Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2004 | 4(18) | 73-97

Article title

Propozycja założeń do rządowej strategii rozwoju regionalnego na lata 2007–2013

Content

Title variants

EN
Guidelines Proposals for the Governmental Strategy for Regional Development

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W połowie 2004 roku rozpoczęły się prace rządu nad dwoma dokumentami programowymi dotyczącymi polityki gospodarczej o kluczowym znaczeniu dla rozwoju kraju w latach 2007-2013. Pierwszym jest Narodowy Plan Rozwoju, który jest najważniejszą strategią rozwoju gospodarczego i społecznego Polski w kolejnym okresie naszego członkostwa w Unii Europejskiej. W dużym stopniu jest to dokument określający politykę realizowaną z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE. Ważną częścią składową tego dokumentu, oprócz szeregu strategii sektorowych rządu, będzie drugi dokument programowy, o fundamentalnym znaczeniu dla procesów rozwojowych w Polsce Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego. Niniejszy tekst stanowi głos w debacie programowej na temat polityki regionalnej w Polsce po roku 2006. Przedstawia propozycje założeń do rządowej strategii rozwoju regionalnego, uznając, że polityka regionalna państwa wymaga tego typu dokumentu planistycznego. W pierwszej części artykułu zostały omówione najważniejsze problemy dotyczące zróżnicowań regionalnych w Polsce, które warunkują kierunki interwencjonizmu rządu w województwach. Na tej podstawie zaproponowano kierunkowe priorytety polityki regionalnej państwa po roku 2006. Następnie zostały przedstawione propozycje dotyczące zasad rozwoju regionalnego oraz najważniejsze instrumenty realizacji omawianej polityki. Na zakończenie zaproponowano rozwiązania dotyczące kryteriów wsparcia finansowego polityki regionalnej województw przez rząd.
EN
In light of setting up strategic documents in Poland for regional and developmental policy after 2006 the article proposes arguments for discussion about state-government regional policy in Poland. Nowadays there is no strategic document devoted to state intervention in Polish regions (voivodeships), which could be named governmental strategy for regional development. The article presents basic thesis for such document, including review of Polish regional problems, which needs governmental intervention, key priorities of state action in regions, basic rules of state-government policy for regional development, and major criteria of state financial support for regional self-governments.

Contributors

 • Instytut Studiów Politycznych PAN

References

 • A New Partners hip f or Cohesion. Convergence, Competitiveness, Cooperation. Third Report on Economic and Social Cohesion, 2004, Brussels: European Commission.
 • Blazyca G., Heffner K., Halińska-Hughes E., 2002, "Poland - can regional policy meet the challenge of regional problems?", European Urban and Regional Studies, nr 9 (3).
 • Castells M., Hall P., 1994, Technopoles of the World, London: Routledge.
 • Długofalowa strategia rozwoju regionalnego kraju. Wiedza - różnorodność - równowaga (projekt), 2004, Warszawa: Rządowe Centrum Studiów Strategicznych.
 • Domański B., 2004, "Krytyka pojęcia rozwoju a studia regionalne", Studia Regionalne i Lokalne, nr 2 (16).
 • Domański B., Guzik R., Micek G., 2003, "Zróżnicowanie regionalne krajów Europy Środkowo-Wschodniej i jego zmiany w latach 1995-2000" (w:) R. Domański (red.), Nowe kierunki badawcze w regionalistyce. Nowe doświadczenia polityki regionalnej, Biuletyn KPZK PAN, z. 204, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Dziemianowicz W., 1997, Kapitał zagraniczny a rozwój regionalny i lokalny w Polsce, Warszawa: EUROREG.
 • Gawlikowska-Hueckel K., 2003, Procesy rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej. Konwergencja czy polaryzacja?, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Głębocki В., Rogacki H., 2002, "Regions of growth and stagnation in Poland: changes in agriculture, industry and international markets, European Urban and Regional Studies, nr 9 (1).
 • Gorzelak G., 2002, "Szansę polskich regionów w zintegrowanej Europie", Studia Regionalne i Lokalne, nr 2-3.
 • Gorzelak G., 2004, "Polska polityka regionalna - cele, uwarunkowania, instytucje, instrumenty" (w:) T.G. Grosse (red.), Polska wobec nowej polityki spójności Unii Europejskiej, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Gorzelak G., Jałowiecki B., 2000, "Konkurencyjność regionów", Studia Regionalne i Lokalne, nr l (1).
 • Grosse T.G., 2000, "Czy w Polsce powinna powstać samorządowa służba cywilna?", Samorząd Terytorialny, nr 7-8.
 • Grosse T.G., 2003, Zmierzch decentralizacji w Polsce? Polityka rozwoju w województwach w kontekście integracji europejskiej, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Grosse T.G., 2004a, "Ocena systemu polityki regionalnej w Polsce. Wyzwania i zagrożenia dla uczestnictwa w nowej polityce spójności w teorii i praktyce" (w:) T.G. Grosse (red.), Polska wobec nowej polityki spójności Unii Europejskiej, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Grosse T.G., 2004b, Polityka regionalna Unii Europejskiej. Przykład Grecji, Włoch, Irlandii i Polski (wyd. 2), Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Grosse T.G., 2004с, Ekspertyza dotycząca założeń do Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013, Warszawa: Ministerstwo Gospodarki i Pracy.
 • Grosse T.G., 2004d, "Wybrane aspekty polityki regionalnej państwa w latach 2000-2004 (z wyłączeniem polityki regionalnej UE)", Samorząd Terytorialny, nr 11.
 • Klamut M., 1999, "Konwergencja makroekonomiczna i jej konsekwencje dla równoważenia rozwoju regionów Europy oraz Polski" (w:) M. Klamut (red.), Konkurencyjność regionów, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu.
 • Klasik A., 2003, "Strategie konkurencyjne polskich regionów" (w:) R. Domań-ski (red.), Nowe kierunki badawcze w regionalistyce. Nowe doświadczenia polityki regionalnej, Biuletyn KPZK PAN, z. 204, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Koncepcja polityki rozwoju regionalnego w perspektywie akcesji Polski do Unii Europejskiej, 2001, Warszawa: Fundacja Edukacji Ekonomicznej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 2001.
 • Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006, 2003, Warszawa: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.
 • Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2001-2006, 2000, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa.
 • Olechnicka A., 2004, Regiony peryferyjne w gospodarce informacyjnej, Warszawa: Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW, Wydawnictwo Naukowe "Scholar".
 • Podstawy Wsparcia Wspólnoty, Promowanie rozwoju gospodarczego i warunków sprzyjających wzrostowi zatrudnienia. Dokument przyjęty przez Kolegium Wysokich Komisarzy i Radę Ministrów, Bruksela, Warszawa 2003.
 • Program łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego, 2003, Katowice: Zarząd Województwa Śląskiego.
 • Roczna informacja o realizacji zadań wynikających z "Programu dla Odry 2006" za okres od 01.01.2003 do 31.12.2003 2004, Warszawa: MGPiPS.
 • Siemaszko A., 2003, Możliwości absorpcji środków europejskich przez sferą B+R w latach 2007-2013, ekspertyza dla MGPiPS (maszynopis).
 • Swianiewicz P. et al., 2000, Sprawność instytucjonalna administracji samorządowej w Polsce - zróżnicowania regionalne, Warszawa: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 • Szlachta J., Zaleski J. (red.), 2004, "Diagnoza stanu terytorialnej administracji publicznej w Polsce", Samorząd Terytorialny, nr 1-2.
 • Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Dziennik Urzędowy UE C 235 z 24 grudnia 2002 r.
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2003, nr 203, póz. 1966).
 • Wstępny Narodowy Plan Rozwoju na lata 2000-2002, 2000, Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.
 • Założenia Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013, 2004, Warszawa: Ministerstwo Gospodarki i Pracy.
 • Zintegrowany program łagodzenia skutków restrukturyzacji górnictwa, hutnictwa oraz wielkiej syntezy chemicznej na terenie województwa małopolskiego, 2003, Kraków: Zarząd Województwa Małopolskiego.
 • Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006, 2004, Warszawa: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-23e746d1-4afa-490c-aaef-21de8fb0a13e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.