PL EN


2018 | (13) 2018 | 47-54
Article title

Przetwarzanie danych biometrycznych w usługach elektronicznych

Authors
Content
Title variants
EN
Processing of biometric data in electronic services
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pracy dokonano przeglądu podstawowych zagadnień dotyczących usług zaufania publicz-nego w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym, projektowanych roz-wiązań w obszarze ochrony danych osobowych oraz omówiono zagadnienia związane z bezpiecz-nym korzystaniem z technologii biometrycznych. Zwrócono uwagę na zagrożenia teleinforma-tyczne, konieczność budowania świadomości społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa danych i ich znaczenia zarówno w pracy zawodowej, jak i w codziennym życiu. Omówiono status prawny technologii biometrycznych z uwzględnieniem aktualnych aktów prawnych. Omówiono pojęcie danych biometrycznych oraz zagadnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym danych biometrycznych.
EN
The paper reviews the basic issues concerning public trust services in relation to electronic transactions in the internal market, the proposed solutions in the area of personal data protection and issues related to the safe use of biometric technologies. Attention is paid to ICT threats, the need to build public awareness of the security of data and their significance in both professional work and everyday life. The legal status of biometric technologies has been discussed taking into account current legal acts. Discussed is the concept of biometric data and issues related to the processing of personal data, including biometric data.
Year
Volume
Pages
47-54
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
 • Politechnika Częstochowska
References
 • Kowalczyk T., 15 trendów bezpieczeństwa w 2018 r., „Computerworld” 2018, 01.
 • Norma PN-ISO 19092: 2008.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/681 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie wykorzystywania danych dotyczących przelotu pasażera (danych PNR) w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia po-stępowań przygotowawczych w ich sprawie i ich ścigania.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spra-wie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2011 r. w sprawie nadania statutu Biuru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Dz.U. z 2011, nr 225, poz. 1350).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobo-wych (Dz.U. z 2008 r., nr 229, poz. 1536).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 922).
 • https://www.gov.pl/cyfryzacja/konsultacje-spoleczne-projektu-przepisow-wdrazajacych-ogolne- -rozporzadzenie-o-ochronie-danych-rodo- (dostęp: 20.01.2018 r.).
 • http://giodo.gov.pl/1520147/id_art/9278/j/pl (dostęp: 20.01.2018 r.).
 • https://home.kpmg.com/pl/pl/home/about.html (dostęp: 20.01.2018 r.).
 • http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A31999L0093 (dostęp: 20.01.2018
 • https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12283556/12343453/12343454/dokument221661.pdf (dostęp: 20.01.2018 r.).
 • http://www.giodo.gov.pl/pl/319/973 (dostęp: 20.01.2018 r.).
 • https://www.ksoin.pl/wp-content/uploads/2017/09/Informacja-GIODO-o-zagrożeniach-płynących- -z-upowszechnienia-danych-biometrycz.pdf (dostęp: 20.01.2018 r.); norma PN-ISO 19092: 2008; http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32016R0679 (dostęp: 20.01.2018 r.).
 • http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:L:2016:119:TOC (dostęp: 20.01.2018 r.).
 • http://giodo.gov.pl/1520147/id_art/9278/j/pl (dostęp: 20.01.2018 r.).
 • https://www.ksoin.pl/wp-content/uploads/2017/09/Informacja-GIODO-o-zagrożeniach-płynących- -z-upowszechnienia-danych-biometrycz.pdf (dostęp: 20.01.2018 r.).
 • http://giodo.gov.pl/1520147/id_art/9278/j/pl (dostęp: 20.01.2018 r.).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-23ef8894-58fc-40bc-83fe-5265867e94b8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.