PL EN


2014 | 7 | 3(24) | 704-721
Article title

Rozwój sieci przesyłowej w aspekcie ochrony środowiska

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
W artykule przedstawiono analizę i ocenę rozwoju sieci przesyłowej w aspekcie ochrony środowiska. Przedstawiono pozytywne i negatywne aspekty rozwoju sieci przesyłowej. Omówiono oddziaływanie inwestycji sieciowych na środowisko przyrodnicze wraz z rozwiązaniami, które umożliwiają uzyskanie optymalnych efektów w zakresie ochrony środowiska.
Contributors
 • Politechnika Wrocławska
References
 • Dołęga W., Bariery i uwarunkowania środowiskowe rozwoju infrastruktury sieciowej, „Rynek Energii”. 2013, Zeszyt nr I, maj.
 • Dołęga W., Planowanie rozwoju infrastruktury elektroenergetycznej w aspekcie ochrony środowiska. „Polityka Energetyczna” 2013, zeszyt 3.
 • Dołęga W., Planowanie rozwoju sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej w aspekcie bezpieczeństwa dostaw energii i bezpieczeństwa ekologicznego. Monografia. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2013. Dołęga W., Utrudnienia i bariery formalno-prawne rozbudowy i modernizacji sieciowej infrastruktury elektroenergetyczne, „Polityka Energetyczna” 2011, zeszyt 2.
 • Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków (Dz.U.UE L 103 z dnia 25.04.1979 z późn.zm.).
 • Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. UE L 206 z dnia 22.7.1992).
 • Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030) jako załącznik do Uchwały Nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r., opublikowana w 27 kwietnia 2012 rokuw Monitorze Polskim (M.P. 2012 r., poz. 252).
 • Linie i stacje elektroenergetyczne w środowisku człowieka, Informator, Wyd.4, PSE Operator S.A., Warszawa 2008.
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozbudowy KSP w zakresie połączenia Polska-Litwa, Załącznik II, EPC. S.A. Warszawa, maj 2010.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 roku, w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U., nr 25, poz. 133,z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r., w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U., nr 77, poz. 510, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r., w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2007 r., nr 120, poz.826).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r., nr 192, poz. 1883).
 • Skomudek W., Rozwój elektroenergetycznych kompaktowych linii napowietrznych wysokich i najwyższych napięć. „Acta Energetica” 2011, nr 1.
 • Strategia Rozwoju Kraju 2020 jako załącznik do Uchwały Nr 157 Rady Ministrów z dnia 25 września 2012 r., opublikowana 22 listopada 2012 r. w Monitorze Polskim (M.P. 2012 r. poz. 882).
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – O ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 roku, nr 92, poz. 880 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. – O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 roku, nr 199, poz. 1227).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3524
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-23b059dc-9401-45be-a266-ab22fd2864cf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.