PL EN


2018 | 529 | 39-47
Article title

Model grawitacyjny w handlu zagranicznym: wybrane aspekty teoretyczne i metodyczne

Content
Title variants
EN
Gravity model in foreign trade: selected theoretical and methodical aspects
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest omówienie podstaw teoretycznych stosowania równania grawitacji w ekonomii oraz wskazanie najważniejszych problemów związanych z konstrukcją modeli, w tym z doborem zmiennych modelowych i metod estymacji. W artykule zastosowano metodę desk research obejmującą analizę artykułów naukowych na dany temat. Koncepcja zastosowania modelu grawitacji w badaniach handlu zagranicznego, przedstawiona przez Tinbergena w latach 60. XX wieku poprzez analogię do fizyki, była przez wiele lat krytykowana za niewystarczające podstawy teoretyczne. Od tamtego czasu model grawitacji zyskał silną podbudowę teoretyczną. Obecnie model grawitacji jest ważnym empirycznym narzędziem, które pomaga zrozumieć zjawiska gospodarcze zachodzące między dwoma krajami. Pierwotnie używane do wyjaśnienia przepływów handlowych, znajduje zastosowanie także w innych obszarach badań, w tym do oszacowania przepływów kapitałowych (FDI) czy też ruchów migracyjnych.
EN
The aim of the article is to discuss the theoretical foundations of applying the equation of gravity in economics and to identify the most important problems related to the construction of models, including the selection of model variables and estimation methods. The concept of using the gravity model in foreign trade research presented by Tinbergen in the 1960s by analogy to physics has been criticized for many years for insufficient theoretical foundations. Since then, the gravity model has gained a strong theoretical foundation. Currently, the gravity model is an important empirical tool that helps to understand the economic phenomena occurring between the two countries. Originally used to explain trade flows, it is also applied in other areas of research, including the estimation of capital flows (FDI) or migration movements.
References
 • Allen T., Arkolakis C., Takahashi Y., 2014, Universal Gravity, NBER Working Paper 20787.
 • Anderson J.E., 1979, A theoretical foundation for the gravity equation, American Economic Review, vol. 69(1), American Economic Association, s. 106–116.
 • Anderson J.E., Larch M., Yotov Y.V., 2015, Anderson Growth and Trade with Frictions: A Structural Estimation Framework, NBER Working Paper 21377.
 • Anderson J.E., Van Wincoop E., 2003, Gravity with gravitas: A solution to the border puzzle, American Economic Review, vol. 93(1), s. 170–192.
 • Anderson J.E., Yotov Y.V., 2016, Terms of trade and global efficiency effects of free trade agreements, 1990-2002, Journal of International Economics, vol. 99(C), Elsevier, s. 279–298.
 • Armington P.S., 1969, A Theory of Demand for Products Distinguished by Place of Production, Staff Papers – International Monetary Fund, vol. 16(1), s. 159–178.
 • Bergstrand J.H., 1985, The gravity equation in international trade: some microeconomic foundations and empirical evidence, Rev Econ Stat, no. 67, s. 474–481.
 • Bergstrand J.H, 1989, The generalized gravity equation, monopolistic competition, and the factor-proportions theory in international trade, Review of Economics and Statistics, vol. 71(1), s. 143–153.
 • Czarny E., Folfas P., 2011, Modele grawitacji jako narzędzie analityczne w ekonomii międzynarodowej, [w:] Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, t. 2, red. Z.E. Zieliński, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, Kielce, s. 146-156.
 • Deardorff A.V., 1998, Determinants of bilateral trade: does gravity work in a neoclassical world?, [w:] The Regionalization of the World Economy, ed. J.A. Frankel, The University of Chicago Press, Chicago.
 • Drzewoszewska N., Pietrzak M.B., Wilk J., 2013, Grawitacyjny model przepływów handlowych między krajami Unii Europejskiej w dobie globalizacji, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej, t. 30, s. 187–202.
 • Eaton J., Kortum S., 2002, Technology, geography, and trade, Econometrica, vol. 70(5), s. 1741–1779.
 • Eaton J., Kortum S., Neiman B., Romalis J., 2016, Trade and the global recession, American Economic Review, vol. 106(11), s. 3401–3438.
 • Folfas P., 2012, Analiza przepływów kapitału bezpośredniego między państwami członkowskimi UE za pomocą modelu grawitacji, Studia Ekonomiczne, nr 123, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 263–274.
 • Gawlikowska-Hueckel K., Umiński S., 2016, Analiza handlu zagranicznego Polski w świetle najnowszych koncepcji teoretycznych: implikacje dla polityki gospodarczej w dobie kryzysu, Scholar, Warszawa.
 • Head K., Mayer T., 2014, Gravity equations: Workhorse, toolkit, and cookbook, [w:] The Handbook of International Economics, vol. 4, eds. G. Gopinath, E. Helpman, K. Rogoff, North-Holland, Amsterdam.
 • Helpman E., 1987, Imperfect competition and international trade: evidence from fourteen industrial countries, Journal of the Japanese and International Economies, vol. 1, no. 1, s. 62–81.
 • Helpman E., Krugman P.R., 1985, Market Structure and Foreign Trade: Increasing Returns, Imperfect Competition, and the International Economy, MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, England.
 • McCallum J., 1995, National borders matter: Canada-U.S. regional trade patterns, American Economic Review, vol. 85(3), s. 615–623.
 • Melitz M., 2003, The impact of trade on aggregate industry productivity and intra-industry reallocations, Econometrica, vol. 71(6), s. 1695–1725.
 • Santos Silva J., Tenreyro S., 2006, The log of gravity, The Review of Economics and Statistics, vol. 88(4), s. 641–658.
 • Tinbergen J., 1962, Shaping The World Economy Suggestions for an International Economic Policy, The Twentieth Century Fund, New York.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-23d46841-323b-448c-8ff1-5ce5cc55513a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.