PL EN


2015 | 31 | 23-35
Article title

Stabilność grupy społecznej jako czynnik wpływający na nasilenie wokalizacji 22 kHz u szczurów

Title variants
EN
Social group stability as a factor influencing 22kHz ultrasound vocalizations in rats
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Szczury wykorzystują w komunikacji międzyosobniczej zakres ultradźwięków. Dzwięki o częstotliwości 22 kHz są interpretowane jako sygnały alarmowe, ze względu na to, że wokalizacje w tym zakresie pojawiają się jako reakcja na bodźce awersyjne. Celem prezentowanego badania było stwierdzenie, czy warunki społeczne w jakich żyło zwierzę wpływają na tendencje do wokalizacji w sytuacji stresu. Porównywane były dwie grupy szczurów: eksperymentalna – gdzie skład grupy domowej był niestabilny, ze względu na zmiany zwierząt pomiędzy klatkami oraz kontrolna – składająca się ze szczurów mieszkających w klatkach o stałym składzie osobników. Po okresie adaptacji do warunków, pozwalającym na ukształtowanie się zachowań wynikających z relacji społecznych, szczury indywidualnie poddawane były działaniu stresora dźwiękowego, a następnie, rejestrowana była liczba i czas trwania wokalizacji. Wyniki pokazały, że stałość grupy ma znaczenie. Szczury mające stałe relacje z innymi osobnikami wokalizowały mniej od tych, które przebywały w grupach o ulegającym ciągłym zmianom składzie osobniczym. Na kształtowanie się tej zależności wpływ miała płeć zwierząt – różnice w zakresie nasilenia wokalizacji były obserwowane wyłącznie u samców.
EN
Rats communicate in the range of ultrasounds. Sounds in frequency of 22 kHz are interpreted as alarm signals since they appear as the response to aversive stimuli. The aim of presented study was to find out whether social conditions in which the animals were kept influence on the tendency to vocalize in the situation of stress. Two groups of rats were compared: experimental one – with the non-stable composition of individuals, being the result of regular mixing animals among home-cages and control – stable group in the context of rats living together in home-cages. After the adaptation period, when the social conditions had chance to shape relations among individuals, rats were individually exposed to sound stressor and then the number and duration of USV vocalizations were registered. As the results showed, stability of the group is important. Rats, which had stable relations with others vocalized significantly less than those in non-stable groups. Also the influence of sex was revealed – differences in vocalization level were observed only in males.
Contributors
  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii, Zakład Psychologii Zwierząt, Warszawa, Poland
  • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Wydział Psychologii, Warszawa, Poland
author
  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii, Zakład Psychologii Zwierząt, Warszawa, Poland
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-23c785be-3d66-444a-a00a-9ed763d56567
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.