Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 25 | 27-35

Article title

Przepowiadanie apostolskie w tajemnicy objawienia Bożego

Content

Title variants

EN
The apostolic proclamation in the mystery of the revelation of God

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przepowiadanie, zarówno Chrystusa, jak i apostołów, stanowi kluczowy element objawienia Bożego. Sobór Watykański II w konstytucji Dei Verbum dokonał najpierw ścisłego połączenia wydarzeń i słów w tajemnicy objawienia Bożego, a potem dowartościował słowo wyjaśniające, którego szczególną formą jest przepowiadanie. Soborowa konstytucja skłania nas zatem do refleksji nad teologicznym znaczeniem „przepowiadania apostolskiego”, wychodząc przede wszystkim od jego specyfiki – „jedyności”, którą ukazuje i poniekąd kodyfikuje początek tego przepowiadania w czasach apostolskich, a następnie do określenia jego znaczenia w życiu Kościoła oraz wpływu „normatywnego” na wszelkie przepowiadanie w Kościele. Niniejszy artykuł proponuje kilka wstępnych uwag teologicznych odnośnie do przepowiadania apostolskiego, które w dalszej perspektywie pokazują także specyfikę i znaczenie wszelkiego przepowiadania w Kościele.
EN
The teaching of Christ and the Apostles is the key element of the revelation of God. Vatican II clearly connected the events and the words in the mystery of the revelation of God in the Dogmatic Constitution Dei Verbum, and later enhanced the importance of the explanatory word of which a proclamation is the special form. Therefore, the dogmatic constitution inspires us to reflect on the theological meaning of “the apostolic proclamation”. It begins in its specific “singular” character which points out and somehow codifies the beginning of the proclamation in the times of the Apostles. Then, it defines its meaning in the life of the Church and its “normative” influence on every proclamation within the Church. This article presents several introductory theological remarks that refer to the apostolic proclamation which, in the longer perspective, show the specific character and the meaning of the entire proclamation within the Church.

Contributors

 • Katedra Teologii Dogmatycznej, dziekan Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie (UPJPII)

References

 • Anton, Angel. „La comunidad creyente, portadora de la revelacion”. W: La palabra de Dios en la historia de los hombres. Comentario Temático a la Conctitutión „Dei Verbum” del Vaticano II sobre la Divina Revelación, ed. Luis Alonso Schökel, Antonio Maria Artola, 285–330. Bilbao: Universidad de Deusto, Editiones Mensajero, 1991.
 • Balthasar, Hans Urs von. Chwała. Estetyka teologiczna. T. 1. Kontemplacja postaci. Tłum. E. Marszał, J. Zakrzewski, Kraków: Wydawnictwo WAM, 2008.
 • Gherardini, Brunnero. La parola di Dio nella teologia di Karl Barth, Roma: Editrice Studium, 1955.
 • Grelot, Pierre, Regole e tradizioni del cristianesimo promitivo, Caasale Monferrato: Edizioni Piemme, 1998.
 • Katechizm Kościoła Katolickiego. Poznań: Wydawnictwo Pallottinum, 2002.
 • Królikowski, Janusz. Powołanie, konsekracja i posłanie. Z teologii świętego kapłaństwa. Ministerium Expositionis, 4. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2017.
 • La palabra de Dios en la historia de los hombres. Comentario Temático a la Conctitutión „Dei Verbum” del Vaticano II sobre la Divina Revelación, ed. Luis Alonso Schökel, Antonio Maria Artola. Bilbao: Universidad de Deusto, Editiones Mensajero, 1991.
 • Latourelle, René. „La Révélation comme dialogue dans l’Ecclesiam suam”. Gregorianum 46 (1965): 834–839.
 • Lubac, Henri de. Słowo Boga w historii człowieka. Tłum. B. Czarnowska. Kraków: Wydawnictwo WAM, 1997.
 • O’Collins, Gerard. Chrystologia. Jezus Chrystus w ujęciu biblijnym, historycznym i systematycznym. Tłum. K. Franek, K. Chrzanowska. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008.
 • Paweł VI. „Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym «Dei Verbum»”. W: Sobór Watykański II. Konstytucje – Dekrety – Deklaracje, 350–363. Poznań: Pallottinum, 2002.
 • Penna, Romano. Paolo e la Chiesa di Roma. Brescia: Paideia Editrice, 2009.
 • Peterson, Erick. Theologische Traktate. Bd. 1. Ausgewählte Schriften. Würzburg: Echter Verlag, 1994.
 • Ratzinger, Joseph, Heinz Schürmann, Hans Urs von Balthasar. Prinzipien Christlicher Moral. Einsiedeln: Johannes Verlag, 1975.
 • Sabugal, Santos. Credo. La fede della Chiesa. Il simbolo della fede: storia e interpretazione. Città del Vaticano: Libreria Eitrice Vaticana, 2009.
 • Schlier, Heinrich. Wort Gottes. Eine neutestamentliche Besinnung. Würzburg: Werkbund Verlag, 1958.
 • Schlier, Heinrich. Grundzüge einer paulinischen Theologie. Leipzig: St. Benno Verlag, 1981.
 • Semmelroth, Otto. Wirkendes Wort. Theologie der Verkündigung. Frankfurt am Main: Knecht Verlag, 1962.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-23f7fedb-4502-4ccb-9896-be149d922c67
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.