PL EN


2019 | 2 (27) | 47-65
Article title

Fenomenologia wychowania. W poszukiwaniu istoty wychowania

Authors
Content
Title variants
EN
Phenomenology of education. In search of the essence of education
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Punktem wyjścia podjętych w artykule rozważań jest pytanie o istotę wychowania. Odwołując się do różnych stanowisk podjęto próbę ukazania fenomenu wychowania oraz sposobów jego rozumienia. Na podstawie studiów literaturowych ukazana została w zarysie ewolucja poglądów na wychowanie, sposoby definiowania pojęcia oraz krytyka wychowania, która stała się wezwaniem do ponownego nad nim namysłu. Celem artykułu jest – poprzez ukazanie sporu o wychowanie – włączenie się w dyskurs uświadamiający zarówno złożoność problemu jak i niemożność osiągnięcia wspólnego i wszystkich satysfakcjonującego rozumienia tego fenomenu.
EN
A question about the being of the upbringing is a point of departure for dissertations passed in the article. Appealing to different positions an attempt to portray the phenomenon of the upbringing and ways of understanding him was made. On the basis of literature studies an outline of the evolution of views on upbringing, ways of defining the concept and critique of education has been presented, which became an appeal to rethink it. The aim of the article is to - by presenting a dispute about upbringing - join the discourse devoted to raising awareness of both the complexity of the problem and the inability to achieve a common and satisfying understanding of this phenomenon.
Year
Issue
Pages
47-65
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
References
 • Dobrowolski A. B., Pisma pedagogiczne, T.II: Nowa Dydaktyka, Warszawa 1960.
 • Filek J., Pytanie o istotę wychowania. Wprowadzenie, „Studia Filozofi czne” 1984 nr 4 (221).
 • Filek J., Fenomenologia wychowania, w: O wychowaniu i jego antynomiach, wybór tekstów i opracowanie E.Kubiak-Szymborska i D. Zając, Wydawnictwo WERS, Bydgoszcz 2008.
 • Gejdoš M., Troska o integralny rozwój i wychowanie człowieka, w: M. Nowak, T. Ożóg, A. Rynio, W trosce o integralne wychowanie, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003..
 • Grygiel S., Studeo humanitati, czyli „uczę się ciebie, człowieku”, „Znak” 1977 nr 279.
 • Hessen S., Podstawy pedagogiki. Tł. pol. A. Zieleńczyk. Wydawnictwo „Żak”, Warszawa 1997.
 • Jaspers K., Uwagi o wychowaniu, „Znak” 1993 nr 460.
 • Jedynak B., Jedynak S., Krusiński L., Filozofia i wychowanie, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010.
 • Kierski F., (1923). Podręczna encyklopedja pedagogiczna, Książnica Polska Lwów–Warszawa 1923.
 • Korczak J., Jak kochać dziecko, Wyd. Jacek Santorski i S-ka, Warszawa 1998,
 • Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 1993.
 • Linde S. B., Słownik języka polskiego, Lwów 1860, t. 6.
 • Lubomirski S. (red.), Encyklopedja Wychowawcza, Warszawa 1912, t. 8.
 • Milerski B., Śliwerski B., Leksykon. Pedagogika. PWN, Warszawa 2000.
 • Miller R., Socjalizacja, wychowanie, psychoterapia, Warszawa 1981.
 • Muszyński H., Wokół definicji wychowania, w: O wychowaniu i jego antynomiach, wybór tekstów i opracowanie: E. Kubiak-Szymborska, D. Zając, Wydawnictwo WERS, Bydgoszcz 2008.
 • Mysłakowski Z., Pedagogika ogólna, w: (red.) S. Łempicki, Encyklopedia wychowania (t. I/2,). Warszawa 1933.
 • Nowak M., Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa 2008, s. 199.
 • Pestalozzi J. H., Pisma pedagogiczne, Tł. R. Wroczyński, Ossolineum, Wrocław 1972.
 • Pomykało W., Wychowanie (z punktu widzenia świeckiego), w: Encyklopedia pedagogiczna, Fundacja Innowacja, Warszawa 1997.
 • Salamucha A., Definicje wychowania w literaturze pedagogicznej, „Roczniki Nauk Społecznych KUL" 2004 z. 2.
 • Segit R., W poszukiwaniu istoty wychowania – studia nad literaturą przedmiotu, w: O wychowaniu i jego antynomiach, wybór tekstów i opracowanie: E. Kubiak-Szymborska, D. Zając, Wydawnictwo WERS, Bydgoszcz 2008.
 • Śliwerski B., Pedagog wobec pluralizmu współczesnych teorii wychowania, „Horyzonty wychowania” 2004 nr 3 (6).
 • Śliwerski B., Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012.
 • Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 1998.
 • Tchorzewski A., Wychowanie i jego właściwości, w: (red.) A. Tchorzewski: Wychowanie w kontekście teoretycznym, Bydgoszcz 1993.
 • Trempała J., Natura rozwoju psychicznego, w: (red.) J. Trempała, Psychologia rozwoju człowieka, PWN, Warszawa 2011.
 • Twardowski K., O czynnościach i wytworach : kilka uwag z pogranicza psychologii, gramatyki i logiki, skład główny w Księgarni Gubrynowicza i Syna we Lwowie, Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1911.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-23e81598-f568-45f4-941f-0a5688bd7015
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.