PL EN


2019 | 2 | 203-221
Article title

Współpraca energetyczna Maroka i Niemiec – uwarunkowania, geneza i rozwój

Authors
Content
Title variants
EN
Energy Cooperation Between Morocco and Germany – Conditions, Genesis and Development
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje wybrane zagadnienia współpracy energetycznej Maroka i Niemiec. Punktem wyjścia rozważań są dane dotyczące sytuacji energetycznej Maroka oraz założenia i cele polityki energetycznej Maroka w XXI w. Ponadto opracowanie przedstawia przyczyny i rozwój bilateralnej współpracy energetycznej, w tym zwłaszcza przejawy angażowania się Niemiec w proces kreowania i realizacji celów polityki energetycznej Maroka. Omawia istotę partnerstwa energetycznego Maroka i Niemiec, jak również wybrane przykłady współfi nansowanych przez niemieckie instytucje marokańskich projektów w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej i zwiększania efektywności energetycznej.
EN
The article presents selected issues of energy cooperation between Morocco and Germany. The starting point of the considerations are data on the Moroccan energy situation as well as assumptions and objectives of Morocco’s energy policy in the 21 st century. In addition, the study presents the causes and development of bilateral energy cooperation, including in particular manifestations of Germany’s involvement in the process of creating and achieving Morocco’s energy policy goals. It discusses the essence of the energy partnership of Morocco and Germany, as well as selected examples of Moroccan projects co-financed by German institutions in the field of renewable energy development and increasing energy efficiency.
Contributors
author
  • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-23c2ba9a-bf32-4be6-a2bb-b967f2f657aa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.