PL EN


2015 | 225 | 213-221
Article title

Współpraca między organizacjami w zarządzaniu pracami badawczo-rozwojowymi

Authors
Content
Title variants
EN
Cooperation between organisations in management of research and development
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W warunkach globalizacji i dużej konkurencji zarządzający organizacjami dostrzegają konieczność współpracy z innymi podmiotami na różnych płaszczyznach. Jedną z tych płaszczyzn jest działalność badawczo-rozwojowa. Bazowanie wyłącznie na własnych badaniach często okazuje się niewystarczające, dlatego też podmioty muszą w znacznie większej mierze śledzić rozwój wiedzy na świecie (powstającej w nowych firmach zaawansowanych technologii, uniwersytetach i laboratoriach rządowych), nabywać patenty lub licencje albo kupować firmy. Relacje na tym polu są wzajemne, gdyż często okazuje się, że firmom opłaca się udostępniać swoje niewykorzystywane wynalazki innym przedsiębiorstwom na zasadzie sprzedaży patentów, udzielania licencji, tworzenia konsorcjów lub firm odpryskowych. Niniejszy artykuł stanowi rozwinięcie wybranych wątków z zakresu współpracy podmiotów w obszarze badań i rozwoju.
EN
In the context of globalization and high competition managers of organization recognize the need for cooperation with other market participants at different areas. One of these area is the research and development activities. Relying on our own research often proves to be insufficient, and therefore have a much greater extent follow the development of knowledge in the world (resulting in the new high-tech companies, universities and government labs), acquire patents or licenses, or to buy the company. Relationships in this field are mutual, as it often turns out that companies pay to share their unused inventions to other companies on the basis of the sale of patents, licensing, creating consortia or spin-offs. This article builds on selected topics in the field of business cooperation in research and development.
Year
Volume
225
Pages
213-221
Physical description
Contributors
author
References
 • Adamik A. (2003), Przymus budowy przewagi konkurencyjnej jako wymóg nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem [w:] J. Jeżak (red.), Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego. Doświadczenia krajowe i międzynarodowe, Polsko--Amerykańskie Centrum Zarządzania przy Uniwersytecie Łódzkim, Łódź.
 • Baczko T., Puchała-Krzywina E., Szyl M., Paczkowski T. (2013), Raport o największych inwestorach w badania i rozwój w Polsce w 2012 roku, INE PAN, Warszawa.
 • Begg D., Fisher S., Dornbush R. (1997), Ekonomia, PWE, Warszawa.
 • Biadacz R. (2013), Działania innowacyjne w regionach w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych − wyniki badań, „Przegląd Organizacji”, nr 8 (883).
 • GUS (2011), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008-2010, Warszawa.
 • GUS (2013), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010-2012, Warszawa.
 • GUS (2013), Nauka i technika w 2012 r., Warszawa.
 • Griffin R.W. (2001), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Jak znajdować innowacje (2004) „Zarządzanie na Świecie”, nr 8 (artykuł napisany na podstawie: „Fast Company”, „Wall Street Journal”, „New Management”).
 • Janik J. (2010), Innowacyjność polskiego przemysłu lotniczego w latach 2006-2008, [w:] T. Baczko (red.), Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2009 roku, INEPAN, Warszawa.
 • Jaruzelski B., Loehr J., Holman R. (2012), The Global Innovation 1000: Making Ideas Work, „Strategy + Business”, Iss. 69.
 • Konkurent jako kooperant (2004), „Zarządzanie na Świecie”, nr 8 (artykuł napisany na podstawie: M. Henke, W. Lucek, Coopetition – Kooperationsstrategie fuer den Mittelstand, „Frankfurter Allgemeine Zeitung” 2003, Nr. 148).
 • Kozłowski J. (2013),Wiedza na potrzeby polityki naukowej i innowacyjnej – badania naukowe, analizy, scoreboardy [w:] Świat innowacyjnego społeczeństwa. Trendy na najbliższe lata, PARP, Warszawa.
 • Kulawczuk P. (2010), Konstruowanie modeli biznesowych współpracy nauki i biznesu w realizacji działalności badawczo- rozwojowej [w:] Budowa współpracy nauki z biznesem w województwie lubelskim, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa.
 • Milewski R. (red.) (1997), Elementarne zagadnienia ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Nasiłowski M. (1996), System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Wydawnictwo Key-Text, Warszawa.
 • Nieć M. (2013), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle krajów Europy [w:] Świat innowacyjnego społeczeństwa. Trendy na najbliższe lata, PARP, Warszawa.
 • Poszewiecki A. (2010), Budowa strategii współpracy jednostek naukowych z biznesem. Analiza wybranych przypadków [w:] Budowa współpracy nauki z biznesem w województwie lubelskim, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa.
 • Suszyński C. (2007), Przedsiębiorstwo. Wartość. Zarządzanie, PWE, Warszawa.
 • Zadura-Lichota P. (2013), Wprowadzenie. Dyfuzja innowacji i kulturowe kody innowacyjności a „sprawa polska” [w:] Świat innowacyjnego społeczeństwa. Trendy na najbliższe lata, PARP, Warszawa.
 • www.badaniairozwoj.eu.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-23dab5f5-0054-49e7-aa97-70b7b8732341
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.