PL EN


2020 | vol. 64, nr 4 | 75-100
Article title

The convergence or divergence of labour resources in Poland?

Content
Title variants
PL
Konwergencja czy dywergencja zasobów pracy w Polsce?
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Eurostat’s projections indicate that by 2050 Poland will see a significant reduction in and ageing of its labour resources. The country is experiencing a strong polarization of demographic phenomena and disproportions in population structure. The goal of the study was to determine whether Poland’s labour resources are undergoing convergence or divergence. The occurrence of beta, sigma and gamma-convergence in the country’s individual provinces (voivodeships) in the period 2012-2018 was verified. Three models were created (working age population ratio, young-age dependency ratio and old-age dependency ratio). The results indicate the occurrence of absolute (unconditional) beta-convergence of the variables that characterise labour resources. No unambiguous confirmation of sigma-convergence, i.e. a significant reduction in the diversification of the provinces in terms of the studied variables, was obtained. Similarly, the occurrence of gamma-convergence, i.e. a significant change in the positions of the provinces in terms of labour resources, was not unambiguously confirmed.
PL
Prognozy Eurostatu wskazują, że do 2050 r. Polska doświadczy znacznego ubytku zasobów pracy oraz ich starzenia się. W kraju widoczna jest silna polaryzacja zjawisk demograficznych i dysproporcje w strukturze ludności. Celem badania było ustalenie, czy występuje wewnętrzna konwergencja czy dywergencja zasobów pracy w Polsce. Weryfikowano występowanie konwergencji beta, sigma i gamma w województwach w latach 2012-2018. Zbudowano modele dla 3 zmiennych (udział osób w wieku produkcyjnym, obciążenie ludnością w wieku przedprodukcyjnym i obciążenie ludnością w wieku poprodukcyjnym). Wyniki wskazują, że wystąpiła beta-konwergencja absolutna zmiennych charakteryzujących zasoby pracy. Jednoznacznie nie potwierdzono sigma-konwergencji, tj. istotnego zmniejszania się zróżnicowania województw pod względem badanych zmiennych. Również nie potwierdzono w sposób jednoznaczny występowania konwergencji typu gamma, czyli istotnej zmiany pozycji województw pod względem zasobów pracy.
References
 • Aczel, A. D., and Sounderpandian, J. (2018). Statystyka w zarządzaniu [Management statistics]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Baer-Nawrocka, A., and Markiewicz, N. (2012). Procesy konwergencji/dywergencji w zakresie wydajności pracy w rolnictwie Unii Europejskiej – analiza regionalna [Convergence/divergence processes in work productivity in European Union agriculture – a regional analysis]. Journal of Agrobusiness and Rural Development, 3(25), 13-23.
 • Barro, R. J., and Sala-i-Martin, X. (1992). Convergence. Journal of Political Economy, (100), 223-251.
 • Batóg J., Batóg B., Mojsiewicz M., and Rozkrut M. (2016). Wsparcie monitorowania i prognozowania rynku pracy przez statystykę publiczną [Support for labour market monitoring and forecasting by public statistics]. Wiadomości Statystyczne, (1), 12-26.
 • Bernardelli, M., Próchniak, M., and Witkowski, B. (2017). Konwergencja dochodowa: mocne i słabe strony istniejących podejść [Income convergence: strengths and weaknesses of existing approaches]. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace, 3(31), 71-86.
 • Boyle, G. E., and McCarthy, T. G. (1997). Simple measure of β-convergence. Oxford Bulletin Economics and Statistics, (59), 257-264.
 • ESPON. (2014). ET2050 Territorial Scenarios and Visions for Europe. The ESPON 2013 Programme, Applied Research Project 2013/1/19. Retrieved February 20, 2020 from https://www.espon.eu/sites/default/files/attachments/ET2050_FR-02_Main_Report.pdf
 • European Centre for the Development of Vocational Training [CEDEFOP]. (2010). Skills supply and demand in Europe. Medium-term forecast up to 2020. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Retrieved December 12, 2019 from https://www.cedefop.europa.eu/files/3052_en.pdf
 • European Commission (DG ECFIN) and Economic Policy Committee (Ageing Working Group). (2015). The 2015 ageing report: economic and budgetary projections for the 28 EU member states (2013-2060). European Economy, 3.
 • Eurostat. (2019). Population projections. Retrieved January 20, 2020 from https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
 • Folfas, P. (2016). Income absolute beta-convergence of NUTS 3 level regions in new EU member states before and during a crisis. Folia Oeconomica Stetinensia, (16), 151-162. DOI: 10.1515/foli-2016-0031
 • Friedman, M. (1992). Do old fallacies ever die? Journal of Economic Literature, (30), 2129-2132.
 • Furceri, D. (2005). β and σ-convergence: A mathematical relation of causality. Economics Letters, (89), 212-215.
 • Gawrycka, M., and Szymczak, A. (2010). Przestrzenne zróżnicowanie rynków pracy z punktu widzenia popytu na pracę [Spatial diversity of labour markets from the perspective of demand for labour]. Współczesna Ekonomia, (1), 47-58.
 • Główny Urząd Statystyczny [Central Statistical Office, GUS]. 2020. Bank Danych Lokalnych [Local Data Bank]. Retrieved January 29 2020 from https://bdl.stat.gov.pl/BDL
 • Guzikowski, M. (2016). Wpływ zmian demograficznych na regionalne rynki pracy w Polsce [Impact of demographic changes on Poland’s regional labour markets]. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (276), 121-136.
 • Hrynkiewicz, J., Witkowski, J., and Potrykowska A. (eds.), Sytuacja demograficzna Polski jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej [Poland’s demographic situation as a challenge to social and economic policies]. Warszawa: The Government Population Council.
 • Janicka, A., Kaczmarczyk, P., and Anacka, M. (2015). Zmiany zasobów pracy i ich ekonomiczne konsekwencje oraz inne ekonomiczne konsekwencje starzenia się populacji [Changes in labour resources, their economic implications and other economic consequences of the ageing of the population]. Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytet Warszawski.
 • Jordá, V., and Sarabia, J. (2015). International convergence in well-being indicators. Social Indicators Research: An International and Interdisciplinary Journal for Quality-of-Life Measurement. Springer, (120), 1-27.
 • Kiczek, M. (2015). Analiza konwergencji rozwoju gmin województwa podkarpackiego [Analysis of convergence of the development of communes in Podkarpackie Province]. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, (XVI/3), 162171.
 • Kołodziejczyk, D. (2014). Lokalny rozwój gospodarczy w Polsce. Konwergencja czy dywergencja? [Local economic development in Poland. Convergence or divergence?], Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Roczniki Naukowe, XVI(2), 135-141.
 • Kosmalski, R. (2016). Konwergencja gospodarcza w Polsce w ujęciu sektorowym [Economic convergence in Poland by sector]. Wiadomości Statystyczne, (2), 47-61.
 • Kotowska, E. (ed.). (1999). Przemiany demograficzne w Polsce w latach 90. w świetle koncepcji drugiego przejścia demograficznego [Demographic transformations in Poland in the 1990s in light of the second demographic transition concept]. Warszawa: SGH.
 • Kowerski, M., and Bielak, J. (2019). Convergence of the standard of living in Polish NUTS2 region. Barometr Regionalny, 17(1), 15-29.
 • Król, M. (2016). Demograficzne uwarunkowania wydłużania aktywności zawodowej [Demographic conditions for extending activity in the labour market]. Zeszyty Naukowe Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 12(960), 71-88. DOI: 10.15678/ZNUEK.2016.0960.1205
 • Kryńska, E., Suchecka, J., and Suchecki, B. (1998). Prognoza podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010 [Forecasts of labour supply and demand for Poland until 2010]. Warszawa: Institute of Labour and Social Affairs.
 • Kudrycka, I. (2014). Analiza konwergencji rozwoju regionalnego w Polsce w latach 2001-2012 [Analysis of convergence of Poland’s regional development in the years 2001-2012]. Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, 6(308), 51-66.
 • Kupiszewska, D., and Kupiszewski, M. (2014). Demographic Tren ds and Scenarios. Final Report. ET2050 Territorial Scenarios and Visions for Europe. The ESPON 2013 Programme, Applied Research Project 2013/1/19. Retrieved 20 Feb, 2020 from https://www.espon.eu/sites/default/files/attachments/ET2050_FR-03_Volume_2_-_Demographic_Trends_and_Scenarios.pdf
 • Kusideł, E. (2013a). Konwergencja gospodarcza w Polsce i jej znaczenie w osiąganiu celów polityki spójności [Economic convergence in Poland and its significance for achieving the goals of the cohesion policy]. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Kusideł, E. (2013b). Konwergencja wojewódzkich wskaźników ładu społecznego [Convergence of the provincial indicators of social order]. Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, (293), 123-130.
 • Kusideł, E., and Gajdos, A. (2016). Wpływ zmian w strukturze pracujących na konwergencję kapitału ludzkiego w Polsce i Europie [Impact of changes in the structure of the working people on the convergence of human capital in Poland]. Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, (321), 71-88.
 • Magda, I., Baran, J., Lis, M., and Miazga, A. (2014). Podaż pracy wobec starzenia się ludności [Labour supply and population ageing]. In Lewandowski. P. and Magda, I. (eds.). Zatrudnienie w Polsce 2013. Praca w dobie przemian strukturalnych [Employment in Poland in 2013. Work during structural transformations]. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
 • Marelli, E. (2007). Specialisation and convergence of European regions. The European Journal of Comparative Economics, (4), 149-178.
 • Mazumdar, K. (2002). A note on cross-country divergence in standard of living. Applied Economics Letters, 9(2), 87-9. Doi: 10.1080/13504850110049388
 • Misiak, T., Tokarski, T., and Włodarczyk, R. W. (2011). Konwergencja czy dywergencja polskich rynków pracy? [Convergence or divergence of Polish labour markets?]. Gospodarka Narodowa, 7-8 (239-240), 47-69.
 • Mroczek, K. (2015). Zróżnicowanie podstawowych zmiennych makroekonomicznych w polskich województwach na tle regionów Unii Europejskiej [Diversity of basic macroeconomic variables in Polish provinces against European Union regions]. In M. Trojak, Regionalne zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego Polski [Regional diversity of Poland’s economic development]. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 29-64.
 • Müller-Frączek, I., Muszyńska, J., and Pietrzak, M.B. (2013). Analiza procesu konwergencji wydatków na żywność gospodarstw domowych w Polsce [Analysis of the convergence of spending on groceries by Polish households]. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, (293), 63-73.
 • Muszyńska, J., and Müller-Frączek, I. (2014). Analiza konwergencji poziomu życia w Polsce [Analysis of convergence of the standard of living in Poland]. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, (308), 121-138.
 • Pastuszka, S., and Skrzypek, J. (2017). Konwergencja czy dywergencja regionów włoskich [Convergence or divergence of the Italian regions]. Gospodarka Narodowa, 2(288), 101-130.
 • Plümper, T., and Schneider, C. J. (2009). The analysis of policy convergence, or: how to chase a black cat in a dark room. Journal of European Public Policy, (16), 990-1011.
 • Quah, D.T. (1993). Galton’s fallacy and tests of the convergence hypothesis. Scandinavian Journal of Economics, (95), 427-443.
 • Rosner, A., and Stanny, M. (2008). Demograficzne aspekty zasobów pracy w Polsce do 2030 r. [Demographic aspects of labour resources in Poland by 2030]. Polityka Społeczna, 1.
 • Sala-i-Martin, X. (1996). The classical approach to convergence. Economic Journal, (106), 1019-1036.
 • Strzelecki, P. (2012). Czy Polska jest skazana na spadek podaży pracy w przyszłości? – wyniki analizy wrażliwości założeń prognoz długookresowych [Does Poland have to face a falling labour supply in the future? – results of an analysis of sensitivity of assumptions of long-term projections]. Zeszyty Naukowe ISiD, 24.
 • Śleszyński, P. (2018). Mapa przestrzennego zróżnicowania współczesnych procesów demograficznych w Polsce [Map of spatial diversity of contemporary demographic processes in Poland]. In J. Hrynkiewicz, J. Witkowski, A. Potrykowska (eds.), Sytuacja demograficzna Polski jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej (p. 84-108). Warszawa: The Government Population Council.
 • Tyrowicz, J., and Wójcik, P. (2007). Konwergencja bezrobocia w Polsce w latach 1999-2006 [Convergence of unemployment in Poland in the years 1999-2006]. Gospodarka Narodowa, (10), 1-20.
 • Wojewódzka-Wiewórska, A., and Dudek, H. (2016). Dynamics of rural areas development in Poland – convergence analysis. Research for Rural Development, (2), 99-105.
 • Wójcik, P. (2008). Dywergencja czy konwergencja: dynamika rozwoju polskich regionów [Divergence or convergence: dynamism of development of the Polish regions]. Studia Regionalne i Lokalne, 2(32), 41-60.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2410bb8a-39bc-4841-ab04-ddebe36ff32a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.