PL EN


2019 | 2 | 109-117
Article title

Procesy dezintegracji w gospodarce światowej – aspekty ekonomiczne i polityczne

Content
Title variants
PL
The Disintegration Processes in the World Economy – Economic and Political Aspects
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Proces dezintegracji, prowadząc do załamania międzynarodowych powiązań handlowych i produkcyjnych, niesie ze sobą obniżenie efektywności gospodarowania przejawiające się w spadku PKB, spowolnieniu przemian technologicznych, zakłóceniach równowagi wewnętrznej i zewnętrznej, obniżeniu międzynarodowej konkurencyjności gospodarki, a w efekcie spadku dobrobytu. Celem artykułu jest określenie istoty dezintegracji gospodarczej w świetle teorii ekonomii międzynarodowej oraz wybranych doświadczeń dezintegracyjnych, mając na uwadze płynące stąd wnioski dla potencjalnych procesów tego typu, jakie mogą zajść w przyszłości. W artykule, na tle teoretycznych rozważań dotyczących dezintegracji, wyodrębniono trzy jej modele mające odniesienie do współczesnej gospodarki światowej – model rozpadu ugrupowania integracyjnego z przyczyn politycznych (przykład RWPG); model gradualnej dezintegracji rozpatrywany w kontekście procesów transformacji rynkowej (podział Czechosłowacji); model wyjścia z ugrupowania integracyjnego analizowany w kontekście implikacji dla współpracy europejskiej oraz gospodarki światowej (brexit).
EN
The process of disintegration, leading to the collapse of international trade and production ties, brings with it a decrease in economic efficiency as manifested in a decrease in GDP, a slowdown in technological changes, internal and external imbalances, a decrease in international competitiveness of the economy and, as a result, a decrease in wellfare. The aim of the article is to define the essence of economic disintegration in the light of the theory of international economics and selected disintegration experiences, bearing in mind the outcomes for potential future such processes. In the paper, against the background of theoretical considerations concerning disintegration, three models of disintegration are distinguished, which are related to the modern world economy – the model of a disintegration caused by political reasons (example of the CMEA); the model of gradual disintegration presented in the context of market transformation processes (the split of Czechoslovakia); the exit from an integration grouping model, considered in the context of implications for European cooperation and the world economy (Brexit).
Contributors
  • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-23f9574d-229a-4d9c-8fa5-b428fa1b77ea
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.