PL EN


2019 | 18 | 31-56
Article title

Kompetentny nauczyciel szkoły zawodowej to…?

Authors
Content
Title variants
EN
Who is a competent teacher of vocational school…?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto rozważania dotyczące nauczyciela szkoły zawodowej ze zwróceniem szczególnej uwagi na specyfikę jego pracy oraz kompetencje zawodowe. Przedmiotem owych rozważań uczyniono głównie kompetencje ogólne i zawodowe, jakie powinni posiadać nauczyciele teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu pracujący we współczesnej szkole zawodowej.
EN
This article considers vocational school teachers, with particular attention to the specificity of their work and professional competences. The subject of these considerations is mainly connected to general and professional competences which the teachers of theoretical vocational subjects and vocational training teachers working in a modern vocational school should have.
Year
Issue
18
Pages
31-56
Physical description
Contributors
 • Politechnika Koszalińska
References
 • Barnett R., The Limits of Competence: Higher Education, Society for Research in Higher Education and Open University, Press 1994.
 • Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Scholar, Warszawa 2002.
 • Bałachowicz J., Edukacja dziecka w okresie przemian kulturowych, [w:] I. Uszyńska-Jarmoc, M. Bilewicz (red.), Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży. Teoria i badania, Żak, Warszawa 2015.
 • Bogaj A., Kształcenie ogólne w szkołach zawodowych, [w:] S.M. Kwiatkowski (red.), Nowe uwarunkowania edukacji szkolnej, IBE, Warszawa 1998.
 • Brzychcy W., Kompetencje nauczyciela przedmiotów zawodowych, [w:] E. Przygońska (red.), Nauczyciel. Rozwój zawodowy i kompetencje, Adam Marszałek, Toruń 2014.
 • Czerepaniak-Walczak M., Poszukiwania dróg przemian świadomości nauczycieli (w zakresie reformowania edukacji), „Studia Pedagogiczne” 2010, t. LXIII.
 • Dąbrowska E.T., Nauczyciel jaki jest?, TWP WSP, Warszawa 1999.
 • Denek K., Aksjologiczne aspekty edukacji szkolnej, Adam Marszałek, Toruń 1999.
 • Denek K., O nowy kształt edukacji, Adam Marszałek, Toruń 1998.
 • Dunaj B., Współczesny słownik języka polskiego, Langenscheidt, Warszawa 2007.
 • Dylak S., Wizualizacja w kształceniu nauczycieli, UAM, Poznań 1993.
 • Elliot J., School effectiveness research and its critics: Alternative visions of schooling, “Cambridge Journal of Education” 1996, no. 2.
 • Filipowicz G., Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, PWE, Warszawa 2004.
 • Górowska-Fells M., Płatos B., Rybińska A., Kompetencje kluczowe uczniów w międzynarodowych raportach i badaniach, [w:] S.M. Kwiatkowski (red.), Kompetencje przyszłości, FRSE, Warszawa 2018.
 • Hamer H., Klucz do efektywnego nauczania. Poradnik dla nauczycieli, Veda, Warszawa 1994.
 • Hargreaves A., Development and desire: A Postmodern Perspective, [in:] T. Guskey, M. Huberman (eds.), Professional development in Education: New Paradigms and Practices, Teachers College Press, New York 1995.
 • Key Competences. A developing concept in general compulsory education (Kompetencje kluczowe. Realizacja koncepcji na poziomie szkolnictwa obowiązkowego), Bruksela/Warszawa: Europejskie Biuro Eurydice/Fundacja rozwoju Systemu Edukacji, Eurydice 2002.
 • Klus-Stańska D., Dokąd zmierza polska szkoła?, Żak, Warszawa 2008.
 • Klus-Stańska D., Konstruowanie wiedzy w szkole, UWM, Olsztyn 2000.
 • Kohn M.N., Kottkamp R.B., The Missing Voice Education, Albany SUNY 1993.
 • Kompetencje przyszłości, S.M. Kwiatkowski (red.), FRSE, Warszawa 2018.
 • Królikowska A., Topij-Stempińska B., Wizerunek nauczyciela we współczesnym społeczeństwie polskim, „Edukacja Elementarna” 2014, nr 1.
 • Kwaśnica R., Wprowadzenie do myślenia. O wspomaganiu nauczycieli rozwoju, Wrocławska Ofic. Naucz., Wrocław 1994.
 • Kwiatkowski S.M., Kompetencje przyszłości, [w:] S.M. Kwiatkowski (red.), Kompetencje przyszłości, FRSE, Warszawa 2018.
 • Kwiatkowski S.M., Oczekiwania społeczne wobec nauczycieli – w kierunku szlachetnej utopii, [w:] B. Muchacka, M. Szymański (red.), Nauczyciel w świecie współczesnym, Impuls, Kraków 2008.
 • Kwiatkowski S.M., Od kompetencji do zintegrowanego systemu kwalifikacji, „Ruch Pedagogiczny” 2014, nr 4.
 • Kwiatkowski S.M., Wiedza ukryta – istotny element kwalifikacji i kompetencji pracowników, [w:] S. Borkowska (red.), Przyszłość pracy w XXI wieku, IPiSS, Warszawa 2004.
 • Kwiatkowski S.M., Współczesne cele kształcenia zawodowego, [w:] U. Jeruszka (red.), Unowocześnianie metod i form kształcenia zawodowego w Polsce, IPiSS, Warszawa 2012.
 • Le Boterf G., Construire les competences individuelles et collectives, Editions d’Organisation, Paris 2000.
 • Lewowicki T., Dylematy aksjologii i teleologii społecznej (i edukacyjnej) a kompetencje zawodowe nauczycieli, [w:] J.M. Ochmański (red.), Nowe koncepcje pedagogiczno-psychologicznego kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych, UMCS, Lublin 1993.
 • Milerski B., B. Śliwerski (red.), Leksykon pedagogiki, PWN, Warszawa 2000.
 • Nowacki T.W., O kwalifikacjach prawie wszystko, ODN, Warszawa 1999.
 • Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Żak, Warszawa 1996.
 • Perrenoud Ph., Construire des competences des l’ecole, ESF (3e ed.), Paris 2000.
 • Pilch T. (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Żak, Warszawa 2012.
 • Pruch J., Pedeutologia, [w:] B. Śliwerski (red.), Pedagogika, GWP, t. 2, Gdańsk 2006.
 • Rabczuk W., O potrzebie kształtowania kompetencji międzykulturowych (nauczycieli, uczniów), [w:] K. Żegnałek (red.), Kompetencje współczesnego nauczyciela, WSP TWP, Warszawa 2008.
 • Sielatyński M., Kompetencje nauczyciela w Unii Europejskiej, Internetowy Magazyn CODN, Warszawa 2005, nr 3.
 • Sikorski M., Rozważania o kwalifikacjach pedagogicznych nauczycieli, [w:] K. Żegnałek (red.), Kompetencje współczesnego nauczyciela, WSP TWP, Warszawa 2008.
 • Sławiński S. (red.), Słownik podstawowych terminów dotyczących Krajowego Systemu Kwalifikacji, IBE, Warszawa 2013.
 • Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów, J. Bralczyk (red.), PWN, Warszawa 2005.
 • Słownik języka polskiego, M. Szymczak (red.), PWN, Warszawa 1981.
 • Strykowski W., Kompetencje współczesnego nauczyciela, „Neodidagmata” nr 27/28, Poznań 2005.
 • Taraszkiewicz M., Jak uczyć jeszcze lepiej. Szkoła pełna ludzi, ARKA, Poznań 2001.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2419a215-db2a-46c2-93c9-b1107f6e009c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.