PL EN


2012 | 31 | 359-367
Article title

Non-governmental organisations in the modern cultural order of Gdynia – a problem outline

Content
Title variants
PL
Organizacje pozarządowe we współczesnym porządku kulturowym Gdyni – zarys problemu
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The formation of democratic state institutions after the transformation of the political system in 1989‒1990 enabled the “reconstruction” of the structures of a self-organised and self-acting society. The developing image of a civic society should rest on the creation of social institutions, on practical realisation of ethical values and on participation of the greatest possible number of people in public life. One of the forms of such self-organisation are non-governmental organisations also called the third sector. This term refers to organisations located between public administration (first sector) and the “market” – entities oriented towards profit-making (second sector, so called private sector). The city of Gdynia is one of the pioneers among local government bodies to start and develop cooperation with non-governmental organisations. Gdynia was the first township in Poland to legislate the “Programme for Cooperation with Non-Governmental Organisations” as an act of local law in 1995.
PL
Budowanie demokratycznych instytucji państwa po przemianach ustrojowych przełomu lat 1989 i 1990 umożliwiło „odtworzenie” struktur samoorganizacji i samodziałania społeczeństwa. Kształtujący się wizerunek społeczeństwa obywatelskiego powinien opierać się na tworzeniu społecznych instytucji i praktycznej realizacji wartości etycznych oraz uczestnictwie jak najszerszej rzeszy ludzi w życie publiczne. Jedną z form takiej samoorganizacji są organizacje pozarządowe zwane trzecim sektorem. Terminem tym określa się organizacje znajdujące się między administracją publiczną (pierwszy sektor) a „rynkiem” – podmiotami nastawionymi na osiąganie zysku (drugi sektor, tzw. sektor prywatny). Miasto Gdynia należy do pionierów wśród samorządów nawiązujących i rozwijających współpracę z organizacjami pozarządowymi. Gdynia była pierwszym miastem w Polsce, które w 1995 r. uchwaliło „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi”, będący aktem prawa lokalnego.
Year
Issue
31
Pages
359-367
Physical description
Contributors
 • Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Gdański
References
 • Arciszewska M., Nie tylko jedna ustawa. Prawo o organizacjach pozarządowych, Warszawa 2005.
 • Blicharz J., Udział polskich organizacji pozarządowych w wykonywaniu zadań administracji publicznej, Wrocław 2005.
 • Dobre praktyki. Przykłady udanej współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi, ed. S. Mandes, Warszawa 2004.
 • Izdebski H., Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Komentarz, Warszawa 2003.
 • Journal of Laws “Dziennik Ustaw” 1952, No. 25, Item 172.
 • Law from 6 April 1984 On Foundations, Polish Journal of Laws “Dziennik Ustaw” 1984, No. 46, Item 203 including subsequent amendments.
 • Law from 7 April 1989 Associations Act, Polish Journal of Laws “Dziennik Ustaw” 1989, No. 20, Item 104.
 • Law from 7 April 1989 Associations Act, Polish Journal of Laws “Dziennik Ustaw” 1989, No. 20, Item 104 including subsequent amendments.
 • Law from 8 March 1990 on municipal self-government, amendment from 10 April 2001, Polish Journal of Laws “Dziennik Ustaw” 2001, No. 142, Item 1591.
 • Law from 20 August 1997 National Court Register Act, Polish Journal of Laws “Dziennik Ustaw” 2001, No. 17, Item 209 including subsequent amendments.
 • Law from 24 April 2003 Common Good and Volunteer Work Act, Polish Journal of Laws “Dziennik Ustaw” 2003, No. 96, Item 873.
 • Law from 24 April 2003 Implementation provisions for the Common Good and Volunteer Work Act, Polish Journal of Laws “Dziennik Ustaw” 2003, No. 96, Item 874.
 • Leś E., Od filantropii do pomocniczości. Studium porównawcze rozwoju i działalności organizacji społecznych, Warszawa 2000.
 • Raport z działalności Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych za 2006 r., Gdynia 2007.
 • Resolution of the Gdynia City Board No. 1451/96/II.
 • Strategia rozwoju Gdyni.
 • www.opp.mss.gov.pl.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-23c37af0-0020-402b-a161-c77977811842
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.