PL EN


2014 | 17 | 123-132
Article title

Dobro – Prawda – Piękno w sztuce naszego czasu

Authors
Content
Title variants
EN
Good – Truth – Beauty in the Contemporary Art
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W obiegowym znaczeniu zdolności i talent są dla artysty czymś naturalnym i oczywistym. Tymczasem na sukces artystyczny, choćby najmniejszy, składa się oprócz nieuchwytnego talentu także praca. Praca wytężona, systematyczna i bezinteresowna. Ta bezinteresowność w sztuce jest podstawą wszelkiej twórczej działalności. Każde dzieło sztuki, malarskie, rzeźbiarskie, muzyczne czy literackie (poezja) jest w pewnym sensie wyzwoleniem osobowości. Sztuka jest obszarem uczuć – jest emocją, która dba o dobrą i właściwą formę. Sztuka powinna poprzez swoją jakość kształcić, uspokajać, ale również niepokoić, zmuszać odbiorcę do refleksji i zamyślenia, także nad własnym życiem. Ważne aby człowiek wykształcony był również ukształtowany poprzez sztukę, filozofię, religię a nawet politykę. Historia dowodzi trwałej wartości klasycznych rzeźb i świątyń greckich. Nie jest też konieczne, aby wszystkie wartości były w równym stopniu obiektywne czy subiektywne. Sztuka w Polsce przeobrażała się i zmieniała w zależności od epoki. Inna była w XV wieku, inna podczas zaborów, w okresie międzywojennym, a jeszcze inna w stanie wojennym (1981–1983) oraz po odzyskaniu niepodległości po roku 1989. Minęło wiele lat, a wychowanie przez sztukę w naszym szkolnictwie nie uległo żadnej poprawie. Zamiast nauki o sztuce panuje wątpliwość czy w ogóle warto się tym zajmować? Agresja natomiast coraz bardziej rozprzestrzenia się, nie tylko na ulicy, ale także w szkołach, choć nauczyciele czasem nie chcą tego zauważać. Aby przywrócić właściwą kolej rzeczy i hierarchię wartości, sztuka jest nam w tym bardzo potrzebna.
EN
It is a common assumption that for an artist abilities and talent are something natural and obvious. However, what contributes to an artistic success, even the smallest one, apart from intangible talent is also work. This kind of work is painstaking, systematic and selfless. This selflessness in art is the basis of any artistic activity. Every work of art, painting, sculpture, music or literature (poetry) is, in a sense, the liberation of personality. Art is the realm of emotions – it is an emotion, which cares about its good and proper form. Art should, through its quality, educate, pacify but, at the same time, disturb, it should make us think and ponder on our lives as well. It is significant that an educated man should also be shaped through art, philosophy, religion and even politics. History proves the permanent value of classic sculpture and Greek temples. It is not necessary for all values to be equally either objective or subjective. Art in Poland transformed itself and changed depending on the era. It was different in the 15th century, different during the partitions, in the interwar period and different during the Martial Law (1981–1983) as well as after Poland regained independence after 1989. Although many years have passed, education through art in our educational system has not improved. Instead of teaching art, doubts are raised whether it is worth dealing with art at school at all. On the other hand, aggression is spreading on a greater scale, not only in the street but also at schools, yet sometimes many teachers fail to notice that. To restore the proper order of things as well as the hierarchy of values art is indispensable.
Keywords
EN
beauty   truth   good   contemplation   form   content   value   artist   art  
Year
Volume
17
Pages
123-132
Physical description
Dates
published
2014-12-28
Contributors
  • Akademia Ignatianum w Krakowie
References
  • Jan Paweł II, List do artystów, Drukarnia Watykańska, Watykan 1999.
  • Matusewicz C., Humor, dowcip, wychowanie. Analiza psychospołeczna, „Nasza Księgarnia”, Warszawa 1976.
  • Pascal B., Myśli, przeł. T. Żeliński (Boy), PAX, Warszawa 1953.
  • Read H., Sens sztuki, przeł. K. Tarnowska, PWN, Warszawa 1965.
  • Reale G., Utrata poczucia formy. Platon i ontologiczny wymiar piękna, przeł. J. Merecki, „Ethos” 1997, nr 4(40).
  • Sochoń J., Mój dom, mój bliźni, moja Ojczyzna… Zapiski wiary, „Ethos” 1997, nr 4(40).
  • Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. 3: Filozofia XIX wieku i współczesna, PWN, Warszawa 1958.
  • Tatarkiewicz W., Parerga, PWN, Warszawa 1978.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-4898
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-240b866a-6005-4a5e-bfcf-d9e43eaa2cfd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.