jego przemian 1989–2004. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-23a89c5e-76cb-4791-9622-4381bae20aa2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.