PL EN


2015 | 15/2 | 149-167
Article title

Cywilnoprawna odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta na gruncie art. 431 kodeksu cywilnego

Authors
Content
Title variants
EN
Civil liability for harm done by animals according to the (under) art. 431 civil code
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Niniejsze opracowanie poświęcone jest zagadnieniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez zwierzęta. Obejmuje swym zakresem kwestie przesłanek odpowiedzialności deliktowej na zasadach ogólnych oraz odpowiedzialności wynikającej z  art. 431 Kodeksu cywilnego. Wyjaśnione zostało również zagadnienie wykładni pojęć „chowający” oraz „posługujący się” zwierzęciem, a także kontrowersyjna możliwość uznania dzierżyciela za podmiot odpowiedzialny z tytułu szkód wyrządzonych przez zwierzęta na podstawie art. 431 Kodeksu cywilnego.
EN
This study treats about the issue of the civil liability for harm done by animals. The text includes the tort liability issues based on general principles and liability resulting from Art. 431 of the Civil Code. It also explains the “animal carer” and the “animal wielder” notions, as well as the controversial possibility of recognizing the wielder (as a person subject to liability/ as a responsible) for harm done by animals pursuant to Art. 431 of the Civil Code.
Year
Volume
Pages
149-167
Physical description
References
 • Bieniek G., [w:] Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, t. 1, red. H. Ciepła, S. Dmowski, J. Gudowski, K. Kołakowskiego, M. Sychowicz, T. Wiśniewskiego, C. Żuławska, Warszawa 2011.
 • Ciepła H., Czech B., Dąbrowski S., Domińczyk T., Pietrzkowski H., Strus Z., Sychowicz M., Wypiórkiewicz A., Kodeks cywilny. Tom II. Art. 353-1088, Warszawa 2005.
 • Czachórski W. [w:] System prawa cywilnego, t. III, cz. I, Wrocław 1986.
 • Czajkowska-Matosiuk K., Prawo cywilne – część ogólna. Prawo rzeczowe i zobowiązania, Warszawa 2009.
 • Goettel M., Sytuacja zwierzęcia w prawie cywilnym, LEX 2013, nr 174850.
 • Jankowski W., Komentarz do art. 77 Kodeksu wykroczeń, [w:] Kodeks wykroczeń. Komentarz, red. T.H. Grzegorczyk, LEX 2013 nr 140482.
 • Kidyba A., Kodeks cywilny. Komentarz, t. III: Zobowiązania – część ogólna, LEX 2014 nr 8917.
 • Kolańczyk K., Prawo rzymskie, Warszawa 2007.
 • Kotowski W., Komentarz do art. 77 Kodeksu wykroczeń, [w:] Kodeks wykroczeń. Komentarz, red. W. Kotowski, LEX 2009 nr 49940.
 • Kuźmicka-Sulikowska J., Zasady odpowiedzialności w świetle nowych tendencji w ustawodawstwie polskim, LEX 2011.
 • Longchamps de Berier R., Polskie prawo cywilne. Zobowiązania, Lwów 1939, Poznań 1999.
 • Mozgawa M., Komentarz do art. 77 Kodeksu wykroczeń, [w:] Kodeks wykroczeń. Komentarz, red. M. Mozgawa, LEX 2009, nr 89721.
 • Nesterowicz M., [w:] Kodeks cywilny z komentarzem, red. J. Winiarz, t. I, Warszawa 1989.
 • Śmieja A. [w:] Czyny niedozwolone w prawie polskim i prawie porównawczym. Materiały IV Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów, red. M. Nesterowicz, Toruń 24-25 czerwca 2011 roku, Warszawa 2012.
 • Olejniczak A., Komentarz do art. 432 Kodeksu cywilnego, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. III: Zobowiązania – część ogólna, red. A. Kidyby, LEX 2014 nr 167914.
 • Piasecki K., Kodeks cywilny. Komentarz. Księga pierwsza. Część ogólna, Zakamycze 2003, LEX nr 77306.
 • Pyziak-Szafnicka M., Komentarz do art. 5  Kodeksu cywilnego, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna, red. P. Księżaka, M. Pyziak-Szafnick, LEX 2014, nr 174993.
 • Radwański Z. [w:] System prawa cywilnego. Prawo zobowiązań – część ogólna, t. III, cz. 1, red. W. Czachórski, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1981.
 • Radwański Z., Olejniczak A., Zobowiązania. Część ogólna, Warszawa 2010.
 • Rzetecka-Gil A., Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania – część ogólna, LEX/el. 2011, nr 8853.
 • Safjan M. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz do artykułów 1-44910, t. I, red. K. Pietrzykowskiego, Warszawa 2011.
 • Serwach M., Wina jako zasada odpowiedzialności cywilnej oraz okoliczność zwalniająca z obowiązku naprawienia szkody, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2009, nr 1.
 • Sokołowski T., Komentarz do art. 5 Kodeksu cywilnego, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. I: Część ogólna, red. A. Kidyba, WKP 2012, LEX nr 128026.
 • Sośniak M., Bezprawność zachowania jako przesłanka odpowiedzialności cywilnej za czyny niedozwolone, Kraków 1959.
 • Sośniak M., Prawo cywilne i rodzinne w zarysie. Zobowiązania, t. II, Katowice 1986.
 • Sylwestrzak A., Komentarz do art. 432 Kodeksu cywilnego, [w:] Sąsiedztwo nieruchomości. Komentarz, red. M. Balwicka-Szczyrba, G. Karaszewski, A. Sylwestrzak, WK 2014, LEX nr 172220.
 • Szpunar A., Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta i rzeczy, Warszawa 1985.
 • Szpunar A., Uwagi o nadużyciu prawa w dziedzinie przedawnienia, „Rejent” 2001, z. 2.
 • Więzowska B., Odpowiedzialność cywilna na zasadzie słuszności, Warszawa 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-23e09c02-be5d-486e-8e10-a799d8c45d6b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.