Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 63 | 1: Literatura Polska | 135-145

Article title

„Margines, ale…” Literatura współczesna w pracach Mariana Maciejewskiego

Title variants

EN
“Margin, but” Modern Literature in the Works by Marian Maciejewski

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule dokonano przeglądu odwołań do literatury współczesnej w pracach naukowych Mariana Maciejewskiego. Wskazano dwa rodzaje nawiązań. W publikacjach dotyczących romantyzmu zauważono wiele wskazań na kontynuację tej tradycji w literaturze współczesnej, zwłaszcza liryki lozańskiej (m.in. Cz. Miłosz, T. Różewicz, E. Bryll) i gawędy szlacheckiej (M. Wańkowicz, K. Brandys, A. Kijowski, M. Białoszewski i in.). Natomiast w pracach poświęconych zaproponowanej przez Maciejewskiego „interpretacji kerygmatycznej” zwrócono uwagę na większą frekwencję tekstów współczesnych, szczególnie poetyckich. Więcej miejsca poświęcono jedynemu opublikowanemu przez Badacza artykułowi, w całości dotyczącemu literatury XX wieku, tj. Kerygmatycznej interpretacji przesłania Pana Cogito.
In the article a review is done of references to modern literature in academic works by Marian Maciejewski. Two kinds of references are indicated. In publications concerning Romanticism many indications have been noticed to a continuation of this tradition in modern literature, especially of the Lausanne lyric (among others, works by Cz. Miłosz, T. Różewicz, E. Bryll) and of the gentleman's tale (M. Wańkowicz, K. Brandys, A. Kijowski, M. Białoszewski and others). On the other hand, in works devoted to the “kerygmatic interpretation” proposed by Maciejewski the reader's attention is drawn to a greater frequency of modern texts, especially poetical ones. More space is devoted to the only article published by the researcher, that is solely concerned with literature of the 20th century, namely, “Kerygmatic interpretation of Mr Cogito's Message”.

Contributors

 • Katedra Literatury Polskiej XX w. w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

References

 • Czajkowska A., Historia i „przedmiot tragiczny”. W kręgu pisarstwa Maurycego Mochnackiego, Zbigniewa Herberta i Pawła Jasienicy, Częstochowa 2006.
 • Czajkowska A., Romantyzm jako powinność. Lubelska szkoła badań nad literaturą polską 1. połowy XIX wieku, „Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska 8”, Słupsk 2010.
 • Czterdzieści i cztery studia ofiarowane profesorowi Marianowi Maciejewskiemu, red. D. Seweryn, W. Kaczmarek, A. Seweryn, Lublin 2008.
 • Garbol T., „Chrzest ziemi”. Sacrum w poezji Zbigniewa Herberta, Lublin 2006.
 • Inspiracje religijne w literaturze, red. A. Merdas RSCJ, Warszawa 1983.
 • Interpretacja kerygmatyczna. Doświadczenia – re-wizje – perpektywy, red. J. Borowski, E. Fiała, I. Piekarski, Lublin 2014.
 • Kostkiewiczowa T., „Wiersze późne” jako kategoria historycznoliteracka (Zarys problemu), [w:] Wobec romantyzmu. Studia i szkice ofiarowane Profesor Danucie Zamącińskiej-Paluchowskiej, red. M. Łukaszuk, M. Maciejewski, Lublin 2006.
 • Kuczera-Chachulska B., „Jak czytano i jak czytać polski romantyzm?”, czyli o koniecznym związku teraźniejszości z przeszłością w badaniach nad liryką (kilka uwag albo głos w dyskusji), „Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska 8”, Słupsk 2010.
 • Łukaszuk-Piekara M., „Wizje splątane z historiami”. Autobiografia liryczna poety, Lublin 2000.
 • Legeżyńska A., Gest pożegnania. Szkice o poetyckiej świadomości elegijno-ironicznej, Poznań 1999.
 • Maciejewski M., „ażeby ciało powróciło w słowo”. Próba kerygmatycznej interpretacji literatury, Lublin 1991.
 • Maciejewski M., Kerygmatyczna interpretacja Przesłania Pana Cogito, „Polonistyka” 1992, nr 7/8.
 • Maciejewski M., Poetyka. Gatunek – obraz. W kręgu poezji romantycznej, Wrocław 1977.
 • Maciejewski M., Wrzucony do bytu otchłani. Liryka lozańska i jej konteksty, posłowie: B. Kuczera-Chachulska, Lublin 2012.
 • Pisanie Białoszewskiego, red. M. Głowiński, Z. Łapiński, Warszawa 1993.
 • Polska liryka religijna, red. S. Sawicki, P. Nowaczyński, Lublin 1983.
 • Siwicka D., Surowe oko kerygmatu, „Teksty Drugie” 1992, nr 3.
 • Zamącińska D., Słynne – nieznane. Wiersze późne Mickiewicza, Słowackiego, Norwida, Lublin 1985.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-23f770cd-84ba-44d5-8e8b-a3ade49a0a3d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.