PL EN


2017 | 1(3) | 145-157
Article title

Miejsce Policji w życiu społecznym

Content
Title variants
EN
Place of the Police in a social life
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Policja pełni niekwestionowanie ważną funkcję w życiu każdego obywatela. Bez zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa życie społeczne oraz gospodarcze by-łoby znacznie utrudnione. Artykuł podejmuje próbę przedstawienia roli Policji we współcze-snym społeczeństwie. Wskazuje źródło i istotę społecznego zapotrzebowanie na usługi poli-cyjne, a także wpływ oczekiwań społecznych na sposób realizowania postawionych Policji zadań. Określenie proporcji pomiędzy stosowaniem represji a pełnieniem roli opiekuna jest trudnym i złożonym zadaniem. W celu zapewnieniu sobie bezpieczeństwa każdy obywatel jest zobligowany do zrzeczenia się części swoich swobód i wolności. Ogromny wpływ środ-ków masowego przekazu na kreowanie świadomości społecznej powoduje, że Policja również zajmuje się tworzeniem kanałów informacyjnych, korzystnych w relacji instytucja-obywatel.
EN
Police fully recognizably plays an important role in life of every citizen. Without an adequate level of security of social life and economic would be much more difficult.This article makes an attempt to present the role of the police in a modern society.Indicate the source and essence of the social demand for police services and the impact of social expecta-tions on the manner in which the ranking police tasks. Determination of the ratio between the use of repression and the performance of the role of guardian is a difficult and complex task. In order to ensure their security, every citizen is obliged to waive part of their liberties and freedom. The huge influence of the mass media to create awareness of social causes Police is also involved in the creation of channels of information favorable in relation institution-citizen.
Contributors
 • Uniersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Humanistyczny
References
 • Borkowski Jan. 2011. Człowiek zagrożony i niebezpieczny. Socjologia i psychologia zagro-żeń. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
 • Czarnota-Bojarska Joanna. 2010. Dopasowanie człowiek-organizacja i tożsamość organiza-cyjna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 • Groszewska Ewa, Wardzała Joanna. 2013. Policja jako paramilitarne grupa dyspozycyjna społeczeństwa. W Teraźniejszość i przyszłość grup dyspozycyjnych, 174-176. Wydaw-nictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Hryszkiewicz Dominik, Sklepkowska Katarzyna. 2014. Potrzeby i oczekiwania społeczne w budowaniu odpowiedzialnej społecznie Policji. W Grupy dyspozycyjne społeczeń-stwa w świetle potrzeb bezpieczeństwa państwa. 155-159. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.
 • Jarmoszko Stanisław. 2013. Perspektywy grup dyspozycyjnych w społeczeństwie nasilające-go się ryzyka. W Teraźniejszość i przyszłość grup dyspozycyjnych. 28-29. Wydawnic-two Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Jureńczyk Łukasz. 2013. Koncepcja wolności jednostki w społeczno-politycznej myśli Tho-masa Hobbes'a. W Człowiek w społeczeństwie i prawie. 31-35. Wydawnictwo Kujaw-sko-Pomorskiej Szkoły Wyższej.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483;
 • Kryczka Klaudiusz. 2015. Nowa miara służby. Policja 997 2/2015: 19.
 • Krzna Izabela Cichorz Tadeusz Misiuk Andrzej. 2000. Komunikacja społeczna w policji. Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.
 • Maciejewski Jan. 2014. Grupy dyspozycyjne. Analiza socjologiczna. Wydawnictwo Uniwer-sytetu Wrocławskiego.
 • Michałowska Ewa. 2015.Człowiek w interakcji z innymi, W Psychologia dla służb społecz-nych. 288-292. Difin.
 • Oblińska Kornela. 2015. "Słów kilka o historii komunikacji". Policja 997 2/2015: 20-21.
 • Pilipiec Sławomir Szreniawski Piotr. 2008. Socjologia administracji. Lublin: Oficyna Wy-dawnicza Verba.
 • Sienkiewicz Piotr. 2013. 25 wykładów. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
 • Skrabacz Aleksandra. 2012. Bezpieczeństwo społeczne. Podstawy teoretyczne i praktyczne. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
 • Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2014 r. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2015.
 • Stephan Walter Stephan Cookie. 2007. Wywieranie wpływu przez grupy. Psychologia relacji. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
 • Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa 2014.
 • Sztompka Piotr. 2012. Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, Dz.U. 1990 nr 30 poz. 179.
 • www.info.policja.pl/inf/organizacja/stan-zatrudnienia/96946,Stan-zatrudnienia-na-dzien-1-stycznia-2015-r.html
 • Wijak Kamil. 2013. Człowiek w prawie karnym. W Człowiek w społeczeństwie i prawie. 95-97. Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej.
 • www.msw.gov.pl/pl/aktualnosci/13294,Surowsze-kary-dla-piratow-drogowych-i-pijanych-kierowcow.html
 • Zacher Lech. 2012.Twórcy i odbiorcy obrazu świata. W Tworzenie iluzji społecznych, wiedza w sferze publicznej. 15-18. Wydawnictwo KUL.
 • Zarządzenie nr 30 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie funk-cjonowania organizacji hierarchicznej w Policji. Dziennik Urzędowy KGP. Warszawa 17 grudnia 2013r. poz. 99.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-23b8cf9d-a332-44a3-966f-fbfc417d0424
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.