PL EN


2012 | 2 | 64-69
Article title

Kierunki wsparcia rozwoju ekonomii społecznej

Content
Title variants
EN
Directions of Support Social Economy Development
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł traktuje o planowanych kierunkach wsparcia rozwoju ekonomii społecznej, w aspekcie strategicznym, prawnym, finansowym i edukacyjnym, które znajdą odzwierciedlenie m.in. w wybranych zintegrowanych strategiach rozwoju kraju, projekcie Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, projekcie ustawy o przedsiębiorstwie i przedsiębiorczości społecznej. Stanowi także przegląd aktualnie podejmowanych działań w tym obszarze, w tym prac Zespołu ds.rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej, wdrożenia pilotażu funduszu pożyczkowego dla przedsiębiorstw społecznych, budowania infrastruktury wsparcia podmiotów ekonomii społecznej, m.in. poprzez wdrożenie Systemu akredytacji i standardów działania instytucji wsparcia ekonomii społecznej AKSES, kreowania "marki" ekonomii społecznej. (abstrakt oryginalny)
EN
The article deals with planned directions of social economy support in the strategic, financial and educational aspects that are reflected i.e. in selected integrated strategies of national development, the project of National Plan for Social Economy Development and in the bill on social firm and social entrepreneurship. It is also a review of presently taken actions in this area, including the works of Task Force for System Solutions in the Scope of Social Economy, introduction of loan fund for social firms, developing infrastructure supporting social economy entities, through the introduction of the System of credentials and standards for institutions supporting social economy AKSES and creating the brand for social economy. (original abstract)
Contributors
  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2411eed4-96b9-4a39-8acb-b669175aa5dd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.