PL EN


2008 | 4 | 1 Prawo | 185-200
Article title

Strona przedmiotowa przestępstwa zabójstwa

Title variants
EN
Aspect of the offence of murder as to the deed
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
A murder can be commited in different places, time and circumstances. This determine the aspect of the offence as to the deed and also define the characteristic of perpetrator's behaviour. It includes action, result, causal nexus and circumstances of the offence. It's also related to the fact, that a mu to commit a crime. He is doing inspection place, penetrating wooded areas and then luring there the victim to take his life.
Contributors
 • doktorantka, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
References
 • Andrejew I., Ustawowe znamiona czynu. Typizacja i klasyfikacja przestępstw, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze 1978.
 • Andrejew I., Świda W., Wolter W., Kodeks karny z komentarzem, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze 1973.
 • Bafia J., Polskie prawo karne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1989.
 • Bafia J., Mioduski K., Siewierski M., Kodeks karny z komentarzem, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze 1987.
 • Buchała K., Zoll A., Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do art. 1-116 k.k., Kraków 1998.
 • Buchała K., Glosa do wyroku z dnia 9 lipca 1974r., IV KR 61/74, „Nowe Prawo” 1975, nr 4.
 • Cieślak M., O węzłowych pojęciach związanych z sensem kary, „Nowe Prawo” 1969, nr2.
 • Daszkiewicz K., Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Rozdział XIX k.k. z komentarzem, Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck 2000.
 • Filar M., Prawo posiadania broni palnej jako obywatelskie prawo podmiotowe, PiP 1997, z.5.
 • Gardocki L., Prawo karne, wyd. XI, Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck 2005.
 • Górniok O., Hoc S., Kalitowski M., Przyjemski S. M., Sienkiewicz Z., Szumski J., Tyszkiewicz L., Wąsek A., Kodeks karny − komentarz, Gdańsk: Wydawnictwo ARCHE 2002-2003.
 • Góral R., Kodeks karny. Praktyczny komentarz, wyd. V, Warszawa: Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich 2007.
 • Grzeszyk C., Słowik K., Przestępczość a kryminalistyka, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze 1985.
 • Hołyst B., Rola ofiary w genezie zabójstwa, PiP 1964, z. 11.
 • Hołyst B., Kryminologia, Warszawa: PWN 1999.
 • Hołyst B., Kryminalistyka, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2004.
 • Hołyst B., Przestępczość w Polsce. Studium kryminologiczne, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze 1977.
 • Hołyst B., Zabójstwo. Studium kryminalistyczne i kryminologiczne, Warszawa 1970.
 • Hołyst B., Kryminalistyka, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2004.
 • Horoszewski P., Kryminologia, Warszawa: PWN 1965.
 • Janczukowicz K., Kodeks karny z orzecznictwem, Wyrok SN z 12 VII 1973 r., RN 181/73.
 • Kochanowski J., Spotkowski A., Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego materialnego za rok 1979, „Nowe Prawo” 1980, nr 11-12.
 • Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, t. II-III, red. A. Zoll, Kraków: Zakamycze 1999.
 • Kubik J. R., Dynamika i formy przestępczości kobiet, „Palestra” 1980, nr6.
 • Kubiak J., Z problematyki karania sprawczyń przestępstw, „Palestra” 1980, nr6.
 • Marek A., Kodeks karny – komentarz, wyd. III, Warszawa: Dom Wydawniczy ABC 2006.
 • Marek A., Waltoś S., Podstawy prawa i procesu karnego, Warszawa: PWN 1999.
 • Prawo karne w zarysie, red. J. Waszczyński, wyd. III, Łódź: Uniwersytet Łódzki 1979.
 • Słabicka S., Wymiar kary w sprawcach o zabójstwo w latach osiemdziesiątych i w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych, „Przegląd Sądowy” 2002, nr 3.
 • Tyszkiewicz L., Kryminologia. Zarys systemu, Katowice: Wydawnictwo UŚ 1986.
 • Wolter W., Glosa do wyroków z 4 VII 1974, III KRN 33/74 oraz z 10 VII 1974, V KRN 60/74, PiP 1975, z. 4.
 • Wolter W., Teza wyroku z 9 V 1974 (III KR 388/73), PiP 1975, z. 2.
 • Wyrok SA w Warszawie z dnia 08.07.1997 − II AKa 174/97.
 • Ziembiński Z., Analiza pojęcia czynu, Warszawa: Wiedza Powszechna 1972.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-241d8c5c-4898-4f56-a781-739df330c2c5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.