PL EN


2019 | 1 | 131-145
Article title

Charakterystyka pryncypiów i głównych założeń myśli politycznej i prawnej Thomasa Jeffersona

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor analizuje kształtowanie i krzepnięcie myśli politycznej Thomasa Jeffersona. Nie będąc twórcą nowej, oryginalnej doktryny polityczno-prawnej, Jefferson był przede wszystkim wybitnym liderem politycznym. Dzięki umiejętnemu odczytywaniu oczekiwań społecznych, miał ożywczy wpływ na rozwój idei demokratycznych w społeczeństwie amerykańskim. Demokracja jeffersońska nie mogła też istnieć ani rozwijać się w przyszłości bez dwóch ważnych składników: powszechnego systemu edukacyjnego oraz niezależnej i samorządnej władzy lokalnej. Jefferson wierzył, że społeczeństwo jest zdolne rządzić się samodzielnie i podejmować właściwe decyzje, dlatego też był optymistą, jeśli idzie o przyszłość instytucji demokratycznych w USA.
EN
This article analyzes the shaping and solidification of Thomas Jefferson's political thought. Without being the creator of a new, original political and legal doctrine, Jefferson was above all an outstanding political leader. Thanks to skillful reading of social expectations, Jefferson had a refreshing effect on the development of democratic ideas in American society. The Jeffersonian democracy could not exist or develop in the future without two important components: a universal educational system and independent and self-governing local authority. Jefferson believed that society was able to govern itself and make the right decisions, which is why he was optimistic about the future of democratic institutions in the US.
Year
Volume
1
Pages
131-145
Physical description
References
  • ---
  • Beitzinger, A. J. (1972). A History of American Political Thought. New York.
  • Jefferson, Th. (1993). A Manual of Parliamentary Practice. Washington D.C.
  • Jefferson, Th. (1993). A Manual of Parliamentary Practice: For the Use of the Senate of the United States. Washinghton D.C.
  • Małajny, R.M. (2001). Trzy teorie podzielonej władzy. Warszawa.
  • Mayo, B. (1988). Jefferson Himself. Charlotesville.
  • Mayo, B. (red.) (1988). Jefferson Himself: The personal Narrative of a Many-Sided American. Charlotesville.
  • Merriam, Ch. E. (1969). A History of American Political Theories. New York.
  • Tocqueville, A. de. (1981). Democracy in America. New York.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-23e80dfc-7f29-4162-a1c6-35a4879216dd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.