PL EN


2016 | 11 | 63-72
Article title

Współczesne społeczeństwo w kontekście kreowania rynku pracy

Authors
Content
Title variants
EN
Modern society in the context of the creation of the labour market
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zmieniający się wciąż rynek pracy wymusza stałe doskonalenie się, najlepiej w różnych dziedzinach jednocześnie. Wymaga elastyczności, mobilności i kreatywności. Jednostka musi się z tym pogodzić i starać się sprostać wymaganiom dzisiejszych pracodawców. Postęp naukowo-techniczny wywołuje zmiany we wszystkich sferach życia. Przeobrażeniu ulegają nasze postawy, styl życia oraz przebieg kariery zawodowej. Współczesne społeczeństwo jest zarazem kreatorem rynku, który wymusza określone postawy i zachowania jednocześnie. W opracowaniu dokonano przedstawienia kształtowania się społeczeństwa o określonej „jakości” w kontekście wymagań i oczekiwań rynku pracy.
EN
The ever-changing labour market forces consistent improvement, preferably in different areas at the same time. It requires flexibility, mobility and creativity. The unit has to deal with it and try to meet the demands of today’s employers. Scientific and technological progress causes changes in all spheres of life. Our attitudes, lifestyle and career paths undergo transformation. Modern society is also the creator of the market, which forces certain attitudes and behaviour. The study presents the evolution of society at a certain “quality” in the context of the requirements and expectations of the labour market.
Year
Issue
11
Pages
63-72
Physical description
Contributors
author
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
References
 • Bauman Z., On the Shaky Prospects of Meritocracy, „Social Europe Jour-nal” – dostęp: http://www.social-europe.eu/2011/03/on-the-shaky-pros-pects-of-meritocracy/ (stan na dzień 27.07.2014).
 • Bogaj A., Szkoła w społeczeństwie obywatelskim, [w:] Szkoła a rynek pracy, red. A. Bogaj, S.M. Kwiatkowski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Borkowska S., Przyszłość pracy w XXI wieku, Wyd. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2005.
 • Budnikowski T., Niemiecki rynek pracy w epoce przemian strukturalnych i ustrojowych, Instytut Zachodni, Poznań 1993.
 • Cybał-Michalska A., Młodzież akademicka a kariera zawodowa, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013.
 • Drucker P., Myśli przewodnie Druckera, przeł. A. Doroba, Wyd. MT Biznes, Warszawa 2002.
 • Fitoussi J., Czas nowych nierówności, przeł. S. Amsterdamski, Wyd. Znak, Kraków 2000.
 • Furmanek W., Rynek pracy w zmieniającej się rzeczywistości, [w:] Edukacja zawodowa w aspekcie przemian społeczno-gospodarczych. Wyzwania – szanse – zagrożenia, red. R. Gerlach, Wyd. UKW, Bydgoszcz 2007.
 • Horodeński R., Sadowska-Snarska C. (red.), Gospodarowanie zasobami pracy na początku XXI wieku: aspekty makroekonomiczne i regionalne, Wyd. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok–Warszawa 2009.
 • Jańczak-Obst E., Inteligencja emocjonalna doradcy, [w:] Doradca – profesja, pasja, powołanie?, red. B. Wojtasik, A. Kargulowa, Wyd. DSWE TWP, Warszawa 2003.
 • Karney J.E., Podstawy psychologii i pedagogiki pracy, Wyd. WSH, Pułtusk 2004.
 • Kaźmierczak Z., Rynek pracy w państwach wysoko rozwiniętych. Analiza porównawcza, Wyd. UŁ, Łódź 1995.
 • Krause E., Znaczenie procesu planowania kariery zawodowej w „wieku studiów”, „Szkoła – Zawód – Praca” 2010, nr 1.
 • Księżyk M., Globalizacja a rynek pracy z uwzględnieniem Polski, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2005, nr 6.
 • Kucharski M., Koncepcja flexicurity a elastyczne formy zatrudnienia na polskim rynku pracy, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2012.
 • Kwiatkowska W., Zmiany strukturalne na rynku pracy w Polsce, Wyd. UŁ, Łódź 2007.
 • Matysiak A., Kształcenie ustawiczne w Polsce. Korzyści i bariery rozwoju, Niebieskie Księgi nr 8, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2003.
 • Mayor F., Przyszłość świata, Wyd. Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych, Warszawa 2001.
 • Mead M., Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Prognoza ludności na lata 2008–2035, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2009.
 • Raport o stanie edukacji 2013. Liczą się nauczyciele, Wyd. IBE, Warszawa 2014.
 • Raport Starzejące się społeczeństwo jako wyzwanie ekonomiczne dla europejskich gospodarek, http://www.psse.waw.pl/UserFiles/plonsk/File/Raport_Starzejace_Sie_Spoleczenstwo_Jako_Wyzwanie_Ekonomiczne_Dla_Euro-pejskich_Gospodarek.pdf (stan na dzień 31.07.2014).
 • Stiglitz J., Globalizacja, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Strykowska M., Globalizacja a kariery zawodowe, [w:] Społeczne problemy globalizacji, red. Z. Blok, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2001.
 • Wenta K., Sens pracy w społeczeństwie wiedzy, [w:] Praca człowieka w XXI wieku. Konteksty – wyzwania – zagrożenia, red. R. Gerlach, Wyd. UKW, Bydgoszcz 2008.
 • Wiatrowski Z., Dorastanie, dorosłość i starość człowieka w kontekście działalności i kariery zawodowej, Wyd. ITE-PIB, Radom 2009.
 • Wojtasik B., Refleksyjne konstruowanie kariery życiowej w ponowoczesnej codzienności, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 2003, numer specjalny.
 • Wołk Z., Kultura pracy, etyka i kariera zawodowa, Wyd. ITE-PIB, Radom 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-23f5e2dd-5fda-4b59-9a5f-019529d54132
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.