PL EN


2016 | 2(44) | 73-84
Article title

Wykorzystanie zdjęć lotniczych w postępowaniach sądowych związanych z nieruchomościami

Title variants
EN
Use of Aerial Photography in Legal Proceedings Concerning Real Estates
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono problematykę wykorzystania zdjęć lotniczych w postępowaniach sądowych dotyczących własności gruntu. Główne rodzaje postępowań, w których materiały teledetekcyjne mogą być stosowane dotyczą: spraw dotyczących zasiedzenia, rozgraniczenia, nabywania służebności przez zasiedzenie oraz dotyczące wygaśnięciu służebności. Artykuł przedstawia także metodykę opracowania opinii w sprawie zastosowania zdjęć lotniczych dla postępowania sądowego. Zmiany polityczne i gospodarcze, jakie zaszły w Polsce po 1989 roku przyczyniły się do zwiększenia dostępności dokumentów wcześniej traktowanych jako poufne. W szczególności dotyczyło to materiałów kartograficznych oraz zdjęć lotniczych. Zmiany te były wynikiem szybkiego rozwoju technologii informatycznych wspomagających przetwarzanie i udostępnianie informacji. Obie te procedury są również promowane przez integrację ze strukturami Unii Europejskiej, w szczególności ratyfikacji dyrektywy INSPIRE w 2007 roku, której celem jest ustanowienie ram prawnych dla tworzenia infrastruktury przestrzennej w Europie. Pozwoli to sądom, na korzystanie ze źródeł teledetekcji, zwłaszcza zdjęć lotniczych. Jednak szersze wykorzystanie teledetekcji i źródeł kartograficznych w sądach wymaga korzystania z biegłych, którzy dzięki swojej wiedzy w dziedzinie interpretacji treści zdjęć lotniczych uzyskać informacje o stopniu władania gruntem w wyżej wymienionych i opisywanych w artykule sprawach.
EN
The article presents the issues of the use of aerial photographs in court proceedings relating to the ownership of the land. The main types of proceedings in which materials can be used in remote sensing are presented and these are: cases regarding acquisitive prescription, cases regarding demarcation, cases regarding acquiring easement by acquisitive prescription, cases regarding expiration of easement. Article also presents the methodology of drawing up an opinion concerning aerial photographs for court proceedings. Political and economic changes that took place in Poland after 1989 contributed to the increased availability of documents previously treated as confidential. In particular, this concerned cartographic materials and aerial photographs. These changes were a result of rapid development of computer technologies supporting the processing and sharing of information. Both of these tendencies are also promoted by the integration with EU structures, particularly the ratification of the INSPIRE Directive in 2007 which aims to establish a legal framework for the creation of spatial infrastructure in Europe. It will allow institutions, including courts, to use remote-sensing sources, especially aerial photographs, more often. However, broader use of remote-sensing and cartographic sources in courts requires calling expert witnesses, who thanks to their expertise in the field of aerial photographs interpretation, help to obtain information of the degree of reliability relevant to the case. Therefore, experts assist the court but present their own opinion on the issue in question.
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna
 • Sąd Rejonowy w Zakopanem
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
References
 • Bladowski B., Gola A. (1988): Służebności gruntowe i osobiste. Prawo dla Każdego, Warszawa, Wydaw. Prawnicze.
 • Ciołkosz A., Miszalski J., Olędzki J.R. (1999): Interpretacja zdjęć lotniczych. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Czarnecki R. (1969): Powstanie, pozostanie w mocy, zmiana treści oraz wygaśnięcie służebności gruntowej i osobistej. „Palestra” (4), s. 30–45.
 • Ignatowicz J. (2000): Prawo rzeczowe. Warszawa, Wydawnictwa Prawnicze PWN.
 • Janeczko E. (1996): Zasiedzenie. Zielona Góra, Zachodnie Centrum Organizacji.
 • Jodłowski J., Rezich Z., Lapierre J., Misiuk-Jodłowska T. (1996): Postępowanie cywilne. Warszawa, Wydawnictwa Prawnicze PWN.
 • Rączkowski W. (2002): Archeologia lotnicza — metoda wobec teorii. Archeologia/Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu, t. 47, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Rudnicki S. (1998): Sąsiedztwo nieruchomości. Problematyka prawna. Kraków, „Zakamycze”.
 • Rudnicki S. (2007): Nabycie przez zasiedzenie. Warszawa, Wydawnictwo Prawnicze „LexisNexis”.
 • Rudnicki S. (2008): Własność nieruchomości. Warszawa, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 • Rudnicki S., Rudnicki G. (2009): Komentarz do Kodeksu cywilnego. Ks. 2, Własność i inne prawa rzeczowe. Wielkie Komentarze, Warszawa, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-23f6308f-0861-4b27-99f6-d94fb485e0dc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.