Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 530 | 26-36

Article title

Konsumpcja kolaboratywna w dobie globalizacji konsumpcji

Content

Title variants

EN
Collaborative consumption in the era of globalization of consumption

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przemiany o charakterze globalnym, a także towarzyszące im konsekwencje polityczne, ekonomiczne, kulturowe oraz społeczne nieustannie powodują, że zmienia się otoczenie gospodarstw domowych, co w rezultacie prowadzi do powstawania trwałych lub incydentalnych reakcji konsumentów. Różnice w poziomie akceptacji globalnych trendów w poszczególnych społeczeństwach mogą być wynikiem tradycji, norm i wartości społecznych, świadomości konsumenckiej, postrzegania zjawisk ekonomiczno-społecznych, a zarazem stopnia rozwoju gospodarczego kraju lub regionu oraz jego kultury. Ponadto w życiu współczesnych społeczeństw występują ułatwione kontakty między nimi dzięki narzędziom multimedialnym (w tym głównie dzięki Internetowi), co, z jednej strony, prowadzi do przenikania się kultur, z drugiej zaś kształtuje bardzo podobne wzorce i zachowania konsumpcyjne na całym świecie. Przykładem są zachowania z zakresu wspólnego konsumowania, określane mianem konsumpcji kolaboratywnej. Celem artykułu jest ustalenie, na ile trend konsumpcji kolaboratywnej umacnia się w zachowaniach globalnych konsumentów.
EN
Global transformations and accompanying them political, economic, cultural and social consequences of globalization change the surrounding of households. Consequently it leads to long-lasting or incidental reactions of consumers. Differences in the level of acceptance of global trends in societies may be the result of tradition, norms and social values, consumer awareness, perception of economic and social phenomena, as well as the degree of economic development of the country or region and its culture. Moreover, in the life of contemporary societies there are easier contacts between them thanks to multimedia tools (mainly the Internet), which leads to the penetration of cultures and shaping very similar patterns and consumer behaviors around the world. An example of this are behaviours in the field of consumption determined as collaborative consumption. The aim of the article is to determine to what extent the trend of collaborative consumption is strengthening in the behaviours of global consumers.

References

 • Aldridge A., 2006, Konsumpcja, SIC!, Warszawa.
 • Angus A., 2018, Top 10 Global Consumer Trends for 2018, Euromonitor International.
 • Belk R., 2014, You are what you can access: Sharing and collaborative consumption online, Journal of Business Research, no. 67, s. 1596-1600.
 • Botsman R., 2017, The Case for Collaborative Consumption, www.rachelbotsman.com/ work/the-case-for-collaborative-consumption (28.06.2018).
 • Botsman R., Rogers R., 2012, What’s Mine is Yours: The Rise of Collaborative Consumption, Harper Collins, New York.
 • Bylok F., 2005, Model społeczeństwa konsumpcyjnego, [w:] Jawłowska A., Kempy M. (red.), Konsumpcja – istotny wymiar globalizacji kulturowej, IFiS PAN, Warszawa.
 • Bywalec C., 2010, Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, C.H. Beck, Warszawa.
 • Bywalec C., 2017, Gospodarstwo domowe. Ekonomika, finanse, konsumpcja, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Dąbrowska A., Bylok F., Janoś-Kresło M., Kiełczewski D., Ozimek I., 2015, Kompetencje konsumentów. Innowacyjne zachowania, zrównoważona konsumpcja, PWE, Warszawa.
 • Dąbrowska A., Gutkowska K., Janoś-Kresło M., Ozimek I., 2010, Serwicyzacja konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych. Uwarunkowania i tendencje, Difin, Warszawa.
 • Euromonitor International, 2015, Top 10 Global Consumer Trends for 2015, http://communicateonline.me/marketing/the-top-10-global-consumer-trends-2015 (28.06.2018).
 • Felson M., Spaeth J., 1978, Community Structure and Collaborative Consumption: A routine activity approach, American Behavioral Scientist, vol. 21, no. 4, https:// doi.org/10.1177/000276427802100411 (28.06.2018).
 • Kasriel-Alexander D., 2016, Top 10 Global Consumer Trends for 2016, Euromonitor International.
 • Kasriel-Alexander D., 2017, Top 10 Global Consumer Trends for 2017, Euromonitor International.
 • Mazurek-Łopacińska K., 2002, Orientacja na klienta w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 • Mróz B., 2006, Procesy globalizacji konsumpcji. Eurokonsumenci, [w:] Janoś-Kresło M., Mróz (red.), Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce, SGH, Warszawa.
 • Mróz B., 2009, Consumo ergo sum? Rola konsumpcjonizmu we współczesnych społeczeństwach, [w:] Mróz B. (red.), Oblicza konsumpcjonizmu, SGH, Warszawa.
 • Samli A.C., 2012, International Consumer Behavior in the 21st Century: Impact on Marketing Strategy Development, Springer Science & Business Media.
 • Schor J., 2014, Debating the sharing economy, http://www.greattransition.org/publication/debating--the-sharing-economy (28.06.2018).
 • Smyczek S., Sowa I., 2005, Konsument na rynku. Zachowania, modele, aplikacje, Difin, Warszawa.
 • Solomon M.R., 2006, Zachowania i zwyczaje konsumentów, Helion, Gliwice.
 • Tkaczyk J., 2012, Trendy konsumenckie i ich implikacje marketingowe, Handel Wewnętrzny, maj – czerwiec.
 • Vejlgaard H., 2008, Anatomy of Trend, McGraw-Hill, New York.
 • Warczok T., 2005, Globalizacja i konsumeryzm, [w:] Jawłowska A., Kempy M. (red.), Konsumpcja – istotny wymiar globalizacji kulturowej, IFiS PAN, Warszawa.
 • Włodarczyk K., 2013, Rynkowe zachowania polskich konsumentów w dobie globalizacji konsumpcji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Wróbel M., 2017, Konsumpcja odpowiedzialna – wyzwanie dla zarządzania rozwojem, CeDeWu, Warszawa.
 • Zalega T., 2012, Konsumpcja. Determinanty. Teorie. Modele, PWE, Warszawa.
 • Zalega T., 2013, Nowe trendy i makrotrendy w zachowaniach konsumenckich gospodarstw domowych w XXI wieku, Konsumpcja i Rozwój, nr 2.
 • Zalega T., Wardak P., 2013, Konsumpcja kolaboratywna jako nowy trend konsumencki, Studia i Materiały WZ UW, nr 16.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-23f0a1c4-bfa0-4d79-90d6-b6e613ae91dd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.