PL EN


2018 | 3(1) | 155-178
Article title

DETERMINANTS OF THE NORMATIVE IMPROVEMENT OF PRUDENTIAL INSTRUMENTS OF THE FINANCIAL SYSTEM IN POLAND

Content
Title variants
PL
DETERMINANTY NORMATYWNEGO DOSKONALENIA INSTRUMENTÓW OSTROŻNOŚCIOWYCH SYSTEMU FINANSOWEGO W POLSCE
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszym artykule przeprowadzono diagnozę korelacji procesów normatywnego doskona-lenia instrumentów ostrożnościowych systemu finansowego i antykryzysowej polityki spo-łeczno-gospodarczej prowadzonej w Polsce. W kontekście potrzeby realizowanych keynsow-skich działań antykryzysowych ekonomiści wskazują na potrzebę ciągłego dopracowywania regulacji ostrożnościowych funkcjonujących w systemach bankowych. Główną determinantą, która zaktywizowała procesy doskonalenia regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania banków był globalny kryzys finansowy z 2008 roku. W sytuacji słabnącej koniunktury gospo-darczej i podwyższonego ryzyka rosła potrzeba doskonalenia procedur i bankowych regulacji prawnych dotyczących bezpieczeństwa dokonywanych transakcji finansowych w Polsce. Poprzez dokonującą się od 1989 roku transformację polskiej gospodarki polegającą na jej urynkowieniu analogiczne procesy realizowane były w sektorze finansowym. Doskonalenie procedur bankowych systemu finansowego skorelowane jest z sukcesywnie postępującą globa-lizacją ale także z antykryzysową polityką społeczno-gospodarczą w Polsce. W związku z tym sukcesywnie rośnie poziom dostosowywania procedur i normatywów prawnych dotyczących działających w Polsce banków komercyjnych do standardów Unii Europejskiej i wytycznych Komitetu Bazylejskiego. Jednym ze szczególnych aspektów tych procesów dostosowawczych była analiza korelacji procesów normatywnego doskonalenia instrumentów ostrożnościowych systemu finansowego i antykryzysowej polityki społeczno-gospodarczej w Polsce. W wyniku przeprowadzonych obserwacji i analiz wykazano, że istnieje ta korelacja.
EN
In this article, the correlation of the normative processes of improving the prudential instru-ments of the financial system and the anti-crisis socio-economic policy conducted in Poland was carried out. In the context of the need for implemented Keynsian anti-crisis measures, economists point to the need for continuous improvement of prudential regulations functioning in banking systems. The main financial determinant that activated the processes of improving legal regulations regarding the functioning of banks was the global financial crisis of 2008. In a situation of weakening economic conditions and increased risk, the need to improve proce-dures and bank legal regulations regarding the safety of financial transactions in Poland grew. Through the transformation of the Polish economy since 1989, based on its marketization, analogous processes were carried out in the financial sector. Improvement of banking system financial procedures is correlated with gradually progressing globalization but also with anti-crisis socio-economic policy in Poland. Therefore, the level of adaptation of legal procedures and norms regarding commercial banks operating in Poland to the standards of the European Union and guidelines of the Basel Committee is improving. One of the specific aspects of these adjustment processes was the correlation analysis of the normative improvement pro-cesses of the prudential instruments of the financial system and the anti-crisis socio-economic policy in Poland. As a result of the observations and analyzes carried out, it was shown that this correlation exists.
Year
Issue
Pages
155-178
Physical description
Dates
published
2018-06-30
Contributors
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
References
 • 1. ALIŃSKA A., PIETRZAK B., (2012). Stabilność systemu finansowego instytucje, instru-menty, uwarunkowania, CeDeWu, Warszawa.
 • 2. Banki w strefie euro pod ścisłym nadzorem EBC, 2013, e-Gospodarka.pl, http://www.e-gospodarka.pl [dostęp: maj 2015].
 • 3. BARANOWSKA-SKIMINA A., (2012). Czy shadow banking wymaga regulacji?,e-Gospodarka.pl, http://www.e-gospodarka.pl [dostęp: czerwiec 2015].
 • 4. BUKOWSKI S. (red.), (2010). Globalizacja i integracja regionalna a wzrost gospodarczy, CeDeWu, Warszawa.
 • 5. CZARNY E., ŚLEDZIEWSKA K., (2013). Międzynarodowa współpraca gospodarcza w warunkach kryzysu, Wydawnictwo PWE, Warszawa.
 • 6. CZARNECKI L., (2011). Ryzyko w działalności bankowej. nowe spojrzenie po kryzysie, Studio Emka, Warszawa
 • 7. DAVIES H., GREEN D., (2010). Globalny nadzór i regulacja sektora finansowego, Seria Wyzwania globalne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 8. DOMAŃSKA-SZARUGA B., (2014). Financial Instability and the New Architecture of Financial Supervision in European Union (w:) B. Domańska-Szaruga, T. Stefaniuk (red.), Organization in changing environment. Conditions, methods and management practices, Studio Emka, Warszawa.
 • 9. DOMAŃSKA-SZARUGA B., (2013). Common banking supervision within the financial safety net, (w:) The Economic Security of Business Transactions. Management in business, Chartridge Books Oxford.
 • 10. DMOWSKI A., PROKOPOWICZ D., (2010). Rynki finansowe, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa.
 • 11. DMOWSKI A., PROKOPOWICZ D., SARNOWSKI J., (2008). Finanse i bankowość. Teoria i praktyka, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa.
 • 12. DOMAŃSKA-SZARUGA B., PROKOPOWICZ D., (2015). Makroekonomiczne zarzą-dzanie antykryzysowe (w:) 34 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo – Humani-stycznego w Siedlcach, nr 107, Seria: Administracja i Zarządzanie (34) 2015, UPH Wy-dział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Siedlce, s. 37-48.
 • 13. DOMAŃSKA-SZARUGA B., PROKOPOWICZ D., (2016). Ochrona transferu danych osobowych w cyberprzestrzeni (w:) „Secretum. Służby specjalne, bezpieczeństwo i infor-macja”, Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Oficyna Wydawnicza RYTM w Warszawie, nr 2 (2016).
 • 14. GARDZIŃSKI T., (2016). Przedsiębiorstwo społeczne środkiem rozwiązywania proble-mów współczesnej gospodarki, (w:) International Journal of New Economics and Social Sciences 1 (3) 2016, Międzynarodowy Instytut Innowacji Nauka – Edukacja – Rozwój w Warszawie, Warszawa.
 • 15. GRZEGOREK J., PROKOPOWICZ D., (2017). The Application Of The MS EXCEL Pro-gram And The Informalized Business Intelligence Analytics Platforms In The Management Of The Enterprises (w:) International Journal of New Economics and Social Sciences, Międzynarodowy Instytut Innowacji Nauka - Edukacja - Rozwój w Warszawie, nr 1 (5) 2017, s. 222-237.
 • 16. GWOŹDZIEWICZ S., PROKOPOWICZ D., (2015). Administrative, supervisory and legal determinants of globalization of financial markets and the banking system in Poland (w:) International Journal of New Economics and Social Sciences no 2 (2) 2015, Wyd. Międzynarodowy Instytut Innowacji Nauka-Edukacja-Rozwój w Warszawie.
 • 17. GWOŹDZIEWICZ S., PROKOPOWICZ D., (2016a). Antykryzysowa aktywna polityka monetarna Banku Rezerw Federalnych w kontekście bezpieczeństwa systemu finansowego i koniunktury globalnej gospodarki (w:) Studia Administracji i Bezpieczeństwa. Public Administration and Security Studies, nr 1 (2016), Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.
 • 18. GWOŹDZIEWICZ S., PROKOPOWICZ D., (2016c). Prawo do ochrony informacji i danych osobowych w cyberprzestrzeni w dobie rozwoju bankowości internetowej - The Right to Protection of Information and Personal Data in the Cyberspace in the Age of the Internet Banking Development (w:) D. Gałuszka, G. Ptaszek, D. Żuchowska-Skiba (red.), "Technologiczno-społeczne oblicza XXI wieku", Wydawnictwo LIBRON Filip Lohner, Kraków.
 • 19. GWOŹDZIEWICZ S., PROKOPOWICZ D., (2016d). Prawno-społeczne determinanty bezpieczeństwa gromadzenia i transferu danych niejawnych w internetowych portalach społecznościowych (w:) V. Vlastimil (red.), Međunarodni naučni zbornik. Pravo Ekonomi-ja Menadžment I /Międzynarodowe zeszyty naukowe. Zarządzanie Prawo Gospodarka I/ International scientific books. Right, Economy and Management I/, Wydawnictwo [Izda-vač:] Srpsko Razvojno Udruženje /Stowarzyszenie Rozwoju Serbii/ Bački Petrovac.
 • 20. GWOŹDZIEWICZ S., PROKOPOWICZ D., SZYBOWSKI D., (2016). Activating interventionist monetary policy of the European Central Bank in the context of the security of the European Financial System (w:) International Journal of New Economics and Social Sciences, nr 2 (4) 2016, Wyd. Międzynarodowy Instytut Innowacji Nauka-Edukacja Rozwój w Warszawie.
 • 21. FILA J., FILIPIAK B., (2012). System finansowy a rozwój gospodarczy. Szanse i zagroże-nia, Difin, Warszawa.
 • 22. JAJUGA K., (red.), (2008). Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-szawa.
 • 23. Jaka przyszłość czeka wspólną walutę, 2012, e-Gospodarka.pl, http://www.e-gospodarka.pl [dostęp: lipiec 2015].
 • 24. KOLEŚNIK J., (2012). Bezpieczeństwo systemu bankowego. Teoria i praktyka, Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • 25. MATOSEK M., PROKOPOWICZ D., (2017). Importance And Security Of Information Provided By The Internet In The Context Of The Development Of Economic Entities In Po-land (w:) International Journal of New Economics and Social Sciences, nr 2 (6) 2017, Wyd. Międzynarodowy Instytut Innowacji Nauka-Edukacja Rozwój, Warszawa
 • 26. MORAWSKI I., (2013). Bazylea III: bezpieczniejsze banki, ale większe koszty, Obserwator finansowy.pl, http://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/analizy/bazylea-iii-banki-regulacje-strefa-euro-trichet/ [dostęp: marzec 2015].
 • 27. PAXFORD B., (2013). Bazylea III – na drodze do większej stabilności banków, Przegląd Finansowy Bankier.pl, http://www.bankier.pl/wiadomosc/BAZYLEA-III-na-drodze-do-wiekszej-stabilnosci-bankow-2230043.html [dostęp: marzec 2015].
 • 28. PROKOPOWICZ D., (2013). Bankowe ryzyko kredytowe w warunkach kryzysu zadłużenia (w:) Przedsiębiorstwo przyszłości. Kwartalnik Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej. Warszawa, Nr 1(14) 2013, styczeń 2013, Rok wyd. IV.
 • 29. PROKOPOWICZ D., (2015). Korelacja procesów doskonalenia instrumentów ostrożno-ściowych systemu finansowego i antykryzysowej polityki społeczno-gospodarczej w Polsce (w:) Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula. Vistula Scientific Quarterly, Akademia Finan-sów i Biznesu Vistula, nr 3 (45)/2015, lipiec - wrzesień 2015.
 • 30. PROKOPOWICZ D., (2017). Kwestia rozwoju technologii Big Data oraz internetowych portali społecznościowych a bezpieczeństwo transferu danych niejawnych w sieci Internet (w:) A. Gołębiowska (red.), Kradzież tożsamości w Internecie, Dział Wydawnictw i Poli-grafii Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Warszawa - Szczytno 2017, s. 115-139.
 • 31. PROKOPOWICZ D., (2012a). Na tle struktur rynkowych Unii Europejskiej (w:) Przedsię-biorstwo przyszłości. Kwartalnik Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chod-kowskiej. Warszawa, Nr 2 (11) 2012, Rok wyd. IV.
 • 32. PROKOPOWICZ D., (2003). Regulacje Komitetu Bazylejskiego a modyfikacje systemów zarządzania ryzykiem kredytowym (w:) Zeszyty Naukowo-Teoretyczne PWSBiA. Wiek XXI. The 21st Century, Nr 3 (9) 2003, Prywatna Wyższa Szkoła Businessu i Administracji w Warszawie, Warszawa.
 • 33. PROKOPOWICZ D., (2016a). The importance of economic globalization in the context of the development of the financial system in Poland (w:) International Journal of New Eco-nomics and Social Sciences, nr 2 (4) 2016.
 • 34. PROKOPOWICZ D., (2016b). Social and economic determinants of the processes of economic globalization that shape the development of the banking system in Poland (w:) Globalization, the State and the Individual, International Scientific Journal, Free Universi-ty of Varna “Chernorizets Hrabar”, Chayka, Varna, Bułgaria 9007, nr 2(10) 2016.
 • 35. PROKOPOWICZ D., (2010). Wpływ globalnego kryzysu rynków finansowych na koniunk-turę polskiej gospodarki (w:) Zeszyty Naukowe Almamer Szkoła Wyższa z siedzibą w Warszawie, (Ekonomia). Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej Almamer. War-szawa, Nr 4 (61) 2010.
 • 36. PROKOPOWICZ D., (2012b). Zarządzanie bankowym ryzykiem kredytowym (w:) Ekono-mika i Organizacja Przedsiębiorstwa. Economics and Organization of Enterprise Zeszyty Naukowe. Wydawnictwo Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Indeks 357022, nr 5 (748) 2012, maj 2012.
 • 37. PROKOPOWICZ D., (2007). Znaczenie procesów globalizacji ekonomicznej dla odbudo-wy polskiego systemu bankowego w nowych realiach gospodarczych (w:) Zeszyty Nauko-we Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Rok XII. Nr 1 (26)/2007.
 • 38. RAKOWSKI J., PROKOPOWICZ D., (2017). Jubilee's Report Of The 14th Congress Of The Polish Economy For The 15th Annual Of The Commercial-Industry Congregation Of The Polish Chamber Of Community, (w) International Journal of New Economics and So-cial Sciences, nr 2 (6) 2017, Wyd. Międzynarodowy Instytut Innowacji Nauka-Edukacja-Rozwój, Warszawa.
 • 39. SIWIŃSKI W., WÓJTOWICZ D., (2010). Globalny kryzys a jednocząca się Europa, Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 • 40. STAŃCZUK M., 2009. Konieczna reforma bankowych regulacji, (w:) Rzeczpospolita, Dział: Ekonomia i rynek, 21.08.2009, nr 195 (8401), s. B11.
 • 41. ŚWIDERSKA J., (2013). Współczesny system bankowy. Ujęcie instytucjonalne, Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • 42. WEREDA W., PROKOPOWICZ D., (2017). Economic and financial situation of house-holds in Poland – analysis and diagnosis, (w:) Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, Zeszyty Naukowe SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, War-szawa 2017, nr 18/2017, s. 240-258.
 • 43. WÓJCICKI W., PROKOPOWICZ D., (1999a). Nowe prawo dewizowe (w:) Rynek Rolny – Notowania, oceny, tendencje, Biuletyn Miesięczny, Wydawnictwo Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa, luty 1999, nr 2 (99) 1999.
 • 44. WÓJCICKI W., PROKOPOWICZ D., (1999b). Zmiany w ustawie o działalności ubezpieczeniowej (w:) Rynek Rolny – Notowania, oceny, tendencje, Biuletyn Miesięczny, Wydawnictwo Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa, marzec 1999, nr 3 (100) 1999.
 • 45. WIŚNIEWSKA M., (2013). Finanse w dobie kryzysu, Seria Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, CeDeWu, Warszawa
 • 46. ZALESKA M. (red.) (2012). Bankowość, C.H. Beck, Warszawa.
 • 47. ŻABIŃSKA J. (red.) (2011). Rynki finansowe w Unii Europejskiej w strefie euro, CeDeWu, Warszawa.
 • 48. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908; Dz.U. z 2016 r. poz. 1948; Dz.U. z 2017 r. poz. 1373).
 • 49. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939; Dz.U. z 2016 r. poz. 1988).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2543-7097
EISSN
2544-9478
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-24246ea7-997d-4317-8033-ff6c4bd514bf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.