PL EN


2015 | 5 (784) | 122-131
Article title

Brak winy członka zarządu w świetle art.299 K.s.h

Authors
Title variants
EN
No Fault of the Board Member in the Light of Polish Law.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zgodnie z treścią art. 299 §1 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okazała się bezskuteczna członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Członek zarządu może jednak uwolnić się od wskazanej wyżej odpowiedzialności, jeżeli udowodni jedną z okoliczności, o których mowa w art. 299 §2 Kodeksu spółek handlowych. Do okoliczności tych należą: - zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania układowego we właściwym czasie; - brak winy członka zarządu w niezgłoszeniu wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęciu postępowania układowego; - brak szkody wierzyciela pomimo niezgłoszenia wniosków o ogłoszenie upadłości albo wszczęcie postępowania układowego. Skuteczne powoływanie się na brak winy członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością możliwe jest tylko wówczas, gdy dochowuje on należytej staranności. Ocena w tym zakresie winna uwzględniać przede wszystkim treść art. 293 §2 Kodeksu spółek handlowych i wskazany tam zawodowy charakter działalności.
EN
According to the article 299 of the Commercial Companies Code, if the enforcement against the company proved ineffective, board members are jointly liable for its obligations. A member of the Board may, however, be free from liability indicated above, if one proves one of the circumstances included in the article 299 of the Commercial Comapnies Code. These circumstances include: - submission of a bankruptcy or composition proceedings in a timely manner ; - a board member’s lack of guilt in failure to register a bankruptcy and failure to start composition proceedings; - no damage of the creditor despite the failure to register a bankruptcy and failure to initiate composition proceedings. An effective reference of a limited liability company member’s lack of guilt is possible only when a member exercises due care. Assessment in this area should focus mainly on the article 299 of the Commercial Companies Code and indicated there the professional nature of the business.
Contributors
author
  • dr Ewa Jasiuk, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2408c96f-41e5-470f-965a-b56ae21877d0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.