PL EN


2012 | 1(20) | 137-147
Article title

Konsument w polityce rozwoju nowego produktu

Authors
Content
Title variants
EN
Consumers in a new product development policy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wiedza o konsumencie, jego potrzebach, mechanizmach decyzji rynkowych, prawidłowościach zachowań jest podstawą działalności przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej. Przedsiębiorstwo, chcąc funkcjonować i odnosić sukcesy na rynku, musi spoglądać na swe produkty oczami nabywców. Powinno dokonywać permanentnej oceny swojej oferty i doskonalić ją przez dodawanie istotnych dla konsumenta cech lub też eliminowanie atrybutów niepożądanych bądź mało istotnych. Warunkiem opracowania optymalnej polityki rozwoju nowego produktu jest zatem znajomość postępowania konsumentów. Rozpoznanie oczekiwań nabywców w stosunku do oferty ma podstawowe znaczenie, bowiem ukierunkowuje ono strategię rozwoju nowych produktów. Wiedza z tego zakresu jest niezbędna na każdym etapie kształtowania nowego produktu - w fazach: poszukiwania pomysłu na nowy produkt, określenia koncepcji produktu, selekcji i weryfikacji koncepcji produktu, opracowania produktu oraz testowania produktu na rynku. W artykule omówiono proces tworzenia nowego produktu. Zwrócono w nim uwagę na potrzebę informacji o zachowaniach konsumentów i czynnikach kształtujących je w procesie opracowywania nowego produktu. Wskazano elementy zachowań konsumentów wykorzystywanych w poszczególnych fazach tworzenia nowego produktu. Podkreślono także znaczenie poszczególnych atrybutów produktu w kształtowaniu zachowań konsumentów.
EN
The knowledge of consumers, their needs, mechanisms of market decisions and kinds of behaviour constitutes the basis for a company’s activity in the market economy. An enterprise that wants to operate and be successful in the market must look at its products through the eyes of the buyers. It should carry out regular assessment of its offer and improve it by adding elements that are important for consumers and eliminating those that are unwanted or insignificant. That is why knowledge of consumer behaviour is the prerequisite for the development of an optimum new product development policy. Familiarity with buyer’s expectations in relation to the company’s offer is the most important factor, since it determines the new product development strategy. This knowledge is essential at each stage of the process: searching for a new product idea, specifying the concept of the product, selection and verification of the product concept, product development and market testing. The author discusses the process of new product development. He points out the importance of information about consumer behaviour and the factors that influence it in the process of new product development. The article presents elements of consumers’ behaviour used in different stages of new product development. The role of various product features in the process of shaping consumer behaviour was also underlined.
Year
Issue
Pages
137-147
Physical description
Dates
printed
2012-06
Contributors
  • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Wydział Zarządzania i Turystyki, 33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9
References
  • Burgiel A., Smyczek S., Zastosowanie wiedzy o konsumentach w konstruowaniu strategii marketingowej przedsiębiorstwa oraz w celu kształtowania zachowań konsumenckich. W: E. Kieżel (red.), Rynkowe zachowania konsumentów: praca zbiorowa, Wyd. Uczelniane Akademii Ekonomicznej, Katowice 1999. ISBN 83-7246-185-6.
  • Mazurek-Łopacińska K., Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa 2003. ISBN 83-208-1430-8.
  • Katona G., The Powerful Consumer: Psychological Studies of the American Economy, McGraw-Hill Book Company, New York 1960.
  • Żurawik B., Żurawik W., Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1996. ISBN 83-208-1000-0.
  • Altkorn J., Wprowadzanie na rynek nowych produktów. W: J. Altkorn (red.), Podstawy marketingu: praca zbiorowa, Instytut Marketingu, Kraków 2002. ISBN 83-900698-8-1.
  • Rudnicki L., Zachowania rynkowe nabywców: mechanizmy i uwarunkowania, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 2004. ISBN 83-7252-204-9.
  • O'Shaughnessy J., Dlaczego ludzie kupują, PWE, Warszawa 1994. ISBN 83-208-0968-1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-23b62109-ce39-4883-a94b-af603bd5b6a4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.