PL EN


2013 | 2 | 3 | 280-289
Article title

Znaczenie fiskalne i efektywność egzekucji Służby Celnej w Polsce

Content
Title variants
EN
Fiscal meaning and execution efficiency of Customs Service in Polan
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wobec wielości tytułów danin publicznych pobieranych przez Służbę Celną istotna jest wiedza o sprawności pełnienia przez nią funkcji fiskalnej. Celem opracowania było zbadanie znaczenia fiskalnego i efektywności egzekucji tej Służby w Polsce. Badaniem objęto okres od 2003 do 2004 roku, a więc od kiedy Służba Celna przejęła zadania w zakresie podatku akcyzowego od wyrobów krajowych, a Polska przystąpiła do UE. Jako kryterium oceny efektywności egzekucji prowadzonej przez dyrektorów izb celnych przyjęto efektywność egzekucji zaległości w podatku akcyzowym. W łącznych dochodach z ceł i podatków pobranych przez Służbę Celną podatek ten stanowi niemalże 2/3.
Year
Volume
2
Issue
3
Pages
280-289
Physical description
Contributors
 • Dr hab., Katedra Finansów Publicznych, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań
References
 • 1. Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2003 roku (2004), NIK, Warszawa.
 • 2. Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2004 roku (2005), NIK, Warszawa.
 • 3. Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2006 roku (2007), NIK, Warszawa.
 • 4. Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2007 roku (2008), NIK, Warszawa.
 • 5. Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2008 roku (2009), NIK, Warszawa.
 • 6. Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2009 roku (2010), NIK, Warszawa.
 • 7. Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2010 roku (2011), NIK, Warszawa.
 • 8. Analiza wykonania w 2011 roku budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej (2012), NIK, Warszawa.
 • 9. „Biuletyn Statystyczny Służby Celnej” (2012), nr 4.
 • 10. Drwiłło A. (2006), Administracja celna i dewizowa, [w:] Finanse publiczne i prawo finansowe, Kosikowski C., Ruśkowski E. (red.), wyd. 2., Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • 11. Komorowski C. (2003), Nowe zadania administracji celnej, „Wiadomości Celne” nr 9.
 • 12. Kompendium Statystyczne Służby Celnej 2004–2008 (2008), Ministerstwo Finansów, Warszawa.
 • 13. Kompendium Statystyczne Służby Celnej 2005–2009 (2009), Ministerstwo Finansów, Warszawa.
 • 14. Kompendium Statystyczne Służby Celnej 2006–2010 (2010), Ministerstwo Finansów, Warszawa.
 • 15. Mikołajczyk J. (2009), 5 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej – czas przemian w Służbie Celnej, „Wiadomości Celne” nr 5–6.
 • 16. Naruszewicz S., Laszuk M. (2005), Wspólnotowe prawo celne, wyd. 2., Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
 • 17. Rozporządzenie Ministra Finansów z 10 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego w Służbie Celnej, wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatków do uposażenia zasadniczego, Dz. U. Nr 153, poz. 1224.
 • 18. Rozporządzenie Ministra Finansów z 8 kwietnia 2011 r. w sprawie warunków otrzymywania dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy celnych oraz wysokości tych dodatków, Dz. U. Nr 81, poz. 442.
 • 19. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie uprawnień szczególnych przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej, Dz. U. Nr 76, poz. 506 z późn. zm.
 • 20. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. Omówienie (2012), Rada Ministrów, Warszawa.
 • 21. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Dz. U. z 2012 r., poz. 1015 z późn. zm.
 • 22. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.
 • 23. Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, Dz. U. Nr 137, poz. 1302 z późn. zm.
 • 24. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, Dz. U. Nr 168, poz. 1323 z późn. zm.
 • 25. Wystąpienie pokontrolne, numer i tytuł kontroli: P/12/037 – Egzekwowanie należności podatkowych i celnych przez izby celne (2012), KBF--4101-03-01/2012, NIK, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-23cffbc9-05c0-44b7-acc6-33b277653215
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.