PL EN


2018 | 1/2018 | 149-158
Article title

Rola dystansu interpersonalnego w wyborze form adresatywnych

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki badania, którego celem była ocena roli dystansu interpersonalnego przy użyciu form adresatywnych w tekstach literackich. Do realizacji tego celu wykorzystano podział form adresatywnych na formy nominalne i pronominalne, reguły tworzenia form adresatywnych, zaproponowane przez E. Tomiczka, oraz teorię dystansów personalnych E. Halla. Analizę przeprowadzono na fragmencie tekstu Andrzeja Trzebińskiego. Okazało się, że dystans interpersonalny ma wpływ na wybór formy adresatywnej przez zmniejszanie lub poszerzanie dystansu. Określone wydarzenie twarzyszy procesowi zmiany dystansu interpersonalnego. Analiza fragmentu tekstu wskazuje na potrzebę kontynuowania badań nad formami adresatywnymi.
EN
This article presents the results of the study, the purpose of which was to assess the decisive role of interpersonal distance using addressable forms in literary texts. To achieve this goal the division of forms of address into nominal and pronominal forms was used, rules for creating forms of address, proposed by E. Tomiczek and the theory of personal distance proposed by E. Hall. The analysis was carried out on a fragment of Andrzej Trzebiński's text. It turned out that the interpersonal distance influences the selection of the forms of address by reducing or expanding the distance. It is accompanied by the process of changing the interpersonal distance specified event. Analysis of the text fragment provided sufficient evidence of the necessity of continuing research on forms of address.
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • Austin, J.L. (1993). Jak działać słowami W: J. L. Austin. Mówienie i poznawanie: rozprawy i wykłady. Warszawa: PWN.
 • Ciszewska, M., Wąsowska, A. (2012). „Znaczenie dystansu w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw”. W: Management and Business Administration, 6. (119).
 • Grice, P.H. (1979). Logik und Konversation. W: Meggle, G. (red.). Handlung, Kommunikation, Bedeutung. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
 • Hall, E. (2001). Ukryty wymiar. Warszawa: Muza S.A.
 • Halliday, M.A.K. (1978). Language as a social semiotics: The social interpretation of language and meaning. London: Edward Arnold.
 • Hymes, D. (1962). The ethnography of speaking. W: T. Gladwin i W. Sturterant (red.). Anthropology and human behavior. Washington, D.C.: Anthropological society of Washington.
 • Kostro, M. (2013). „Formy adresatywne jako środek jawnej i ukrytej deprecjacji kobiet polityków w polskim dyskursie polityczno-medialnym”. W: Tekst i dyskurs – text und diskurs, nr 6.
 • Lakoff, R. (1973). The Logic of Politeness; or Minding your P’s and Q’s. W: C. Corum, T. Cedric Smith-Stark, & A. Weiser (red.). Papers from the Ninth Regional Meeting of the Chicago Linguistic Society. Chicago: Chicago Linguistic Society
 • Malinowski, B. (1923). The Problem of the Meaning in Primitive Languages. W: C.K. Ogden, I.A. Richards (red.). The meaning of the meaning. A study of the influence of language and of the science of symbolism. New York et al.: Harcourt Brace & Comp. Inc.
 • Searle, J.R. (1987). Czynności mowy. Rozważania z filozofii języka. Warszawa: IWPW.
 • Szwed, R. (2006). Społeczne i przestrzenne uwarunkowania dystansu etnicznego. W: J. Wątroba (red.). Statystyka i data mining w badaniach naukowych. Kraków: StatSoft Polska Sp.zo.o.
 • Tomiczek, E. (1983). System adresatywny współczesnego języka polskiego i niemieckiego. Socjolingwistyczne studium konfrontatywne. Wrocław: WUW.
 • Trzebiński, A. (1970). Aby podnieść różę.... Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2417453f-f814-444e-8d05-ad1698431f0c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.