PL EN


Journal
2018 | 47 | 2 | 329-348
Article title

Program terapeutyczny usprawniający ekspresję prozodii mowy

Content
Title variants
EN
Therapy Program for Improving the Expression Speech Prosody
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule dokonano prezentacji autorskiego programu przeznaczonego do usprawniania ekspresji prozodii u osób z dysprozodią, kształtowania prozodii mowy u dzieci, a także doskonalenia sprawności prozodycznych dorosłych mówców. Na program składają się ćwiczenia usprawniające ekspresję poszczególnych cech i zjawisk prozodycznych oraz realizację funkcji prozodii w komunikacji. Przedstawione w nim rozwiązania opierają się na opublikowanych w literaturze ustaleniach dotyczących realizacji zjawisk prozodycznych w patologii mowy i w normie oraz metodyki postępowania logopedycznego w działaniach służących budowaniu sprawności prozodycznych.
EN
The article presents the authors’ own program aimed at improving the expression of prosody in patients with dysprosody, at shaping speech prosody in children, and improving prosodic skills of adult speakers. The program consists of exercises improving the expression of individual prosodic features and phenomena, as well as the realization of prosody functions in communication. The presented solutions are based on published findings concerning the realization of prosodic phenomena in speech pathology and in normal speech, and the methodology of logopedic management in activities serving to build prosodic skills.
Journal
Year
Volume
47
Issue
2
Pages
329-348
Physical description
Dates
published
2020-08-27
Contributors
author
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego
 • Poradnia Rehabilitacji Neurologicznej dla Dzieci i Młodzieży „Aga”, Radom
References
 • Ballard K.J., Robin D.A., McCabe P., McDonald J., 2010, A treatment for dysprosody in childhood apraxia of speech, Journal of Speech, „Language, and Hearing Research”, 53, s. 1227–1245.
 • Benjamin R.G., Schwanenflugel P.J., 2010, Text complexity and oral reading prosody in young readers, „Reading Research Quarterly”, 45(4), s. 388–404.
 • Binkuńska E., 2012, Higiena i emisja głosu mówionego, Bydgoszcz.
 • Bouvet D., 1996, Mowa dziecka. Wychowanie dwujęzykowe dziecka głuchego, Warszawa.
 • Brown S., Martinez M.J., Parsons L.M., 2006, Music and language side by side in the brain: a PET study of the generation of melodies and sentences “European Journal of Neuroscience”, 23, s. 2791–2803.
 • Carvalho A., Dautriche I., Christophe A., 2016, Preschoolers use phrasal prosody online to constrain syntactic analysis, „Developmental Science”, 19, s. 235–250.
 • Chęciek M., 2007, Jąkanie. Diagnoza – terapia – program, Kraków.
 • Crowder R. G., 1976, Principles of learning and memory, Oxford.
 • Dłuska M., 1976, Prozodia języka polskiego, wyd. 2, Warszawa.
 • Gervain J., 2018, The role of prenatal experience in language development, „Current Opinion in Behavioral Sciences”, 21, s. 62–67.
 • Grassmann S., Tomasello M., 2010, Prosodic stress on a word directs 24-month-olds’ attention to a contextually new referent, „Journal of Pragmatics”, 42(11), s. 3098–3105.
 • Gratier M., Devouche E., 2011, Imitation and Repetition of prosodic contour in vocal interaction at 3 months, „Developmental Psychology”, 47(1), s. 67–76.
 • Hargrove P.M., McGarr N.S., 1994, Prosody menagement of communication disorders, San Diego.
 • Höhle B., Bijeljac-Babic R., Herold B., Weissenborn J., Nazzi T., 2009, Language specific prosodic preferences during the first half year of life: evidence from German and French infants, “Infant Behavior and Development”, 32(3), s. 262–274.
 • Jauer-Niworowska O., 2009, Dyzartria nabyta. Diagnoza logopedyczna i terapia osób dorosłych, Warszawa.
 • Kazanecka E., Wrońska A., Szkiełkowska A., 2016, Efektywność funkcjonalnej Rytmiczno-Ruchowej Rehabilitacji Głosu w terapii wokalisty z zaburzeniami głosu, „Nowa Audiofonologia” 5(4), s. 51–58.
 • Kempe V., Schaeffler S., Thoresen J.C., 2010, Prosodic disambiguation in child-directed speech, „Journal of Memory and Language”, 62(2), s. 204–225.
 • Kotby M.N., 1995, The accent method of voice therapy, San Diego.
 • Kowalska A., 1989, Metodyka kształtowania elementów prozodycznych w wypowiedziach dzieci z upośledzeniem słuchu, Lublin.
 • Kurkowski Z. M., 2013, Audiogenne uwarunkowania zaburzeń komunikacji językowej, Lublin.
 • Patel, A.D., 2011, Why would musical training benefit the neural encoding of speech? The OPERA hypothesis, „Frontiers in Psychology”, 2, 142.
 • Peppé S., 2015, on-line: http://www.peps-c.com/peps-c-training-programme.html, data dostępu: 17.08.2018.
 • Rosenbek J C., Rodriguez A.D., Hieber B., Leon S.A., Crucian G.P., Ketterson T.U., Ciampitti M.Z., Singletary F., Heilman K.M., Gonzalez-Rothi L.J., 2006, Effect of two treatments for aprosodia secondary to acquired brain injury, „Journal of Rehabilitation Research and Development”, 43, s. 379–390.
 • Rothstein J. A., 2013, Prosody Treatment Program. LinguiSystem, Austin.
 • Sieńkowska H., 1993, Metoda słuchowo-głosowa w terapii pedagogicznej, [w:] Terapia pedagogiczna, red. J. Włodek-Chronowska, Kraków, s. 87–100.
 • Sobin C., Alpert M., 1999, Emotion in speech: the acoustic attributes of fear, anger, sadness and joy, „Journal of Psycholinguistic Research”, 28(4), s. 347–365.
 • Szkiełkowska A., Kazanecka E., 2011, Emisja głosu. Wskazówki metodyczne, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa.
 • Szuchnik J., Kurkowska E., Pankowska A., Senderski A., Kurkowski Z.M., 2005, Program pracy z dziećmi z wadą słuchu lub zagrożeniami wadą słuchu w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (0–6 lat). Poradnik dla rodziców i terapeutów, Warszawa.
 • Tarasiewicz B., Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki emisji głosu, Kraków.
 • Tarkowski Z., Okrasińska A., 2018, Terapia jąkania w ujęciu systemowym, [w:] Metody terapii logopedycznej, red. A. Domagała, U. Mirecka, Lublin, s. 597–626.
 • Toczyska B., 2007, Głośno i wyraźnie: 9 lekcji dobrego mówienia, Gdańsk.
 • Toczyska B., 2008, Ruch w głosie: ćwiczenia nie tylko dla dziennikarzy, Gdańsk.
 • Torppa R., Faulkner A., Huotilainen M., Järvikivi J., Lipsanen J., Laasonen M., Vainio M., 2014, The perception of prosody and associated auditory cues in early-implanted children: the role of auditory working memory and musical activities, „International Journal of Audiology”, 53, s. 182–191.
 • Trainor, L.J., Austin, C.M., Desjardins, R.N. , 2000, Is infant-directed speech prosody a result of the vocal expression of emotion? „Psychological Science”, 11(3), s. 188–195.
 • Walencik-Topiłko A., 2009, Głos jako narzędzie, Gdańsk.
 • Wan C.Y., Ruber T., Hohmann A., Schlaug G., 2010. The therapeutic effects of singing in neurological disorders, „Music Perception” 27, s. 287–295.
 • Whalley K., Hansen J., 2006, The role of prosodic sensitivity in children’s reading development, „Journal of Research in Reading”, 29(3), s. 288–303.
 • Woźniak T., 2018, Metoda naturalnego rytmu mowy w terapii osób jąkających się, [w:] Metody terapii logopedycznej, red. A. Domagała, U. Mirecka, Lublin, s. 575–598.
 • Wysocka M., 2012, Zaburzenia prozodii mowy, [w:] Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, red. Grabias S., Kurkowski Z.M., Lublin, s. 165–181.
 • Wysocka M., 2016, Programy terapeutyczne usprawniające percepcję i realizację prozodii – przegląd literatury, „Nowa Audiofonologia”, 5(2), s. 47–52.
 • Wysocka M., 2018, Usprawnianie realizacji prozodii – przegląd metod i programów terapeutycznych, [w:] Metody terapii logopedycznej, red. A. Domagała, U. Mirecka, Lublin, s. 627–647.
 • Wysocka M., Kwaterkiewicz M., 2018, Program terapeutyczny usprawniający percepcję prozodii mowy, „Logopedia”, 47, s. 245–264.
 • Yucel E., Sennaroglu G., Belgin E., 2009, The family oriented musical training for children with cochlear implants: Speech and musical perception results of two year follow-up, „International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology”, 73, s. 1043–1052.
 • Zarate J. M., Delhommeau K., Zatorre R.J, Wood S., 2010, Vocal accuracy and neural plasticity following micromelody-discrimination training, PLoS ONE 5, 1–15, e11181.
 • Zoller M.B., 1991, Use of music activities in speech-language therapy, „Language, Speech and Hearing Services in Schools”, 22, s. 272–276.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-23db2f1e-2a6b-401e-82e6-ea4230c9d28f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.